Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

PIPEREA ne mai minte puţin cu SIMULACRUL de plan de reorganizare

Administratorii judiciari au depus, săptămână trecute, planul de reorganizare al Oltchim SA, la Tribunalul Vâlcea. Extrem de stufos, documentul are peste 300 de pagini, însă, în esenţă, lucrurile nu s-au schimbat prea mult faţă de declaraţiile publice ale administratorilor judiciari de anul trecut. Concret, Piperea şi Bălan intenţionează să scoată combinatul la vânzare, suma de plecare fiind de 307 milioane euro, din care 230 de milioane de euro vor intra în conturile creditorilor, iar 77 de milioane sunt activele.
În prezent, combinatul are datorii de 3,4 miliarde de lei, respectiv 766 de milioane de euro, cele mai mari fiind către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) – cu 250 de milioane de euro şi Electrica, cu 150 de milioane de euro. Potrivit planului, datoriile vor rămâne la „vechiul” Oltchim, la fel şi terenurile şi clădirile fără rol în producţie, care vor fi lichidate, potrivit sursei citate. Creditorii garantaţi şi bugetari vor avea şi opţiunea de a converti creanţele în acţiuni la companie, fie după vânzare, fie ca o soluţie alternativă de redresare a combinatului.

Oltchim, evaluat la 307 milioane euro

„Preţul de pornire a negocierii este 307 milioane Euro. Orice ofertă fermă şi angajantă trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente, pentru a putea fi validată de către Consorţiul de administratori judiciari: termenul de valabilitate a ofertei, care trebuie să acopere întreaga perioadă de la depunerea ofertei până la plata integrală a preţului; preţul oferit pentru patrimoniul şi afacerea Oltchim SA, care va fi ferm şi necondiţionat, exprimat în euro, în cifre şi în litere; termenul de plată a preţului: preţul va trebui să fie plătit integral cu maxim 30 zile lucrătoare înainte de finalizarea perioadei de implementare a Planului de reorganizare.
De asemenea, pentru a putea fi validată, orice ofertă fermă şi angajantă va trebui să fie însoţită de o garanţie de participare în valoare de 5.000.000 euro. Garanţia se va depune fie în RON (utilizându-se cursul BNR valabil în data constituirii acesteia), în contul bancar unde titular este Oltchim SA. Garanţiile de participare, se restituie în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data desemnării ofertei angajante câştigătoare de către Adunarea creditorilor, cu excepţia garanţiei depuse de către ofertantul declarat câştigător al procedurii de selecţie”, se arată în planul de reorganizare.

OLTCHIM SPV, fără datorii

Valorificarea patrimoniului şi afacerii Oltchim S.A. se va putea realiza prin transferul afacerii şi patrimoniului Oltchim SA către o persoană juridică română (Oltchim SPV SRL) cu asociat unic OLTCHIM S.A., cu personalitate juridică distinctă de OLTCHIM S.A. şi cu aport integral constituit de către aceasta din urmă, sub formă de aport în natură şi numerar şi cesionarea părţilor sociale ce vor fi deţinute de către societatea debitoare în OLTCHIM SPV către investitor.
În acest fel, valorificarea integrală a patrimoniului societăţii debitoare către un terţ (investitor), interesat de continuarea activităţii OLTCHIM, se va face cu respectarea câtorva condiţii.
Se va înfiinţa OLTCHIM SPV SRL, persoană juridică română cu asociat unic (OLTCHIM S.A.), cu personalitate juridică distinctă de OLTCHIM S.A. şi cu aport integral constituit de către aceasta din urmă, sub formă de aport în natură şi numerar.
Se vor transfera către OLTCHIM SPV SRL: activele OLTCHIM S.A., localizate pe platforma industrială Râmnicu Vâlcea şi în cadrul Diviziei Petrochimice Bradu, drepturile de proprietate intelectuală, brandul, clientela, contractele cu furnizorii şi clienţii, precum şi toţi salariaţii OLTCHIM S.A. existenţi la momentul transferului, toate autorizaţiile şi avizele necesare funcţionării şi desfăşurării activităţii.
Nu se vor transfera datoriile Oltchim S.A. născute anterior datei transferului; Oltchim SPV va prelua întreprinderea funcţională a OLTCHIM S.A., ca afacere în curs de exercitare (going concern).
Având în vedere că de la Oltchim SA se transferă către Oltchim SPV întreprinderea funcţională ca afacere în curs de exercitare, Oltchim SPV SRL va prelua obligaţiile de mediu astfel cum sunt stabilite prin toate şi oricare dintre autorizaţiile/avizele de mediu.

Odată cu transferul activelor, OLTCHIM S.A. va dobândi părţi sociale echivalente în OLTCHIM SPV.

În considerarea faptului că asupra activelor ce se vor a fi transferate către OLTCHIM SPV poartă ipoteci mobiliare şi imobiliare, constituite în favoarea unora dintre creditorii OLTCHIM S.A., în scopul conservării drepturilor acestor creditori privilegiaţi, obiectul garanţiei lor va fi înlocuit cu un altul, respectiv cu părţi sociale emise de OLTCHIM SPV; asupra părţilor sociale se vor constitui drepturi de garanţie în favoarea creditorilor privilegiaţi, în valori ce vor fi proporţionale cu valorile garanţiilor deţinute de către fiecare dintre aceştia, astfel cum au fost determinate prin Raportul de evaluare întocmit de către WINTERHILL în cadrul procedurii.
Creditorii garantaţi au dreptul să opteze ca ridicarea sarcinilor asupra bunurilor transferate la Oltchim SPV şi asupra cărora poartă garanţiile proprii să se facă la momentul plăţii integrale a preţului aferent părţilor sociale ale Oltchim SPV. Acest drept se va manifesta prin semnarea unui acord cu privire la această operaţiune, în termen de 10 zile de la confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul sindic. După expirarea termenului menţionat se poate aplica numai protecţia prevăzută la paragraful anterior.
Ulterior finalizării transferului de active între OLTCHIM S.A. şi OLTCHIM SPV, va avea loc vânzarea patrimoniului OLTCHIM S.A., constând în cesionarea părţilor sociale ce vor fi deţinute de către societatea debitoare în OLTCHIM SPV către terţ, vânzare ce va fi perfectată în termen de 15 zile de la notificarea finalizării transferului activelor.