Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Porturile de debarcare si prima vanzare a produselor piscicole

NOUA LEGE A PESCUITULUI IN ROMANIA (V)

 

CAPITOLUL V

 

 

 

Art. 40. Porturile de debarcare a produselor de pescuit

(1)  Navele/ambarcațiunile de pescuit sau comerciale care descarcă produse pescă rești pe teritoriul național trebuie să o facă în porturi stabilite în acest sens de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

(2)  În cadrul fiecă rui port, descă rcarea se face în locurile stabilite, După caz, de că tre autoritățile portuare.

 

Art. 41. Prima vânzare a produselor pescă rești

(1) În sensul prezentei legi, prin prima vânzare se înțelege acea vânzare care se realizează pentru prima dată pe teritoriul național și care stabilește prin documente prețul produsului.

(2) Prima vânzare a produselor proaspete și/sau congelate realizate din pescuit se face în locurile stabilite și autorizate de că tre autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

 

Art. 42. Transportul anterior primei vânzări

Produsele proaspete și/sau congelate realizate din pescuit care constituie obiectul primei vânzări într-un loc situat în afara portului de debarcare și care trebuie să fie transportate înainte de a se produce prima vânzare, sunt însoțite, până la locul primei vânzări de documente stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

 

 

TITLUL V

Acvacultura

 

Art. 43.Codiții de practicare

Acvacultura, așa cum este definită la art. 3 punctul (a) se poate practica în amenajări sau instalații special destinate creșterii peștilor sau altor viețuitoare acvatice, precum și în lacurile de acumulare nominalizate de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură în baza studiilor efectuate de instituțiile de cercetare de profil.

 

Art. 44.Politici și strategii

(1) Politica de bază pentru dezvoltarea acvaculturii se realiză prin:

a)     măsuri pentru adaptarea producției la cerințele pieței;

b)     măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de comercializare și informarea consumatorilor;

c)     instruirea producă torilor din acvacultură;

d)     măsuri pentru siguranța produselor din acvacultură și asigurarea sănătății publice;

e)     măsuri de asigurarea producției din acvacultură pentru cazuri de forță majoră;

f)       măsuri pentru asigurarea sănătății și bunăstării animale;

g)     măsuri pentru protecția mediului;

h)     dezvoltarea cercetării.

 

(2) Acțiunile de realizare a politicilor de bază pentru dezvoltarea acvaculturii constau în:

a)     modernizarea tehnologiilor de reproducere și creștere a speciilor de pești și alte viețuitoare acvatice corelate cu normele de protecție a mediului;

b)     folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole, inclusiv a lacurilor de acumulare destinate practică rii acvaculturii;

c)     încurajarea aplică rii tehnologiilor de reproducere și creștere pentru specii cu valoare economică ridicată și a acelora de realizare a produselor organice;

d)     construirea de amenajări și instalații moderne și eficiente pentru  practicarea acvaculturi marine și continentale în condițiile asigurării sănătății și bunăstării animale;

e)     asigurarea pe termen lung a locurilor de muncă din acvacultură, în special în zonele dependente de pescuit;

f)       încurajarea dezvoltării industriilor adiacente pentru producerea de utilaje și instalații precum și furaje specifice, folosite în acvacultură;

g)     alte acțiuni pe care necesitățile de dezvoltare a acvaculturii le impun.

 

Art. 45.  Registrul unităților de producție din acvacultură

(1) În cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură se  constituie Registrul unităților de producție din acvacultură, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate fermele și instalațiile folosite pentru activitatea de acvacultură. În registru se vor menționa date privind proprietarul sau administratorul unității, date tehnice de construcție și funcționare precum și speciile cultivate.

 

(2) Unitățile de producție incluse în Registru primesc licență de acvacultură, pentru o perioada determinată, eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

 

(3) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau administratorului precum și modifică rile privind capacitatea de producție, și speciile cultivate, trebuie comunicată Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în vederea reactualizării registrului și eliberării unei noi licențe de acvacultură, După caz.

 

(4) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură, stabilește,  modul de operare a Registrul unităților de producție din acvacultură, criteriile și condițiile de acordare a licenței de acvacultură precum și perioada de valabilitate a acesteia.

 

Art. 46. Introducerea în cultură de specii noi

Introducerea în cultură a speciilor de pești sau alte viețuitoare acvatice noi, provenite din import, se poate face cu avizul prealabil al autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură.

 

Art. 47. Modifică ri privind destinația capacităților de producție

Construirea, scoaterea din producție pe o perioadă delimitată sau definitivă precum și schimbarea destinației amenajărilor și/sau instalațiilor de acvacultură se face cu avizul prealabil al autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură în condițiile stabilite de aceasta.

Bogdan Popescu