Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANGAJĂRI la SPITALUL JUDEŢEAN VÂLCEA! Se caută asistenţi medicali, infirmiere şi maiştrii

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea a scos la concurs mai multe posturi, printre care asistenţi medicali, infirmiere, dar şi maiştrii. Citeşte mai jos care sunt posturile vacante, dar şi care sunt condiţiile de participare. Cei interesaţi îşi pot depune ofertele până în data de 11 mai, la orele 15.00.

• 1 maistru (posesor diplomă de studii a şcolii tehnice de maiştri, vechime 9 ani în meserie, autorizaţie ca operator RSVTI). Valabilitatea ofertei: 11.05.2015, orele 15.00

• 1 infirmier – SECŢIA RMFB CĂLIMĂNEŞTI (şcoală generală şi curs de infirmier- OAMGMAMR sau de furnizori autorizaţi MMFPSPV cu aprobarea MS DIRECŢIA GENERALĂ DE RESURSE UMANE ŞI CERTIFICARE). Valabilitatea ofertei: 11.05.2015, orele 15.00

• 1 infirmier- SECŢIA NEUROLOGIE (şcoală generală şi curs de infirmier- OAMGMAMR sau de furnizori autorizaţi MMFPSPV cu aprobarea MS DIRECŢIA GENERALĂ DE RESURSE UMANE ŞI CERTIFICARE). Valabilitatea ofertei: 11.05.2015, orele 15.00.

• 1 asistent medical generalist –SECŢIA ORL (diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate-diplomă de licenţă). Valabilitatea ofertei: 11.05.2015, orele 15.00.

• 1 asistent medical generalist –U.P.U. (diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate-diplomă de licenţă). Valabilitatea ofertei: 11.05.2015, orele 15.00

• 1 asistent medical generalist –CSM (diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate-diplomă de licenţă). Valabilitatea ofertei: 11.05.2015, orele 15.00

• 1 asistent medical generalist –O.G.II (diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate-diplomă de licenţă). Valabilitatea ofertei: 11.05.2015, orele 15.00.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

• candidatul are cetăţenie română, cetăţenie a statelor membre U.E. sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
• candidatul are domiciliul în România;
• candidatul cunoaşte limba română vorbit şi scris;
• candidatul are capacitate deplină de exerciţiu;
• candidatul are o stare de sănătate corespunzătoare postului;
• candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru sa v ars i rea unei infracţiuni contra umanitarii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedica in fapt ui rea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare sau diplomă de a bul vi re a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate (pentru posturile de asistent generalist/obstetrica ginecologie);
• şcoala generala si curs de infirmier organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizori autorizaţi de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S. – Direcţia generala resurse umane si certificare (pentru posturile de infirmier). Pentru persoanele care nu au vechime in munca nu este necesar cursul de infirmier iar încadrarea acestora, in cazul admiterii la concurs, va fi ca infirmier debutant.
• diploma de absolvire a scolii tehnice de maiştri, 9 ani vechime in meserie si autorizatie ca operator RSVTI (pentru postul de maiştri).

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

• cerere tip de înscriere (se completează la Serviciul R.U.N.O.S.);
• copie BI/CI; *
• certificat de absolvire sau alte acte de studii (original şi copie xerox)
• cazier judiciar;
• adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
• curriculum vitae;
• recomandare de la ultimul loc de muncă sau copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, reftrtiţie de la Oficiul de Şomaj (pentru şomeri);
• 10 coli xerox;
• taxă înscriere – 50 RON

Proba scrisa pentru fiecare concurs se desfăşoară începând cu orele 10,00 la datele menţionate mai sus.

Proba practica şi proba interviu se vor desfăşura la datele menţionate anterior, ora de începere urmând a fi stabilită de comisia de examinare.