Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: arhiva Vocea Valcii

Angajări masive la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Foto: arhiva Vocea ValciiDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante, astfel:
– şef serviciu;
– psiholog stagiar;
– kinetoterapeut debutant;
– instructor ergoterapeut;
– asistent medical;
– asistent medical debutant (3 posturi);
– infirmieră debutant (10 posturi);
– îngrijitoare (2 posturi);
– inspector de specialitate II;
– administrator I;
– magazine I;
– muncitor calificat bucătar IV (2 posturi);
– spălătoreasă (2 posturi);
– şofer I;
– paznic (2 posturi);

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 03 octombrie 2016, orele 11.00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, bd. Tudor Vladimirescu, nr. 28 sau la numerele de telefon: 0766/540.182, 0766/636.652, 0763/680.665, 0250/734.758.