Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

RÂMNICU VÂLCEA: Se actualizează dosarele tinerilor care doresc o locuinţă ANL. VEZI criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj

Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL, se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu iși permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. Ele pot fi cumpărate după o perioadă de închiriere de minim un an.

În Râmnicu Vâlcea, până la data de 31 decembrie 2015, mai mulţi tineri au depus cereri pentru a putea ocupa o locuinţă ANL din „Ansamblul de locuinţe Ostroveni 5” de pe strada Marin Sorescu. În acest ansamblu, 105 locuinţe îşi aşteaptă noii locatari.

„În vederea întocmirii listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, în ordinea de prioritate, şi a repartizării celor 105 unităţi locative situate pe strada Marin Sorescu, în «Ansamblul de locuinţe Ostroveni 5», titularii cererilor de locuinţe pentru tineri depuse până la data de 31.12.2015 sunt aşteptaţi până cel târziu în data de 15 aprilie 2016, la sediul Direcţiei Dezvoltare Locală – «Casa Căsătoriilor», în bd. Tudor Vladimirescu nr. 15, de luni până joi, între orele 08.00 – 16.30 şi vinerea, între orele 08.00 – 14.00, pentru actualizarea dosarelor” anunţă Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea printr-un comunicat de presă.

Criteriile după care se stabileşte ordinea priorităţilor pentru acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii:

A. Criterii restrictive:

1. Titularul cererii de locuinţă, care poate deveni beneficiar al unei repartiţii de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, şi titular al contractului de închiriere, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data repartizării locuinţei. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu. Acte doveditoare: copie autentificată de pe actul de naştere şi/sau de pe actul de identitate.

2. Titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri, destinată închirierii. Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia. NOTĂ: Restricţia nu are în vedere locuinţe înstrăinate în urmă unei acţiuni de partaj sau locuinţe trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură.

3. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

4. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul în care se solicită locuinţa. Acte doveditoare: adeverinţă de la locul de muncă însoţită de o copie de pe cartea de muncă completată la zi.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

1. Situaţia locativă actuală:

1.1. Chiriaş
a) în aceeaşi localitate în care se află locul de muncă:
a1) spaţiu din fond locativ de stat – 2 pct.
a2) spaţiu din fond locativ privat – 4 pct.
b) în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă – 1 pct.

1.2. Tolerat în spaţiu
a) în aceeaşi localitate în care se află locul de muncă – 3 pct.
b) în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă-0 pct.

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu) – mp/locatar sau membru al familiei solicitantului:
a) peste 10 mp. – 0 pct.
b) 9-10 mp. inclusiv – 0,50 pct.
c) 8-9 mp. inclusiv – 1 pct.
d) 7- 8 mp. inclusiv – 2 pct.
e) 6-7 mp. inclusiv – 3 pct.
f) 5-6 mp. inclusiv – 4 pct.
g) mai mică de 5 mp inclusiv – 5 pct.

2. Stare civilă actuală:
2.1. stare civilă:
a) căsătorit – 4 pct.
b) necăsătorit – 1 pct

2.2. Număr de persoane în întreţinere:
a) copii – 1 pct. pentru fiecare copil al familiei solicitantului
b) alte persoane, indiferent de numărul acestora – 0,50 pct.

3. Starea de sănătate actuală:
3.1. sănătos – 0 pct.
3.2. boală de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întreţinere, care necesită însoţitor sau o cameră în plus-1 pct.

4. Vechimea cererii solicitantului:
4.1. până la 1 an – 0 pct.
4.2. între 1 an şi 2 ani – 1 pct.
4.3. între 2 şi 3 ani – 2 pct.
4.4. între 3 şi 4 ani – 3 pct.
4.5. peste 4 ani – 4 pct.

5. Venitul mediu net lunar/membru de familie:
5.1. mai mic decât salariul minim pe economie-4 pct.
5.2. între salariul minim pe economie şi venitul mediu pe economie-3 pct.
5.3. peste venitul mediu pe economie-2 pct.

6. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională:
6.1. fără studii şi fără pregătire profesională – 0 pct.
6.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională – 0,50 pct.
6.3. cu studii medii, fără pregătire profesională – 1pct.
6.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau cu studii superioare de scurtă durată – 2 pct.
6.5. cu studii superioare-3 pct.

7. Locul de muncă:
7.1. instituţii publice de interes naţional şi comunitar – 3 pct.
7.2. companii şi regii autonome de interes naţional sau local – 2 pct.
7.3. agenţi economici – 1 pct.
7.4. alte locuri de muncă – 0,50 pct.

8. Tineri evacuaţi din locuinţă în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu ţin de voinţa şi comportamentul acestora, sau a căror locuinţe au fost retrocedate foştilor proprietari – 2 pct.

9. Tineri care au adoptat şi/sau adopta copii din casele de ocrotire socială – 2 pct.

10. Tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au vârstă de 18 ani – 2 pct.

11. Locatari ai unor locuinţe care nu mai prezintă siguranţă în exploatare – 2 pct.

12. Tineri repatriaţi sau apatrizi – 2 pct.