Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

‘Razboiul gunoaielor’ continua la Ramnicu Valcea

        ” SC Rosal Grup SRL a câștigat o reprizăîn fața SC Urban SA, dar nu a câștigat meciul

 

        Totul a început prin anul 2004, când printr-o hotărâre de guvern s-a aprobat regulamentul – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune. În cuprinsul hotărârii se specifică că „delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților se face în condiții de transparență, imparțialitate și competitivitate, prin contract de concesiune sau contract de parteneriat public-privat. În baza prevederilor legale în vigoare și a studiului de oportunitate „Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea”, în luna martie 2005, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat prin HCL nr. 76 din 21 martie 2005 delegarea prin contract de concesiune a serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale de pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea. Procedura de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Rm. Vâlcea a inclus următoarele etape: întocmirea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea; întocmirea și aprobarea studiului de oportunitate pentru „Managementul integrat al deșeurilor în Râmnicu Vâlcea”; întocmirea și aprobarea caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune; organizarea și desfășurarea licitației; întocmirea și aprobarea contractului de delegare; semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune.

 

        Istoria societății Urban

 

      Societatea Urban SA s-a înființat în anul 1995, prin desprinderea serviciului de salubritate din cadrul Regiei de Gospodărire ComunalăRAESA Rm. Vâlcea. Compania are ca principal obiectiv prestarea serviciilor de salubritate pe piața locală. Doi ani mai târziu își extinde și diversifică oferta de servicii, concomitent cu dezvoltarea dotărilor tehnice, prin ample programe de investiții. În 1999 câștigă licitația pentru prestarea serviciilor de salubritate în sectorul 6 al Municipiului București, iar un an mai târziu adoptăconceptul european de „management integrat al deșeurilor”. În 2002, SC Urban SA intrăpe piața serviciilor de salubrizare a orașului Otopeni și începe colaborarea cu Utilserv SRL la salubrizarea localităților Eforie Nord și Eforie Sud, După care a achiziționat o stație de sortare și valorificare a deșeurilor reciclabile. De asemenea, SC Urban SA deține licențăde clasa I emisăde Autoritatea Naționalăde Reglementare a Serviciilor de Gospodărire Comunalăpentru serviciul public de salubrizare a localităților. Activitatea Urban a înregistrat încă de la înființare, un trend ascendent, având ca suport, atât extinderea piețelor de acțiune, cât și diversificarea permanentăa serviciilor. Începând din anul 1999, cifra de afaceri realizatăde Urban a înregistrat creșteri substanțiale în termeni relativi și în valoare absolută. Astfel, în anul 2000, cifra de afaceri a crescut de aproape patru ori Față de anul 1999; în anul 2001, cifra de afaceri a crescut cu 79% Față de anul 2000; în anul 2002 cu 69% Față de anul 2001, iar în anul 2003 cu 94% Față de anul precedent. Pentru anul 2004 s-a realizat o cifrăde afaceri de 600 de miliarde lei vechi, adică o creștere cu 65% Față de anul 2003.

 

        Ce conținea caietul de sarcini pentru participarea la licitație?

 

      În caietul de sarcini care a stat la baza licitației pentru salubrizarea Râmnicului, Primăria a inclus mai multe criterii care au triat multe din firmele care s-au înscris la licitația din decembrie 2005. Astfel, la capitolul „Transportul deșeurilor municipale” se specifică că „autogunoierele vor avea o stare tehnică și de întreținere corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fărăscurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de pre-colectare, benele de încă rcare vor fi etanșe și vor fi personalizate cu o inscripție, vizibilăpe cel puțin două laturi ale sale, care va conține denumirea companiei de salubritate, adresa și numărul de telefon, precum și un afiș publicitar al companiei de salubritate adresat locuitorilor orașului, în vederea conștientizării acestora. Fiecare autogunoierăva deține licența de execuție emisăde Autoritatea RutierăRomânăTeritorială. Personalul care deservește mijloacele auto folosite pentru transportul de deșeuri trebuie săfie instruit pentru efectuarea acestuia în condiții de siguranță, sădeținătoate documentele de însoțire și sănu abandoneze deșeurile pe traseu. Transportatorii trebuie săaibădotarea tehnică și personal corespunzător pentru intervenție, în cazul unor defecțiuni sau accidente apărute în timpul transportului. Operatorul își va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor și echipamentelor pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale, în funcție de cantitatea de lucrări estimate”. La capitolul Tehnologii, caietul de sarcini prevedea că „operatorul va prezenta în documentația de ofertăo metodologie de organizare a serviciului public de salubrizare, care săcuprindăconcepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de colectare, transport și evacuare a deșeurilor municipale, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora”.

 

        Punctajul la licitație

 

      La licitația organizatăde Primăria Râmnicului în anul 2005 au participat trei firme: SC Urban SA, SC Rosal Grup SA și SC Napoget Cluj Napoca SRL. Comisia formatădin 11 membri (consilieri locali, directori de instituții, specialiști) au declarat câștigă toare firma Urban, cu un punctaj de 99,7 puncte. Pe locul II s-a clasat Rosal cu 97,5 puncte. Imediat După licitație, Rosal a contestat în instanțămodul de atribuire a contractului. Ultima etapăa procesului s-a desfășurat la Curtea de Apel Pitești. Secția Comercialăși Contencios Administrativ, prin decizia nr.647 din 6 octombrie 2006, în dosarul nr. 3735/46/2006 a admis recursul nr.135 din februarie 2006 formulat de Rosal la Tribunalul Vâlcea, Secția Comercială, în dosarul nr. 1790/K/2006, anulându-se astfel PV nr. 36175/16 noiembrie 2006 și contractul nr.39051/9 decembrie 2005. De asemenea, s-a modificat și procesul verbal din 2 noiembrie 2005, dându-se câștig de cauzăfirmei Rosal.

