Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
FOTO: obiectivbr.ro

AJOFM Vâlcea sprijină firmele care doresc să angajeze ucenici

FOTO: obiectivbr.ro

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea sprijină angajatorii care doresc să încadreze la locul de munca ucenici. Angajatorul poate fi o persoană juridică/fizică legal autorizată sau întreprindere famililală ori individuală.
Ucenicia la locul de muncă se realizează printr-un program de formare profesională în baza unui contract de muncă pe durată determinată, prin care, ucenicul, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unui angajator, care se obligă sa îi asigure plata salariului și toate condițile necesare formării profesionale.
Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, se înregistreaza în termen de 20 de zile la Inspectoratul Teritorial de Munca Vâlcea, iar durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul și nu poate fi mai mare de 36 de luni și mai mică de 12 luni.
Ucenicul care poate fi încadrat este orice persoană fizică cu vârsta mai mare de 16 care nu deține o calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de munca;
Se pot încadra în muncă in calitate de ucenici și cetăteni străini sau apatrizi care au obținut permis de muncă în România, conform reglementarilor în vigoare, precum şi cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European și membrii de familie ai acestora.

Formarea profesională a ucenicului:
• cuprinde pregătirea teoretică și practică sau numai pregatirea practică a ucenicului;
• timpul necesar pregatirii teoretice este cel inclus în programul normal de muncă;
• are ca rezultat dobândirea unui certificat de competențe profesionale;
• ocupațiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea ocupațiilor în România.

Salariul ucenicului este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară, în vigoare , pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore în medie pe săptămână. Programul normal de muncă pentru ucenici este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămâna.

Susținerea financiară a ucenicului la locul de muncă:
• angajatorul poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare ucenic angajat, o sumă egală cu 1125 lei;
• suma lunară se acordă angajatorului proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum și pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului;
• angajatorul încheie cu AJOFM Vâlcea, în termen de 30 de zile lucratoare de la data expirării perioadei de proba cuprinse în contractul de munca, o convenție.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt: actul de identitate, în original și copie; certificatul de nastere, în original și copie; copii legalizate ale actelor de studii, conform nivelului necesar calificării; certificatul medical care atestă faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;
Documentele necesare angajatorului pentru încheierea convenției: act identitate: copie şi original; contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă: copie şi original; declarație angajator; convenție în 2 exemplare; tabel într-un exemplar;
Important!
Angajatorii care beneficiază de facilități sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă.