Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
foto vtv.ro

Se caută director la TEATRUL ARIEL: Concurs de proiecte de management

foto vtv.roConsiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează, la sediul său din str. G-ral Proporgescu, nr. 22, Râmnicu Vâlcea concursul de proiecte de management pentru Teatrul Municipal „Ariel” – Râmnicu Vâlcea.

Cei care doresc să se înscrie la concurs trebuie să aibă cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România; capacitate deplină de exerciţiu; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următorul domeniu – Domeniul fundamental (DFI) – Stiințe umaniste și arte; Ramura deștiință (RSI) – Arte, Domeniul de licență (DL) – Teatru şi artele spectacolului; vechime în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minim 3 ani;

De asemenea, trebuie să aibă experienţă în management minim 3 ani sau pregătire în management; să nu îi fi încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani; să nu fi suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează; să nu deţină o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România; să cunoască limba română, scris şi vorbit.

În data de 17 iunie a.c. Primăria Râmnicu Vâlcea a făcut public anunţul pentru concursul de proiecte, iar data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi este de 9 iulie a.c. Între 10 şi 13 iulie a.c. va avea loc selecţia dosarelor, iar în perioada 14 – 23 iulie va avea loc prima etapă de analiză proiectelor de management. În termen de 24 de ore de la încheierea primei etape se aduce la cunoștința candidaților a notei obținute la prima etapă și afișarea acesteia.

În perioada 24 – 30 iulie a.c. va avea loc cea de-a doua etapă care constă în susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului. De asemenea, rezultatele vor fi anunţate în 24 de ore.

Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora se realizează în conformitate cu prevederile capitolul IV din prezentul regulament. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică, prin grija autorității.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Primăriei Municipiului Rm Vâlcea, str. General Praporgescu, nr.14 până în data de 09 iulie 2015, ora 16:00 – Direcția Resurse Umane (parter, camera 7).

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia şi Resurse Umane (telefon 0250/731016) din cadrul Primariei Municipiului Râmnicu Vâlcea (luni–joi între orele 8:30–16:00; vineri între orele 8:30–14:00).

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură.