Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Cum să devii angajat al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

În speranţa că informaţiile de mai jos vă vor stârni interesul şi doriţi să aflaţi mult mai multe lucruri despre activitatea de prevenire şi stingere împotriva incendiilor, protecţie civilă, geniu, apărare împotriva armelor de distrugere în masă şi ţinând seama că vă aflaţi la vârsta la care vă gândiţi la meseria pentru care aţi dori să vă pregătiţi, vă propunem profesia de:
• ofiţer pompier
• subofiţer pompier şi protecţie civilă
• maistru militar auto

Pentru a urma una dintre specialităţile de mai sus în România, se pot urma cursurile:
Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Pompieri:
– Depunerea cererilor tip până la 25 mai 2018 (pentru sesiunea iulie – august 2018);
– Dosarele complete se depun: până la 15 iunie 2018
– Transmiterea dosarelor până la 21 iunie 2018;
– Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere: 31 iulie – 24 august 2018

Şcolile postliceale ale M.A.I. (cu precădere Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti):
– Depunerea cererilor tip până la 15 iunie 2018 (pentru sesiunea 24 august – 4 septembrie 2018);
– Depunerea cererilor tip până la 23 noiembrie 2018 (pentru sesiunea 10 ianuarie – 21 ianuarie 2019);
– Dosarele complete se depun: până la 27 iulie 2018 (pentru sesiunea 24 august – 4 septembrie 2018);
– Dosarele complete se depun: până la 21 decembrie 2018 (pentru sesiunea 10 ianuarie – 21 ianuarie 2019);
– Transmiterea dosarelor până la 03 august 2018 (pentru sesiunea 24 august – 4 septembrie 2018);
– Transmiterea dosarelor până la 31 decembrie 2018 (pentru sesiunea 10 ianuarie – 21 ianuarie 2019);
– Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere: 24 august – 4 septembrie 2018;
– Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere: 10 ianuarie – 21 ianuarie 2019.

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti este organizată şi funcţionează ca instituţie de învăţământ postliceal, cu durata de şcolarizare de 1 an – cursuri de zi. Ea formează maiştri militari auto si subofiţeri pompieri. Număr de locuri 300 (bărbaţi), din care 2 pentru romi.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidatul trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba romană scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

Dosarul de recrutare este constituit din următoarele acte si documente:
– cererea de înscriere
– diploma de bacalaureat (original sau copie
– foaia matricola pentru clasele IX – XII (original sau copie)
– copii ale actului de identitate (C.I.), carnetului de muncă şi, dacă este cazul şi livretului militar
– copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă
– autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului
– certificat de cazierul judiciar pentru candidat
– caracterizare de la ultimul loc de munca (şcoala sau unitate militara)
– 4 fotografii tip buletin de identitate 3×4 cm şi 2 fotografii 9×12, color
– fisa medicala tip încadrare în Ministerul Afacerilor Interne (Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti)
– declaraţia de confirmare a cunoaşterii si acceptare a condiţiilor de recrutare
– certificatul de examinare psihologica sau nota compartimentului personal, în cazul în care rezultatul examenului psihologic s-a comunicat pe baza de tabel nominal

Pentru participarea la concursul de admitere, candidatul va achita o taxa în prima zi de prezentare la sediul instituţiei de învăţământ. Este exceptat de la plata taxei de concurs, candidatul care probează cu acte ca se afla în una din situaţiile enumerate în Rgulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2018 în facultăţile Academiei de Poliţie „A.I. Cuza”.

Coordonate ale vieţii de elev
– încazarmare pe toata durata studiilor
– program zilnic riguros (06.00 deşteptare, 08.00-14.00 activităţi didactice, 16.00-20.00 studiu obligatoriu, 22.00 stingere) si program la dispoziţie sâmbăta si duminica
– învoiri în cursul după amiezilor, condiţionate de rezultatele obţinute la învăţătură
– activităţi cultural-sportive
Restricţii sociale
– interdicţia înscrierii în partide, organizaţii politice sau secte religioase interzise
– interzicerea participării la greve sau la organizarea acestora
– absenta condamnării penale
Avantaje sociale la absolvire
– loc de munca asigurat pe durata a cel puţin 10 ani (semnare contract)
– salarizare corespunzătoare normelor M.A.I., cu sporuri specifice activităţii operative
– obţinerea permisului de conducere auto profesionist (categoriile B şi C)
– recunoaşterea stagiului militar
– dreptul de încadrare pe funcţii civile echivalente în cazul părăsirii structurilor M.A.I.

Pentru informaţii suplimentare, va puteţi adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea, compartimentului Resurse Umane sau la numerele de telefon 0250/748201 şi 0250/748202, la interior 27/124.