Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Se caută tehnician veterinar pentru Adăpostul de Câini fără Stăpân de la Feţeni

Direcţia Administrării Domeniului Public organizează în data de 21.03.2018, ora 10:00, concurs de ocupare a postului vacant, de referent, cu specialitatea technician veterinar din cadrul Compartiment Adăpost Câini Fără Stăpân, Ecarisaj.

În vederea participării la concurs candidaţii vor depune la sediul D.A.D.P, până pe data de 13.03.2018, ora 14,00, dosarul care va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:
1. cerere de înscriere; 2. copia actului de identitate; 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 4. copia Carnetului de Muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; 5. cazier judiciar; 6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 7. repartiţie şomaj; 8. curriculum vitae.

Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei – Compartimentul Resurse Umane, la sediul D.A.D.P.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
a. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 13.03.2018, ora 14.
b. Dosarele se depun la sediul Direcţiei Administrării Domeniului Public.
c. Proba scrisă are loc în data de 21.03.2018, ora 10, la sediul Direcţiei Administrării Domeniului Public.
d. Rezultatele probei scrise se comunică în data de 22.03.2018, ora 12.
e. Interviul se susţine în data de 26.03.2018, ora 10, la sediul Direcţiei Administrării Domeniului Public.
f. Rezultatele probei interviu se comunică în data de 27.03.2018, ora 12.
g.Rezultatele finale se comunică în data de 29.03.2018, ora 12.

Condiţiile specifice de participare la concurs:
a. studii medii de specialitate (medicină veterinară)
b. Condiţii de vechime în muncă: minim 9 ani în specialitatea studiilor;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane – D.A.D.P. Rm. Vâlcea, telefon: 0250/734.271.