Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL SA Râmnicu Vâlcea angajează economist

APAVIL SA – ANUNȚ
privind scoaterea la concurs a următorului post vacant:

1 post economist la Biroul Aprovizionare

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
Condiții generale
a) Să dețină cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să dețină capacitate deplină de exercițiu;
e) Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică infăpturirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiune săvârșită cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice
– Studii superioare în domeniul economic;
– Vechime în specialitate de cel putin 3 ani;
– Constituie avantaj experiența în domeniul achiziții publice/aprovizionare;
– Cunoştinţe operare PC ( pachet MS Office );
– Permis de conducere categoria B;
– Capacitate de analiză și sinteză, abilități de comunicare;
– Persoana flexibilă, adaptabilă, rezistentă la stres, serioasă, responsabilă;

Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice postului;
d) cazierul judiciar;
e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;
f) curriculum vitae, model European;
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă ( constiuie avantaj ).
Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Desfășurarea concursului
Concursul se va desfăsura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 25.09.2018;
– proba scrisă va avea loc în data de 01.10.2018, ora 09:00;
– interviul va avea loc în data de 02.10.2018, ora 09:00
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la proba precedentă.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 24.09.2018 ora 15:00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul constă în probă scrisă și interviu și se va desfășura la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Bibliografie
1. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărâre nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
3. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
8. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată.

Calendarul concursului:
24.09.2018 ora 15:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
25.09.2018 ora 16:00 – selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor selecției dosarelor
26.09.2018 ora 16:00 – termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
27.09.2018 ora 16:00- soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
01.10.2018 ora 09:00 – proba scrisă
01.10.2018 ora 15:00- afișarea rezultatelor probei scrise
02.10.2018 ora 09:00 – proba interviu
02.10.2018 ora 15:00 – afișarea rezultatelor probei interviu
03.10.2018 ora 15:00 – termenul limită pentru depunerea contestațiilor
04.10.2018 ora 15:00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL și pe site-ul www.apavil.ro

Informații suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.
Program de lucru: luni-joi, între orele 08:00 – 16:30 vineri, între orele 08:00 – 14:00.