Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

RAR Vâlcea: Tot ce trebuie să știți despre autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă

Registrul Auto Român explică în detaliu tot ce trebuie să știți despre statutul legal al autovehiculelor cu volanul pe partea dreaptă și cum poate primi un astfel de autovehicul Cartea de Identitate a Autovehiculului (CIV) pentru a fi înmatriculat în România.

Registrul Auto Român acționează doar în cadrul legal disponibil în acest moment, fără a aplica măsuri care nu respectă prevederile interne sau UE în domeniu. Modul în care autovehiculele cu volan pe partea dreaptă introduse individual în România pot primi CIV este precizat clar în Reglementările RNTR 7, aprobate prin OMTCT nr. 2.132/2005, cu modificările și completările ulterioare.

În secțiunea “Sistemul de direcție” din Capitolul IV, se stipulează că: “Postul de conducere trebuie să fie situat pe partea stângă în raport cuplanul median longitudinal al autovehiculului. Sunt exceptate autovehiculele speciale utilizate în serviciile publice comunitare (curățenie stradală), precum și autovehiculele care au fost înmatriculate ultima dată într-un alt stat membru alUE și care nu au suferit modificări în raport cu configurația de înmatriculare inițială. Pentru acestea din urmă, în cazul autovehiculelor din categoriile M2 și M3, ușile de serviciu vor fi amplasate pe partea dreaptă, în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului”.

Pe de altă parte, RNTR 7 impune obligativitatea înlocuirii farurilor originale cu unele care emit un fascicul luminos asimetric, orientat spre partea dreaptă adrumului. Așadar, ținând cont de prevederile legale, Registrul Auto Român este în măsură să acorde CIV unui autovehicul care are volanul pe partea dreaptă, dar se încadrează în aceste excepții.
O altă prevedere legală a RNTR 7 este cea referitoare la omologarea individuală a autovehiculelor cu volan pe partea dreaptă, dar care au suferit modificări constructive: “Omologarea autovehiculelor echipate cu postul de conducere pe partea dreaptă în raport cu planul median longitudinal al vehiculului şi care au suferit modificări ale caracteristicilor constructive menţionate în CIV se acordă numai dacă postul de conducere se schimbă pe partea stângă în raport cu planul median longitudinal al vehiculului”.

Concret, dacă un autovehicul înmatriculat în România cu volanul pe partea dreaptă se prezintă la RAR după ce i-au fostaduse modificări constructive, acesta va putea fi reomologat doar dacă și postulde conducere a fost mutat pe partea stângă.Pentru clarificarea poziției naționale cu privire la acest subiect, trebuieprecizat că legislația din România transpune și pune în aplicare legislația UE îndomeniu, legislație care nu permite introducerea de interdicții de natură tehnicăreferitoare la autovehiculele echipate cu volan pe partea dreaptă.Comisia Europeană consideră că introducerea interdicţiei de înmatriculare aunor astfel de autovehicule constituie o barieră pentru libera circulaţie amărfurilor, fiind o măsură disproporţionată în raport cu obiectivul public deasigurare a siguranţei rutiere şi protecţiei sănătăţii şi vieţii cetăţenilor UE.

În acest sens, trebuie avut în vedere faptul că există deja două hotărâri aleCurții de Justiție a Uniunii Europene, cu privire la cauzele=C-639/11 (ComisiaEuropeană împotriva Poloniei) și C-61/12 (Comisia Europeană împotrivaLituaniei),=prin care Curtea de Justiție a constatat că statele respective, careaveau restricții naționale privind înmatricularea autovehiculelor cu volan pepartea dreaptă, nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin, prin nerespectareaprevederilor legislației UE aplicabile. S-a considerat că introducerea interdicțieide înmatriculare a unor astfel de autovehicule este contrară regulilor UE privindlibera circulație a mărfurilor (art. 34 din Tratatul de Funcționare a UE) șireprezintă o încălcare a legislației UE de omologare (de exemplu Directiva cadru2007/46/CE), fiind o măsură disproporționată în raport cu obiectivul public deasigurare a siguranței rutiere și protecției sănătății și vieții cetățenilor din UE.

În consecință, introducerea unei restricții privind omologarea și/saueliberarea cărții de identitate pentru autovehiculele echipate cu volan pe parteadreaptă nu poate fi avută în vedere, deoarece aceasta ar duce la introducereaunei proceduri de „infringement” din partea Comisiei Europene pe un subiect pecare Curtea de Justiție a UE s-a pronunțat deja în defavoarea statelor membrecare aveau astfel de restricții.Dat fiind interesul public ridicat pentru situația autovehiculelor care provindin UK, în contextul Brexit, precizăm și cu această ocazie că până la data de 31decembrie 2020 este în vigoare o perioadă de tranziție stabilită ca urmare aAcordului de retragere, dar care poate fi prelungită.

În consecință, până la 31.12.2020 se acceptă, în aceleași condiții, omologările UE emise de UK, adică și autovehiculele cu volan pe partea dreaptă care provin din UK vor putea primi CIV, dacă respectă celelalte condițiiaplicabile.De la 1 ianuarie 2021, dar numai dacă perioada de tranziție dintre UK șiUniunea Europeană nu va fi prelungită, omologarea de tip emisă de RegatulUnit nu va mai fi valabilă în România, iar vehiculele cu volan pe dreaptaprovenite din UK vor fi tratate asemenea oricărui alt vehicul care provine dintr-un stat terț din afara UE și nu vor mai primi CIV, deci nu vor mai putea fiînmatriculate în România.În ceea ce privește autovehiculele echipate cu postul de conducere pepartea dreaptă și care sunt deja înmatriculate în România, menționăm că nuexistă în acest moment nicio altă prevedere legislativă care să oblige lamodificarea poziției postului de conducere pe partea stângă.