Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL caută INGINERI

S.A APAVIL S.A., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

• 2 posturi inginer în cadrul Serviciului Tehnic Proiectare Investiții

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
Condiții generale:
a) Să dețina cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) Să cunoasca limba română, scris și vorbit;
c) Să îndeplineasca vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:
a) Studii superioare tehnice de lungă durată – profil tehnic absolvent al Facultaţii de Hidrotehnică; Construcţii Civile Industriale şi Agricole, Inginerie a Instalatiilor;
b) Experienţă în executarea și coordonarea lucrărilor în domeniul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare sau lucrări de construcţii hidrotehnice și civile;
a) Abilități de comunicare;
b) Disponibilitate pentru lucrul peste program;,
c) Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office) şi utilizare a programelor de proiectare asistată de calculator (AUTOCAD 2D);

Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) Cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) Cazierul judiciar;
e) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
f) Curriculum vitae, model European.
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă.
Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în 04.12.2017;
– proba scrisă va avea loc în data de 07.12.2017, ora 09:00;
– interviul va avea loc în data de 13.12.2017 ora 09:00.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 29.11.2017 ora 15:30, la Registratura APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Concursul va avea loc la sediul APAVIL.

Informații suplimentare:
Program de lucru luni-joi, între orele 07:00 – 15:30; vineri, între orele 07:00 – 13:00,
Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS
• Ordinul nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor, Indicativ NP 133-2013”
• SR 1343 –2006- Determinarea cantitatilor de apa
• Ghidul GP 043/1999-Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din PVC, polietilena si polipropilena
• SR 4163-1/2006- Retele de distributie-proiectare
• SR 4163-2/2006 -Alimentari cu apa -Retele de distributie apa-prescriptii de calcul
• I9-2015 (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)-Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. „,
• SR 1846-1-2006- Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare
• SR 1846-2-2007-Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice
• SR 1846-2-2007-C91-2008-Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice
• STAS 2448-82- Canalizari. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare
• STAS 3051-91- Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare

CALENDARUL CONCURSULUI

17.11.2017 publicare anunț
29.11.2017 ora 15:30 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
04.12.2017 selecția dosarelor de concurs
04.12.2017 ora 15:00 afișarea rezultatelor selecției dosarelor
05.12.2017 ora 15:00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
06.12.2017 ora 14:00 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
07.12.2017 ora 09:00 proba scrisă
08.12.2017 ora 11:00 afișarea rezultatelor probei scrise
11.12.2017 ora 15:00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor probei scrise
12.12.2017 ora 11:00 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
13.12.2017 ora 09:00 Proba interviu
14.12.2017 ora 11:00 afișarea rezultatelor probei interviu
15.12.2017 ora 12:00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor proba interviu
18.12.2017 ora 14:00 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
19.12.2017 ora 15:00 afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL și pe site-ul www.apavil.ro