Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

„VÂLCEA, PERLĂ A TURISMULUI BALNEAR ȘI MÂNĂSTIRESC A ROMÂNIEI”

„ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”

PROGRAM ELECTORAL PENTRU CONSILIUL JUDEÎEAN VÂLCEA CANDIDATULUI DOREL JURCAN

SĂNĂTATE

În domeniul sănătății publice descentralizarea înseamnă că este necesar săse transfere că tre administrația publică localăcompetente privind conducerea spitalelor comunale, orășenești, municipale, respectiv județene. În acest fel conducerile spitalelor vor răspunde în fața aleșilor locali de cheltuirea eficientăa banilor publici, de angajări pe bazăde competență, de investiții și de calitatea actului medical.

PD-L sprijinăadoptarea unor soluții de parteneriat public-privat pentru a asigura accesul adecvat la medicamente și servicii medicale în fiecare localitate. Aleșii noștri locali vor demara proiectele și procedurile necesare pentru înființarea de farmacii și cabinete medicale conforme cu cerințele tehnice impuse de U.E. în toate localitățile.

Aleșii PD-L se vor implica în elaborarea de programe de sănătate cu specific local destinate categoriilor defavorizate (bătrâni cu venituri mici, copii din familii numeroase, populație rromă, familii monoparentale cu venituri mici, etc.)

Reprezentanții PD-L vor sprijini dezvoltarea majorăa îngrijirilor medicale la domiciliu.

În fiecare localitate vor fi demarate programe pentru asigurarea de personal medical cu studii medii din acea comunitate, prin acordarea de burse pentru școlarizarea în domeniul medical.

Pentru ca o comunitate săfie sănătoasăare nevoie de medic sau medici de familie, cu întreg arsenalul tehnic recomandat de deciziile U.E. în materie de sănătate. Fiecare localitate are nevoie de medici, asistente, îngrijitoare de curățenie, agent dezinfector și în funcție de mărime de farmacie sau punct farmaceutic.

Aprovizionarea cu materiale și medicamente este de o prioritate absolutăFață de orice altceva. Trebuie pus capăt sistemului actual de cumpărare de că tre bolnavi a medicamentelor necesare tratamentului spitalicesc precum și alimentației sub orice critică a bolnavilor din spitale. Sănu uităm însă că până în prezent în Vâlcea pentru unele așezăminte de sănătate (policlinica cu plată, stomatologia și altele) nu s-a făcut mai nimic!

 

MEDIU

 

Pentru perioada 2007-2013, în cadrul Programului de Mediu finanțat de U.E., avem la dispoziție 5,6 miliarde de euro.

PD-L considerăcă cea mai mare parte din acești bani trebuie folosiți pe două din cele 5 axe de dezvoltare: sisteme de alimentare cu apă- stații de epurare și managementul deșeurilor.

Încercă rile întreprinse până în prezent în cadrul H.G. 577/1997 sunt timide, direcționate politic sau întârziate nepermis de mult iar când se terminăpopulația refuzăracordarea la utilități datoritătaxelor de întreținere foarte mari. PD-L organizația Vâlcea va cere aplicarea principiului solidarității stabilind un preț mediu suportabil ce va fi aplicat de viitorul operator județean care trebuie stabilit de urgență.

Zgomotul cu iz politic inutil și gratuit făcut în jurul unifică rii Acvarim-Apavil trebuie sa fie rezolvat rezonabil și în folosul vâlcenilor. această unificare trebuie făcutăpână la sfârșitul acestui an fiindcă pune în pericol obținerea unor finanțări europene de 70-80 de milioane de euro.

Deversările de ape uzate menajere, dar și de la distilerii de țuică , ateliere sau gatere, în râurile din ținutul nostru sunt la ordinea zilei. Nici instituțiile abilitate dar nici autoritățile locale nu aplică legea mediul fiind cel care suferăagresiuni care vor fi greu de reparat.

Existădoar câteva încercă ri timide de întocmire a studiilor de dezvoltare durabilăla nivelul localităților și de aceea acțiunile sunt haotice și ineficiente.

Deșeurile, fie ele menajere sau industriale, se depoziteazăexact ca acum 40-50 de ani adică aducând grave și nerecuperabile prejudicii mediului. Se cunosc scandalurile cu depozitarea După bunul plac al operatorilor de la că limănești sau Olănești. Nu s-au realizat nici deponii, dar nici sisteme de preselectare sau de recilare și recuperare a materialelor, așa că nu putem vorbi de sisteme integrate de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Vâlcea.

Este necesară construirea de urgențăcu fonduri europene a câtorva deponii ecologice de gunoi de care săbeneficieze câte un grup compact de localități.

Este, de asemenea, necesar contractarea serviciului de colectare și gestionare a deșeurilor de la nivel județean cu un operator specializat, cu experiențăși bine dotat tehnic și tehnologic.

Trebuie folosităexperiența dobândităde Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea care are de ani de zile drept partener Departamentul Guvernamental al Mediului din Germania și săprocedăm întocmai și la fel.

Pentru aceasta toate administrațiile locale ale orașelor și satelor trebuie să-și întocmească un P.L.A.M. (plan local de acțiune pentru mediu) pe baza că ruia se pot obține multe și mari fonduri europene și se poate depăși impasul în care ne găsim.

 

AGRICULTURA

 

În România trebuie descentralizatăși agricultura. Direcțiile agricole trebuie trecute în subordinea Consiliilor județene. Rolul Direcțiilor agricole nu este sărăspundăcomenzilor de la București, ci să-i ajute și să-i informeze pe fermierii din județ săfacă agriculturămodernăși eficientă. Rolul Ministerului Agriculturii trebuie redus. Atribuțiile lui se vor restrânge la nivelul propunerilor de acte normative, și săverifice respectarea acestora.

Subvențiile agricole trebuie săajute la dezvoltarea agriculturii nu săfie pomeni electorale.

2007 a fost un an ratat pentru absorbția fondurilor europene pentru agricultură. Fermierii trebuiau săprimească subvențiile europene încă de anul trecut dar nu le-au primit până acum. Banii pentru investiții și proiecte stau neconsumați și abia în luna martie 2008 guvernul a început săprimească proiecte.

PD-L a lansat programul național intitulat „PDL, partidul care te învață”. Scopul acestui program este acela de a ajuta fermierii și comunitățile sătești din România săobținăbani europeni.

Avem nevoie de forme asociative care nu se pot realiza decât cu informarea cetățenilor și realizarea cadastrului pentru toate proprietățile.

Fișa cadastralătrebuie săse finalizeze în cel mai scurt timp, propunerea PDL-ului fiind ca această operațiune, inclusiv intabularea, săfie suportate din bugetul Consiliului județean. Va urma apoi dezvoltarea sistemică a agriculturii.

Repunerea etapizatăîn funcțiune a sistemelor de irigații cu ajutorul unor parteneriate public-private este de asemenea o prioritate importantă.

Trebuie încurajate culturile specifice zonei vâlcene de deal și submunte – pomicultura, viticultura, acvacultura și apicultura. Încurajarea zootehniei pretabile pășunilor din zona noastră, cultivarea că pșunilor și a plantelor medicinale precum și alocarea de spații pentru dezvoltarea centrelor de colectare, reprezintăde asemenea priorități.

 

ASISTENÎA SOCIALĂ ȘI PROTECÎIA COPILULUI

 

Deși s-a stabilit o strategie județeană în domeniu, cele 10 priorități cuprinse în aceasta au deja termenele de implementare depășite. Negăsirea de amplasamente pentru Serviciul Adăpost Temporar pentru copii delincvenți, numărul redus de adopții, „revolta copiilor” la transferuri interjudețene sau interinstituții, rezistența familiilor la reintegrarea copiilor, comportamentele antisociale ale copiilor instituționalizați, culminând cu personalul slab și insuficient calificat și nerepartizarea de resurse financiare necesare sunt tot atâtea obiective operaționale pe care viitorul Consiliu județean este chemat săle rezolve.

Implicarea corespunzătoare a comunităților locale în dezvoltarea de servicii alternative – centre de zi, centre familiale, centre maternale – precum și măsurile punitive pentru neîndeplinirea obligațiilor legale sunt de asemenea necesare pentru rezolvarea priorităților prevăzute în Strategia aprobatăpentru anii 2007-2013.

Parteneriatele public-private la care nu s-a apelat suficient pot servi în bunămăsurărealizării scopurilor programate.

 

SITUAÎIILE DE URGENÎĂ

 

Inspectoratul pentru situații de urgență”general Magheru” face parte din subsistemul local de management al situațiilor de urgențădin județul Vâlcea.

Cu toate că s-au întocmit și aprobat programe și strategii pentru acțiunile desfășurate în cazul dezastrelor, nu trebuie săfii mare specialist pentru a observa că modul defectuos în care s-a intervenit în câteva din situațiile de urgențăpetrecute în zonele vâlcene cum ar fi prăbușirile de teren de la Ocnele Mari, inundațiile, nenumăratele alunecă ri de teren, deplasările periculoase ale haldelor de steril. Dacă programele rămân doar pe hârtie și modalitatea de acțiune este neeficientărezultatele nu pot fi altfel decât proaste.

