Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

LOCURI DE MUNCĂ! DGASPC Vâlcea scoate la concurs mai multe posturi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28, organizează în data de 25.05.2021, începând cu ora 9:00 concurs (proba scrisă) pentru ocuparea unor posturi vacante în Statul de funcţii, personal contractual, după cum urmează:

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
1 post sef serviciu — cod – COR -121901
1 post psihopedagog- studii superioare cod COR — 263412
1 post medic specialist – cod COR -221201(specializare medicină internă, neurologie)

Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic si aprovizionare
1 post sef serviciu — cod – COR -121901 Complex de apartamente -locuinte de tip familial
2 posturi inspector de specialitate (social) —cod COR- 242302

Centrul de ingrijire si Asistentă pentru persoane adulte cu dizabilităti -Lungesti
1 post sef centru — cod – COR -121901
1 post Inspector specialitate cod – COR 242302 1 post administrator —cod COR- 515104

Centrul de ingrijire si Asistentă pentru persoane adulte cu dizabilităti -Zătreni
1 post medic primar cod – COR -226107
1 post fiziokinetoterapie- debutant- cod COR -226405

Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităti nr. 1 Băbeni
1 post medic primar-psihiatru – cod – COR -226107

Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati nr. 3 Babeni
1 post sef centru — cod COR 121901

Centrul pentru Persoane Varstnice Nicolae Balcescu
1 post sef centru — cod COR 121901

Centrul de abilirate si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati -Maciuca
1 post psiholog stagiar – cod COR 263403
1 post fiziokinetoterapeut —studii superioare- debutant – cod COR 226405
1 post medic primar-psihiatru – cod COR 226107

Concursul se desfasoara in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:
1. Selectia dosarelor, se va realiza in maxim 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor
2. Proba scrisa va avea loc in data de 25.05.2021; Proba scrisa se desfasoara la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, Bulevardul Tudor Viadimirescu nr. 28, jud. Valcea.
3. Interviul va avea loc in termen de maxim 4 zile lucratoare de la data probei scrise, data si ora sustinerii acestei probe va fi stabilita odata cu afisarea rezultatelor probei scrise.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6 din Anexa la H.G.R. nr. 286/ 2011, republicata.
1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
4. carnetul de munca, sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/ sau in specialitatea studiilor, original si in copie;
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza:
6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sdnatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie a! candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae, model europas.

Actele prevazute la pct. 1 si 3 vor fi prezentate si in original in vederea conformitatii copiilor cu acestea.

In vederea participarii la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere si executie vacante, candidatii depun dosarul de concurs (in termen de 10 zile lucrdtoare de la afisarea anuntului), respectiv in perioada 29.04.2021 — 14.05.2021

Dosarele se depun la sediul institutiei – Serviciul resurse umane.

Bibliografia si alte relatii suplimentare se obtin de la Servicul resurse umane, sau de pe site-ul institutiel, persoana de contact — salariati din cadrul serviciului resurse umane – tel. 0250 / 734758, int. 110.

Calendarul de desfasurare a concursului:

– depunere dosare -29.04.2021-15.05.2021

– selectie dosare —2 zile lucratoare de la data expirarii termelului de depunere a dosarelor, respectiv 17-18 mai 2021

– proba scrisa —25.05.2021

– contestatii proba scrisa -1 zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probei scrise

– interviu — se va desfasura in maxim 4 zile de la prob scrisa, se va stabili odata cu afisarea rezultatelor acestei probe;

– rezultatele finale — se vor afisa in maxim 1 zi lucratoare de la solutionarea contestatiilor probei de interviu.