 

        Mișcare tardivăa Primăriei Râmnicului

 

      După două săptămâni de la pronunțarea sentinței date de că tre Curtea de Apel Pitești, juriștii de la Primăria Râmnicului au făcut o contestație la aceastăhotărâre. Concret, Primăria Râmnicului a depus abia în data de 18 octombrie 2006 o contestație în anulare la Curtea de Apel Pitești Față de decizia instanței de a încredința contractul de gestiune a deșeurilor că tre firma Rosal București, deținutăde că tre Silviu Prigoană. Juriștii Primăriei motiveazăaceastăcontestație prin faptul că s-au încă lcat prevederile Codului de ProcedurăCivilă, atunci când hotărârea a fost datăde judecă tor „cu încă lcarea dispozițiilor de ordine publică privitoare la competență”. Se menționeazăîn cuprinsul contestației că instanța de judecatăputea numai „săcenzureze legalitatea licitației”, menținând-o sau anulând-o, dar nu sădecidădirect încredințarea contractului că tre o altăfirmă. Altfel spus, explică juriștii de la Primărie, aceastădecizie a instanței de la Pitești reprezintăo imixtiune a puterii judecă torești în puterea executivă. Primăria așteaptă, la acest moment, un răspuns din partea Curții de Apel Pitești referitor la data la care se va analiza contestația în anulare depusă. După mai multe termene de judecată, Secția Comercialăa Tribunalului Vâlcea a dat o hotărâre judecă torească favorabilăPrimăriei Râmnicului. Oamenii lui Silviu Prigoanăau făcut recurs la Curtea de Apel Pitești și într-o singurăședință, cea din 6 octombrie, a anulat procesul verbal al licitației privind serviciul de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și contractul încheiat între primărie și SC Urban SA. Din păcate, la Pitești, nu a fost prezent nici un jurist al Primăriei. Juristul care avea în sarcinăprocesul cu pricina a depus doar concluzii scrise. Supărat pe „activitatea” Direcției Juridice, viceprimarul Valentin Monceanu chiar a decis săptămâna trecutădesființarea acestei direcții Astfel, bazându-se pe o hotărâre favorabilăși definitivă, reprezentanții firmei Rosal Grup București cer punerea în executare a hotărârii. Oamenii lui Silviu Prigoanăau avertizat municipalitatea că vor apela la un executor judecă toresc dacă nu se pune imediat în aplicare hotărârea.

 

        Diferența de tarife dintre Urban și Rosal

 

      În schimb, Silviu Prigoanăeste sigur că desemnarea societății Rosal Grup SRL ca prestator de servicii de salubritate în orașul Râmnicu Vâlcea nu ar implica un termen de adaptare de peste un an de zile, întrucât dispune de toate resursele necesare demarării grabnice a procesului de salubrizare a orașului. Prin urmare, spun reprezentanții SC Rosal Grup SRL, este exclus ca Râmnicul săfie un oraș îngropat de gunoaie. Societatea Rosal Grup SRL a câștigat licitații și are încheiate contracte de salubrizare cu: Sectorul 3 București (cel mai mare sector al capitalei), localitățile limitrofe ale capitalei, Cluj Napoca, Suceava. Însă, nici vorbădespre faptul că și în București firma Rosal practica tarifele cele mai ridicate (în sectorul 3), iar Urban are cele mai mici tarife și are în grijăsectorul 6, cel mai curat din Capitală. Pentru corecta informare, prezentăm ofertele: la măturat manual, Rosal încasează52.119 lei/mp, iar Urban 38.300 lei. La măturat mecanic, Rosal încasează35.410 lei/mp, Urban 32.730 lei/mp, iar la curățat rigole Rosal 1,5 milioane lei/km, iar Urban 723.000 de lei.

 

        Cei de la Rosal spun că pot prelua salubrizarea Râmnicului

 

      Totuși, societatea Rosal Grup SRL spune că are în dotare autospeciale de ultimăgenerație achiziționate în acest an de la firme din domeniu (autogunoiere cu instalație compactoare Faun Variopress și lifturi Zoller). Echipamentele și utilajele pe care le deține SC Rosal Grup SRL sunt mult mai noi, mai moderne și mai performante decât cele deținute de SC Urban SA, considerăspecialiștii de la firma lui Silviu Prigoană. De asemenea, mai trebuie sămenționăm că societatea Rosal Grup SRL un capital social subscris și vărsat de circa 75 miliarde de lei vechi, în timp ce capitalul social subscris și vărsat al SC Urban SA este de 10 miliarde de lei vechi. Se pare că aceastădiferențăde capital social a cântărit în fața judecă torilor Curții de Apel Pitești care au considerat că SC Urban SA nu a respectat criteriul de majorare a capitalului social deși avea la dispoziție trei luni După ce a câștigat licitația pentru salubrizarea municipiului Râmnicu Vâlcea.

Magda Tolea