Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
FOTO: www.capital.ro

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea angajează doi asistenţi generalişti

FOTO: www.capital.roSpitalul Județean de Urgență Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de asistenţi generalişti, astfel:

Secţia Neonatologie – 1 post;
Camera de Gardă OG – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 30 august 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
• 07 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă – str. Remus Bellu nr. 3, Râmnicu Vâlcea;

Data și ora probei practice și a interviului vor fi comunicate ulterior.