Este necesară inițierea și/sau amplificarea unei campanii profesioniste de informare și educare publică în domeniul situațiilor de urgențăprecum cea prevăzutăîn cadrul proiectului pentru „Prevenirea și managementul riscului la dezastre naturale – servicii de consultanțăpentru elaborarea și implementarea unei campanii naționale de conștientizare publică „.

De asemenea, pentru organizarea la nivel rezonabil a S.I.A.M.U.D. (stația de intervenție pentru asistențămedicalăde urgențăși descarcerare) încercă rile întreprinse până în prezent sunt timide nereușindu-se afilierea la serviciul extrem de eficient la scarănațională, SMURD.

 

CULTURA

 

Alături de turismul balnear, cultura este cea care ne poate scoate din obscuritatea și letargia în care ne aflăm.

Pentru aceasta este necesară schimbarea atitudinii Față de culturăîn general și Față de teatrul Anton Pann în special prin accelerarea terminării lucrărilor la noua salăși susținerea financiarăpentru organizarea de turnee în țarăși peste hotare, facilitând schimburi culturale cu orașe sau regiuni europene După modelul plin de succes folosit de teatrul municipal Ariel.

Trebuie reabilitate și revigorate că minele culturale (fie direct fie prin parteneriat public-privat), cuplat cu activizarea bibliotecilor sătești prin reamenajări, prin introducerea Internet-ului și crearea unor fonduri de carte virtualăla fiecare din acestea, prin încurajarea și susținerea financiarăa expozițiilor și evenimentelor de orice fel de la nivelul localităților, prin plasarea de rulote mobile, pe lângăcă minele culturale, dotate cu sisteme informatice cu conectare la Internet unde vor avea acces gratuit tinerii și copii, prin revitalizarea muzeelor Satului Bujoreni și Culele de la Măldărești creând în acele zone evenimente săptămânale (târguri, expoziții, simpozioane, ateliere actoricești, După modelul sibian) și prin reluarea legăturilor cu fundații de faimăinternaționalăcum ar fi fundația Habitat și Artăîn România care ne-a sprijinit enorm în anii trecuți, prin fundamentarea și înregistrarea unor brand-uri județene cum ar fi Ceramica de Hurez, Covorul oltenesc, icoanele mânăstirești, Vinul de Drăgășani, Îuica de Vâlcea, apele minerale și geotermale cu efecte miraculoase și multe altele.

 

TINERET

 

Organizația de tineret a Partidului Democrat Liberal este singura organizație politică de tineret care ajutăîn mod concret și real tinerii din România să-și fructifice șansele care le sunt oferite de aderarea la Uniunea Europeană.

În luna martie a.c. O.T.P.L. a lansat programul PREGĂTIÎI PENTRU EUROPA, prin care se va explica tinerilor modalitățile de accesare a banilor europeni, mai ales pentru educație. Programul OTPL va dura 5 ani de zile, perioadăîn care vom ghida pas cu pas pe tinerii din România pentru a beneficia de fonduri europene. La fiecare sediu județean, PD-L va înființa birouri de informare, astfel încât informațiile săajungăla cât mai mulți tineri de pe teritoriul vâlcean. Cei direct vizați de programul PREGĂTIÎI PENTRU EUROPA sunt elevii din clasele terminale de liceu sau studenții și tinerii întreprinzători care doresc săînceapăo afacere. Programul oferăacces la bursele și cursurile de specializare care pot fi obținute în țările membre ale Uniunii Europene. De asemenea, tinerii întreprinzători beneficiazăde informare și consiliere pentru a afla modalitățile prin care pot accesa fonduri europene.

Organizația de tineret a PD-L va depune în acest an o propunere legislativă, prin tinerii deputații PD-L, intitulatăLEGE PRIVIND ACORDAREA UNOR BURSE DE STUDIU LUNARE STUDENÎILOR ROMÂNI – ERASMUS , care are ca obiect acordarea din surse bugetare a unei burse de studiu lunare, în completarea bursei europene Erasmus. această inițiativăvine în sprijinul tinerilor care câștigăo asemenea bursădar sunt obligați sărenunțe la ea fiindcă veniturile modeste ale familiei nu le permite plata diferenței de costuri de cazare, transport și masă.