Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: en.wikipedia.org

Primărie din Vâlcea, caută administrator public

Foto: en.wikipedia.orgPrimăria Comunei Alunu, Județul Vâlcea, anunţă pe site-ul posturi.gov.ro că organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacantă, de administrator public.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

– experienţă în administraţia publică specifică postului de minimum 10 ani;

– capacitatea de exprimare (vorbit, scris, citit) în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională – nivel mediu;

– are capacitate managerială, aptitudini legate de procesul decizional şi evaluarea impactului acestora, aptitudini în exercitarea controlului decizional, are aptitudini de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, control şi depistare deficienţe, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, consiliere şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
27 ianuarie 2016, ora 10:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
28 ianuarie 2016, ora 09:00: proba scrisă;
28 ianuarie 2016, ora 15:30: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Alunu, Județul Vâlcea, telefon 0250/868.002.