Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Cum să devii angajat al Ministerului Afacerilor Interne, urmând cursurile instituţiilor de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale

În speranţa că informaţiile de mai jos vă vor stârni interesul şi doriţi să aflaţi mult mai multe lucruri despre cariera militară şi ţinând seama că vă aflaţi la vârsta la care vă gândiţi la meseria pentru care aţi dori să vă pregătiţi, vă propunem profesiile următoare:

Învăţământ superior (ofiţeri)

Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I’’ Bucureşti
La concursul de admitere în Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I’’ – Facultatea de Comandă şi Stat Major, se candidează pe 4 locuri.

Academia Forţelor Terestre ,, Nicolae Bălcescu’’ Sibiu
La concursul de admitere în Academia Forţelor Terestre ,, Nicolae Bălcescu’’ Sibiu se candidează pe 35 locuri, repartizate la următoarele facultăţi:
-Facultatea de Științe Militare : 2 locuri ;
– Facultatea de Management Militar: 15 locuri;
– Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative: 18 locuri.

Academia Tehnică Militară ,, Ferdinand I’’
La concursul de admitere în Academia Tehnică Militară ,, Ferdinand I’’ se candidează pe 48 de locuri, repartizate la următoarele facultăţi:
Facultatea de Comunicaţii şi Sisteme Electronice pentru Apărare şi Securitate: 15 locuri
Facultatea de Sisteme Informatice şi Securitate Cibernetică: 8 locuri
Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu şi Mecatronică : 20 de locuri
Facultatea de Aeronave şi Autovehicule Militare : 20 locuri.

Academia Navală,, Mircea cel Bătrân’’ Constanţa
La concursul de admitere în Academia Navală,, Mircea cel Bătrân’’ Constanţa – Facultatea de Inginerie Marină, se candidează pe 10 locuri.

Institutul Medico-Militar
La concursul de admitere la Institutul Medico-Militar se candidează pe 3 locuri.

Învăţământ postliceal (maiştri militari)

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,, Basarab I” Piteşti:21 locuri;
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică Sibiu: 19 locuri;
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriane ,,Traian Vuia” Boboc:13 locuri;
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,, Amiral Ion Murgescu” Constanţa: 23 locuri.
Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică: 16 locuri.

Repartizarea candidaților pe locurile alocate beneficiarilor din MAI se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.
Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene.
Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Magheru” al Judeţului Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Decebal nr.7, judeţul Vâlcea, între orele 09.00-14.00, până la data de 24 mai 2021.

I. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:
să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale;
să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.
Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

II. CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:
Cererea de înscriere ;
Curriculum vitae – Europass (CV);
Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
Diploma de bacalaureat (copie); candidații care finalizează studiile liceale în anul 2021 vor depune o adeverință care să ateste că au absolvit studiile liceale și sunt înscriși la examenul de bacalaureat;
Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecare copil, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
Autobiografia;
Tabelul nominal cu rudele candidatului;
Certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate;
Adeverința medicală eliberată de medicul de unitate (Anexa nr. 5 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020);
Consimțământul informat (Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020);
Trei fotografii color 3×4 și 1 fotografie color 9×12 cm;
Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ / inspectoratele beneficiare.

Copiile documentelor prevăzute mai sus se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului. Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.
Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutare şi selecţie, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare şi participarea la concursul de admitere.

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile MAI care promovează probele eliminatorii se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ ale MApN prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii.

IV. ETAPE ŞI PROBE DE CONCURS

Proba de evaluare a performanței fizice se susține la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 6-11 iulie 2021, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea „Carieră – Instituții de învățământ/formare profesională”.
În vederea susținerii acestei probe, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 sau în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare.
La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.
Evaluarea psihologică a candidaților se realizează potrivit planificării stabilite de către structurile cu atribuții de recrutare.
Examinarea medicală a candidaților se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/ 2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

V. DISPOZIŢII FINALE

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:
nu depun în termenul stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecție.
În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.
Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispozițiile/ metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse la cunoștința celor interesați prin site-ul instituțiilor de învățământ.
Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR – pentru înscrierea la instituţiile de învăţămănt ale MAPN

Depunerea cererilor tip până la 24 MAI 2021;
Dosarele complete se depun: până la 14 IUNIE 2021 ;
Transmiterea dosarelor până la 18 IUNIE 2021;
Notă:
Datele privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia se găsesc pe siteurile unităţilor de învăţământ.

ASPECTE DE INTERERS GENERAL:

Coordonate ale vieţii de elev
încazarmare pe toata durata studiilor
program zilnic riguros (06.00 deşteptare, 08.00-14.00 activităţi didactice, 16.00-20.00 studiu obligatoriu, 22.00 stingere) si program la dispoziţie sâmbăta si duminica
învoiri în cursul după amiezilor, condiţionate de rezultatele obţinute la învăţătură
activităţi cultural-sportive

Restricţii sociale
interdicţia înscrierii în partide, organizaţii politice sau secte religioase interzise
interzicerea participării la greve sau la organizarea acestora
absenta condamnării penale

Avantaje sociale
loc de munca asigurat pe durata a cel puţin 10 ani (semnare contract)
şcolarizare gratuită
salarizare corespunzătoare normelor M.A.I., cu sporuri specifice activităţii operative
recunoaşterea stagiului militar
dreptul de încadrare pe funcţii civile echivalente în cazul părăsirii structurilor M.A.I.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea, compartimentului Resurse Umane sau la numerele de telefon 0250/748201 şi 0250/748202, la interior 27010 / 27123 / 27124.