Acasă Arhiva NOUA LEGE A PESCUITULUI IN ROMANIA VII

NOUA LEGE A PESCUITULUI IN ROMANIA VII

 

TITLUL VIII

Controlul privind respectarea reglementărilor

 

Art. 59. Activitatea de control

(1) Pentru a se asigura de respectarea legislației în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării, comercializării produselor pescă rești și a altor activități conexe, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură organizează activități permanente de control.

(2) Activitatea de control se face de inspectori piscicoli din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, care au acces la toate navele/ambarcațiunile de pescuit, uneltele și instalațiile de pescuit, fermele și instalațiile de acvacultură, construcțiile anexe, mijloacele de transport, unitățile de procesare și/sau comercializare,  registre și documente și întocmesc un document care descrie circumstanțele și rezultatul acțiunilor.

(3) Persoanele supuse controlului au obligația să colaboreze la îndeplinirea funcției de inspecție și control.

 

Art. 60. Măsuri de control

Competențele inspectorilor piscicoli și procedura de efectuare a controlului se stabilește de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

 

Art. 61. Cooperarea în ceea ce privește funcția de inspecție

(1) Unitățile Poliției, ale Politiei de frontieră și ale Autorității Navale Române în conformitate cu atribuțiile ce le revin, au obligația de a participa, la solicitarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură la activitățile de control.

 

TITLUL IX

Relații internaționale

 

Art. 62.Convenții și acorduri internaționale

Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură inițiază proiecte de convenții și acorduri internaționale privind:

(1) pescuitul și exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii din Marea Neagră;

(2) accesul navelor românești de pescuit în alte zone ce prezintă interes, în vederea acoperirii deficitului de produse pescă rești pe piața românească ;

(1)  dezvoltarea activităților de pescuit, acvacultură și schimburi comerciale.

 

Art. 63. Dezvoltarea cooperării internaționale

ÃŽn vederea efectuării studiilor științifice necesare pentru estimarea stocurilor de pești și alte viețuitoare acvatice în apele de interes internațional precum și pentru dezvoltarea acvaculturii, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură sprijină și încurajează activitatea instituțiilor de cercetare științifică în cadrul obligațiilor derivate din acorduri sau convenții internaționale la care România este parte.

 

Art. 64. ÃŽntâlniri și comunică ri

Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură organizează și participă la întâlnirile internaționale din domeniul pescuitului și acvaculturii.

 

 

 

TITLUL X

Regimul contravențiilor și al sancțiunilor

 

Art. 65. (1) Prezentul Titlu are drept obiectiv stabilirea regimului de sancțiuni în domeniul pescuitului și acvaculturii.

(2) Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi de că tre persoane fizice sau juridice atrage, după caz, răspundere disciplinară, administrativă, civilă sau penală.

 

Art. 66. Sancțiuni de ordin administrativ

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură poate proceda la suspendarea sau anularea licenței/autorizației/permisului de pescuit și/sau după caz, diminuarea sau neacordarea ajutoarelor financiare în următoarele situații:

a)necompletarea și/sau netransmiterea documentelor legale privind pescuitul/acvacultura/procesarea, comercializarea și transportul produselor pescă rești;

b) nerespectarea programului de pescuit aprobat de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

 

Art. 67. Contravenții

(1) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 40 la 80 de lei (RON):

a)     pescuitul recreativ/sportiv al orică rei resurse acvatice vii, efectuat fără permis sau autorizație, în apele marine și continentale;

b)     pescuitul recreativ/sportiv al orică rei specii de pește precum și al altor viețuitoare acvatice, efectuat în zonele în care pescuitul este interzis;

c)     neprezentarea permisului sau a autorizației când acestea sunt solicitate de că tre persoanele împuternicite să constate contravențiile.

 

(2) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80 la 150 de lei:

a) prinderea salmonidelor cu mâna;

b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;

c) pescuitul cu șiruri de muște artificiale în apele salmonicole;

d) reținerea de că tre o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a:

– mai mult de 10 bucă ți, în total, din speciile de păstrăv, lipan și coregon în apele de munte cu salmonide;

– mai mult de 5 kg de pește, cu excepția cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a că rui greutate depășește 5 kg, în apele domeniului public;

e) reținerea de că tre pescarii amatori a peștelui și a altor viețuitoare acvatice pescuite sub dimensiunile minime prevăzute de lege;

f) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare.

 

(3) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 120 la 180 de lei (RON):

a)     Capturarea peștilor cu ajutorul uneltelor de pescuit din plasă sau cu pripoane în  apele de munte;

b)     Pescuitul orică rei specii de pește, crustacee, moluște sau alte viețuitoare acvatice, în perioadele de prohibiție sau în zonele de protecție.

 

(4) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 la 500 de lei (RON):

 

a)     plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în deriva pe mai mult de doua treimi din lățimea râurilor sau a canalelor;

b)     utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razim-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc și în lacurile litorale.

 

(5) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1.500 de lei (RON):

a)     oprirea, abaterea albiilor apelor curgătoare sau scurgerea apei totală sau parțială, fără acordul proprietarului sau beneficiarului folosinței piscicole;

b)     introducerea, fără avizul autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, a speciilor, raselor sau hibrizilor de resurse acvatice vii, altele decât cele existente.

 

(6) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 800 la 1600 de lei (RON):

a)     reținerea la bord, transbordarea, descă rcarea și comercializarea exemplarelor sub dimensiunea minimă legală;

b)     refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul navelor/ambarcațiunilor, în autovehicule, în unitățile de producție, precum și în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial.

 

(7) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.000 de lei (RON):

a)     distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor și canalelor, a taluzurilor și malurilor, a instalațiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole;

b)     distrugerea sau degradarea din culpă a trecă toarelor pentru pești, a toplițelor și a cascadelor podite;

c)     reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existența faunei piscicole;

d)     distrugerea, degradarea sau micșorarea din culpă a zonelor de protecție perimetrală a amenajărilor piscicole;

e)     neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peștilor în sistemele de alimentare cu apă, irigații, precum și în instalațiile hidroenergetice;

f)       neluarea măsurilor pentru curățarea zonelor de pescuit și pentru protejarea și salvarea fondului piscicol la construcția sau golirea lacurilor de acumulare;

Bogdan Popescu

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.