Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

RAJDP, aproape de FALIMENT, organizează selecție pentru 2 membri în Consiliu de Administrație

Consiliul Județean Vâlcea organizează procedura de selecţie/evaluare prealabilă a candidaţilor pentru 2 funcţii de membri în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Selecția vizează ocuparea a 2 posturi de administratori. Unul trebuie să fie reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome. Cel de-al doilea trebuie să fie o persoană cu experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Această persoană nu poate fi selectată din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

Penalii nu au ce căuta în CA al RAJDP

Cei care intenționează să-și depună dosarele trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; să cunoască limba română (scris şi vorbit) ; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să aibă starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale; să nu fi fost destituit irevocabil dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat irevocabil contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică; să nu fie incapabil, potrivit legii, să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism nr.656/2002, republicată, cu modificările şi cele prevăzute de art.143-145 din Legea privind procedura insolvenţei nr.85/2005, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor pentru care a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească. În situaţia în care, în exercitarea mandatului, un membru în cadrul Consiliului de administraţie devine incapabil sau este condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni, mandatul acestuia încetează și să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Candidații vor fi intervievați

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora, pe site-ul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea – www.rajdp.ro şi al Consiliului Judeţean Vâlcea -www.cjvalcea.ro.
Interviul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea. Data, ora şi locul desfăşurării interviului se vor afişa pe site-ul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea – www.rajdp.ro şi al Consiliului Judeţean Vâlcea – www.cjvalcea.ro.
Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu. Pentru interviu se stabileşte un punctaj maxim de 100 puncte, rezultatul obţinut de candidat reprezentând suma punctajelor obţinute la această probă. Punctajul minim necesar pentru a fi declarat „admis” este de 70 de puncte.

Interviul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea

Data, ora şi locul desfăşurării interviului se vor afişa pe site-ul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea – www.rajdp.ro şi al Consiliului Judeţean Vâlcea – www.cjvalcea.ro.
Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.