Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Îţi doreşti o carieră militară? Iată şansa ta!

Daca disciplina si rigurozitatea nu-ti sunt dezagrabile si vrei sa-ti construiesti o cariera militara, e bine sa stii ca pentru sesiunea de admitere din anul 2016 vor fi recrutati candidati pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, după cum urmează:

• Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

– 14 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;
– 70 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
– 68 locuri alocate Jandarmeriei Române;
– 2 locuri alocate S.I.E;
– 7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani –
– 175 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
169 locuri alocate Jandarmeriei Române;
6 locuri alocate S.P.P.

• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I., un număr de 192 locuri, pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează:

• Academia Tehnică Militară Bucureşti – 44 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
– 1 loc – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
– 3 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
– 7 locuri – Blindate, automobile şi tractoare;
– 3 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
– 9 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
– 8 locuri –Transmisiuni/Comunicaţii;
– 3 locuri –Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare;
– 10 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

• Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 33 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
– 5 locuri – Managementul organizaţiei – Auto;
– 20 locuri – Management economico-financiar – Finanţe-contabilitate;
– 8 locuri – Administraţie publică – Intendenţă;

• Institutul Medico-Militar – 19 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Militară), specialitatea militară „Medicină generală”.

• Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic, 10 locuri alocate M.A.I. (IGAV), specialitatea militară „Management în aviaţie – Aviaţie piloţi” .

• Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – 86 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
5 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;
22 locuri – Auto;
11 locuri – Construcţii;
17 locuri – Tehnică de comunicaţii;
25 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
2 locuri – Echipament de apărare chimică, bacteorologică, radiologică şi nucleară – CBRN;
4 locuri – Intendenţă.

CONDIȚII ȘI CRITERII DE RECRUTARE

Condiţiile legale de recrutare pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului 2016;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale ca poliţist sau militar, sunt următoarele:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

DOSARELE DE RECRUTARE ALE CANDIDAŢILOR se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens, fiecare candidat va depune câte un dosar plic, cuprinzând următoarele documente:

– cererea-tip de înscriere la concursul de admitere (stabilită prin Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile M.A.I., sesiunea 2016), înregistrată la secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare;
– fişa medicală tip de încadrare, în original, concluzionată de medic, cu avizul „Apt pentru instituţii de învăţământ M.A.I.”;
– copia după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie legalizată după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
– copii după certificatul de naştere şi cel de căsătorie (unde este cazul);
– avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
– cazierul judiciar al candidatului;
– 2 fotografii color 3/4 cm (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal).
Olimpicii vor depune copii legalizate de pe diplomele care certifică premiile obţinute la olimpiadele şcolare internaţionale la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoştinţelor pentru facultatea unde se vor înscrie.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic minoritar. Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ superior, cu excepţia absolvenţilor învăţământului liceal din promoţia 2016, vor depune la dosarul de recrutare o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie din fondurile publice pentru urmarea unui program de studii universitare de licenţă, iar în situaţia în care a absolvit sau a urmat cursurile unei instituţii de învăţământ superior candidatul va conexa la dosar o adeverinţă de la acea instituţie de învăţământ care să ateste regimul de finanţare al cursurilor urmate.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs. Candidaţii care au mai multe opţiuni procedează la reluarea procedurilor stabilite pentru recrutare şi selecţie, respectiv se constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat.

În cazul candidaţilor prevăzuţi la alin. anterior, fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare. Cererile de participare/fişele de înscriere pentru admiterea la instituţiile de învăţământ superior (ale MAI, MApN și SRI), precum şi la şcolile postliceale ale MApN se depun până la data de 27 mai 2016, iar pentru şcolile postliceale ale MAI, până la data de 29 iulie 2016.