Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ce vă trebuie pentru obţinerea creditului „prima casă”

Programul „Prima Casă” face parte din măsurile anticriză iniţiate de guvern pentru a susţine sectoarele economice prioritare. Programul constă în facilitarea accesului populaţiei la credite ipotecare. În acest scop, statul garantează în prezent 50% din împrumuturile acordate de bănci, cu condiţia ca acestea să acorde credite mai ieftine.

Pentru a obţine un credit „Prima Casă”, solicitantul trebuie să prezinte o serie de documente valabile pentru fiecare bancă ce acordă finanţare prin Programul Prima Casă. Aceste documente sunt:

• Cerere de credit completată şi semnată de către toţi participanţii cu venituri;

• Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar, potrivit căreia solicitantul nu deţine în proprietate o locuinţă, nici individual, nici în comun, cu soţul/soţia sau alte persoane şi nu are în derulare în credit ipotecar;

• Documente de identitate (carte de identitate, buletin);

• Documente de venit;

• Actul de identitate al solicitantului, inclusiv soţ/soţie sau codebitori în original şi copie;

• Certificat de căsătorie – dacă este cazul, în original şi copie;

• Documente referitoare la obiectul creditului (acte de proprietate, carte funciară, actele de identitate ale actualilor proprietari ai imobilului care urmează să fie achiziţionat – copii);

• Documente de justificare a aportului propriu;

• Raport de evaluare a imobilului adus în garanţie, întocmit de un evaluator agreat de bancă;

• Adeverinţa de venit de la compania angajatoare pe baza formularului pus la dispoziţie de bancă (în original) – emisă cu maxim 30 zile calendaristice înaintea depunerii dosarului;

• Contractul individual de muncă, inclusiv actele adiţionale ale acestuia, în copie.