Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

GHID Fiscal ANAF pentru veniturile din închirierea bunurilor: Informații utile și proceduri fiscale

ANAF a publicat pe propriul său portal Ghidul privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal.

Ghidul oferă informații utile privind definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, contractul de locațiune și înregistrarea fiscală, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), modalitățile de plată ale impozitului și a CASS, precum și referitor la TVA și sancțiuni.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa:

• portalul ANAF, www.anaf.ro;
• Serviciul central de asistență contribuabili – Contact-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60;
• structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

Venitul brut din cedarea folosinței bunurilor, inclusiv veniturile plătite de persoane juridice sau alte entități care conduc evidență contabilă, reprezintă totalitatea sumelor stabilite potrivit contractului pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora.

Venitul brut din închirierea bunurilor mobile și imobile se stabilește pe baza chiriei prevăzute în contract, indiferent de momentul încasării acesteia.

Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor care cad în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

Reprezintă venit brut și valoarea investițiilor la bunurile mobile și imobile, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor și care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

Proprietarul, uzufructuarul sau alt deținător legal are obligația să declare valoarea investiției la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la finalizarea investiției.

Venitul net anual se stabilește prin deducerea cheltuielilor (20% din venitul brut) din venitul brut.

Impozitul se calculează aplicând o cotă de 10% asupra venitului impozabil și se plătește până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuabilii au obligația să completeze și să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului și până la data de 25 mai a fiecărui an pentru contractele în curs.

Dacă intervin modificări ale clauzelor contractuale sau rezilierea contractelor, venitul este recalculat de către contribuabil.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se completează pentru fiecare sursă de venit din cadrul fiecărei categorii.

Nu este necesară depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I.