Acasă Arhiva Legislatia pescuitului in Romania ( IV )

Legislatia pescuitului in Romania ( IV )

 

         Protecția fondului piscicol

      Art. 47. – (1) Dimensiunile minime ale speciilor de pești și alte animale acvatice, admise la pescuit în bazinele piscicole naturale, și dimensiunile minime ale ochiului uneltelor de pescuit sunt prevăzute în anexa nr. 4.

      (2) În funcție de rezultatele cercetărilor și de evoluția mărimii stocurilor, anexa nr. 4 poate fi modificatăprin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru agricultură, alimentație și silviculturăși a autorității publice centrale de protecție a mediului.

      Art. 48. – Persoanele juridice sau fizice, care își desfășoarăactivitatea în zona limitrofăbazinelor piscicole naturale, sunt obligate sărespecte reglementările privind conservarea și protecția fondului piscicol.

      Art. 49. – (1) Persoanele fizice și persoanele juridice, care folosesc apele din domeniul public în alte scopuri decât cel piscicol, sunt obligate:

      a) săechipeze prizele de apăcu instalații care săîmpiedice pătrunderea peștelui;

      b) sămenținăîn lacurile de acumulare niveluri de apăoptime pentru iernarea și dezvoltarea normalăa fondului piscicol, în condițiile regulamentelor de gospodărire a apelor, cu excepția cazurilor de forțămajoră;
c) săamenajeze zone speciale de pescuit și zone pentru protejarea și salvarea fondului piscicol la golirea lacurilor de acumulare;

d) să asigure debitul minim de apănecesar în vederea dezvoltării normale a fondului piscicol în aval de lacurile de acumulare.

(2) Autoritatea publică centralăde protecție a mediului, prin organismul său specializat, va stabili condițiile tehnice de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (1) și va urmări respectarea lor.

      Art. 50. – Autoritatea publică centralăde protecție a mediului și autoritatea publică centralăpentru agricultură, alimentație și silvicultură, împreunăcu unitățile de cercetare-proiectare de profil și instituțiile de învățământ superior de specialitate, precum și Compania Naționalăde Administrare a Fondului Piscicol, sub coordonarea Academiei Române, vor efectua studii pentru evaluarea stocurilor existente și a condițiilor ce influențeazămărimea acestora, pe baza că rora săfie adoptate măsurile necesare pentru protecție și săstabilească capturile totale admisibile (TAC) ale speciilor de organisme acvatice cu valoare economică și/sau științifică ale că ror populații au atins niveluri critice sau sunt în pericol de dispariție.

      Art. 51. – Administratorii și beneficiarii bazinelor piscicole ale statului au obligația:

a) săexecute lucrări curente de întreținere a canalelor, gârlelor, altor surse de alimentare cu apăși a zonelor de pescuit;

b) săexecute lucrări de amenajare și construcții specifice pentru protecția fondului piscicol din apele aparținând domeniului public.

      Art. 52. – (1) Avizarea construirii unor noi baraje sau centrale hidroelectrice va fi condiționatăde existența studiilor privind asigurarea debitelor minime permanente pe râuri, în aval de acestea, necesare vieții, migrării și reproducerii speciilor de pești și a altor viețuitoare acvatice.

(2) Barajele construite pe râuri vor fi echipate cu instalații care săpermitămigrarea peștilor, iar prizele de captare, cu dispozitive care săîmpiedice aspirarea peștilor și a altor viețuitoare acvatice, dacă pe baza studiilor ce se vor efectua acestea se impun.

(3) Barajele și centralele hidroelectrice noi vor fi echipate cu astfel de instalații, iar cele care urmeazăsăse construiască pe Dunăre vor fi prevăzute cu instalații speciale care săpermitămigrarea sturionilor și scrumbiei de Dunăre spre zonele de reproducere. În cazul în care din studiile realizate rezultăcă echiparea barajului cu trecă tori este ineficientă, cu avizul autorității publice centrale pentru agricultură, alimentație și silviculturăși al autorității publice centrale de protecție a mediului, deținătorul cu orice titlu al barajului va realiza amenajări piscicole pentru producerea puietului din speciile afectate, amplasate în apropierea lacului de acumulare. Deținătorul cu orice titlu al barajului este obligat săpredea dupărecepționare, pentru exploatare, Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, instalațiile sau amenajările piscicole, fărărecuperarea valorii de investiție aferente acestora. Procedura de avizare și de recepție a lucrărilor privind instalațiile speciale va fi elaborată, în conformitate cu prevederile legale, de că tre autoritatea publică centralăpentru agricultură, alimentație și silvicultură, cu avizul autorității publice centrale de protecție a mediului, în termen de 60 de zile de la data publică rii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Pescuitul este interzis în aval de baraje pe o distanță, măsuratăde la bazinul de liniștire, de 100 m pentru apele din zona montană, de 300 m pentru apele curgătoare din zona colinarăși de 500 m pentru apele curgătoare din zona de șes. Pentru apele de frontierărestricțiile de pescuit în zona barajelor se stabilesc prin convenții și acorduri internaționale.

      Inspecția piscicolă

      Art. 37. – (1) Urmărirea respectării prevederilor prezentei legi, precum și a celorlalte reglementări în domeniu se realizeazăde că tre autoritatea publică centralăpentru agricultură, alimentație și silviculturăși de autoritatea publică centralăde protecție a mediului, prin organisme de specialitate.

(2) în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1) autoritatea publică centralăpentru agricultură, alimentație și silviculturăînființeazăInspecția Piscicolăca organism de specialitate. Pentru monitorizarea capacității de pescuit național autoritatea publică centralăpentru agricultură, alimentație și silvicultură, în colaborare cu inspectoratul Navigației Civile și cu Registrul Naval Român, înființeazăFișierul Navelor și Ambarcațiunilor de Pescuit.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a organismelor de specialitate se aprobăprin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publică rii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

      Art. 38. – în scopul îndeplinirii atribuțiilor de control personalul organismelor de specialitate are dreptul:

a) de acces la bazinele piscicole, pe ambarcațiuni, la uneltele de pescuit, la punctele de colectare și de livrare a peștelui, în fermele piscicole, pentru a constata modul cum sunt respectate reglementările piscicole și cum sunt aplicate măsurile de protecție a fondului piscicol și de combatere a furturilor și braconajului;

      b) de control asupra lucrărilor, construcțiilor și instalațiilor care au legătura cu pescuitul, creșterea peștelui și protecția fondului piscicol; 
      c) de control al datelor și documentelor în legătura cu pescuitul, originea și circulația peștelui conform certificatului de origine și circulație a produselor de origine animală;

d) de control al modului cum sunt respectate reglementările privind protecția fondului piscicol;

e) de a constata faptele care constituie contravenții și infracțiuni în domeniul pescuitului și protecției fondului piscicol, pisciculturii și circulației peștelui, icrelor, produselor din pește, altor viețuitoare acvatice (broaște, raci și scoici), precum și de a întocmi documentele potrivit legii;

f) de urmărire a realizării cotelor alocate, a înregistrării capturilor, a marcă rii navelor și ambarcațiunilor și a implementării sistemului de supraveghere prin satelit;

g) de inspecție și control pe navele și ambarcațiunile de pescuit.

Bogdan Popescu

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.