Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primăria orașului Brezoi angajează referent IA

Primăria Oraşului Brezoi, cu sediul în Brezoi, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției de execuție contractuale vacante, de referent, treapta profesională IA din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 noiembrie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 08 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 13 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Oraşului Brezoi, str. Lotrului nr. 2, judeţul Vâlcea, telefon 0250/778.240.