Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Organizatorii de nunţi şi botezuri pot solicita aprobarea majorării plafonului de încasări în numerar

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603/08.08.2016, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Organizatorii de nunţi şi botezuri, care dispun de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor lor fiscale, printr-o cerere, aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit.

Cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate comunica prin poştă, cu confirmare de primire.

În cererile depuse, organizatorii de evenimente propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunţi şi botezuri, care poate fi în funcţie de nuvelul maxim al încasărilor aferente unui eveniment din perioada anterioară.

La cererea depusă, organizatorii de astfel de evenimente au obligaţia să anexeze, cumulativ, următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depăşesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană:
a) documentul de proprietate sau folosinţă a spaţiului/spaţiilor în care se desfăşoară evenimentul/evenimentele;
b) declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului spaţiului/spaţiilor/folosit/folosite, cu destinaţie de organizare de evenimente, cu privire la suprafaţa şi capacitatea acestuia/acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoţită de autorizaţia de funcţionare pentru spaţiile respective;
c) situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform anexei nr. 2 la prezentul ordin. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situaţia încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puţin de 2 evenimente;
d) copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmeşte situaţia prevăzută la lit. c).

Organizatorii de evenimente pot anexa la cererea depusă orice alte documente relevante în susţinerea cererii.

Ori de cate ori organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere în acest sens, însoţită de toate documentele anexate şi în cazul primei cereri.

Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de aprobare a plafonului de încasări in numerar, se poate depune o cerere de reînnoire a plafonului însoţita de situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment.

În urma analizării cererii depuse si a documentelor anexate organul fiscal competent emite şi comunică contribuabilului unul din următoarele documente, după caz:
– Decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar;
– Decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar;
– Decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar;
– Decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar;
– Decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar.

Plafonul de încasări în numerar solicitat se stabileşte de organul fiscal competent, în funcţie de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în ultimele 12 luni.

Emiterea unei decizii de respingere nu are ca efect pierderea dreptului de a depune o nouă cerere.