Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

FINANȚELE VÂLCEA: Impunerea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor

În documentarul de mai jos, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal cu privire la procedura înregistrării şi declarării acestor venituri.

Definirea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (chirii) sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.

Înregistrarea contractului între părţi

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor se stabilesc pe baza contractului încheiat între părţi, în formă scrisă.

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare au obligaţia să înregistreze contractul de închiriere la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părţi. Odată cu înregistrarea contractului se depune şi formularul 220 – Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit.

Documente necesare pentru înregistrarea ca plătitor de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor:

– contractul de închiriere (un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal);

– Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit – formular 220 – în două exemplare pentru fiecare proprietar, coproprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, după caz;

– actul de proprietate/deţinere legală, copie şi original;

– împuternicire însoţită de actul de identitate al împuternicitului, după caz.

Organul fiscal competent

Contractul de închiriere şi Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit se înregistrează/depune la organul fiscal competent care poate fi:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

– în situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu are un domiciliu fiscal cunoscut sau nu are domiciliu fiscal în România, competenţa teritorială revine organului fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale;

– în cazul persoanelor fizice nerezidente şi care au obligaţia sau optează să îşi desemneze, potrivit legii, un împuternicit în România sau pentru care se numeşte un curator fiscal, potrivit legii, competenţa de administrare revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz.

Stabilirea plăţilor anticipate de impozit

Plăţile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal pe baza declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi a contractului încheiat între părţi sau pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate potrivit opţiunii.

În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: 25 martie; 25 iunie; 25 septembrie; 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, plăţile se efectuează până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

Contribuabilii care au obligaţia depunerii formularului 200 – Declaraţia privind veniturile realizate din România

Contribuabilii au obligaţia de a depune Declaraţia privind veniturile realizate din România la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Declaraţia privind veniturile realizate din România se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit şi se depune de către:

– contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor determinate în sistem real;

– contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor care au depus declaraţii de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;

– contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, în baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, a căror impunere este finală, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat.

Contribuabilii care nu au obligaţia depunerii formularului 200 – Declaraţia privind veniturile realizate din România

Nu au obligaţia depunerii formularului 200 – Declaraţie privind veniturile realizate din România contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente.

Modalităţi de plată a impozitului

Impozitul reprezentând plată anticipată pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor şi diferenţele de impozit anual de regularizat, stabilite în plus se pot achita:

– în numerar la sediile organelor fiscale cât şi la Trezoreriile Statului;

– prin virament, în conturile deschise la Trezoreriile Statului;

– prin mandat poştal, în conturile deschise la Trezoreriile Statului.