Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
foto: Facebook

Proiectul European 156000 la Liceul „Gheorghe Surdu” din orașul Brezoi, Județul Vâlcea

foto: FacebookActivităţile de învăţare non-formală şi informală, centrate pe elev, pentru dezvoltarea competenţelor de bază au ca obiectiv creşterea gradului de conştientizare a importanţei educaţiei prin prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. În baza ofertei educaţionale, stabilită de către şcoală şi a opţiunilor exprimate de către membrii grupului ţintă (166 elevi) prin completarea formularelor de identificare a intereselor educaţionale au fost alese activități care se desfășoară pe opt module:

Primul modul se realizează în cadrul ariei curriculare: Tehnologii și se intitulează, „Prietenul meu calculatorul”

Competenţe generale

1. Dezvoltarea deprinderilor de utilizator;
2. Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru;
3. Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea.

Valori şi atitudini

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice tehnologiei informaţiei;
2. Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru;
3.Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării calculatorului;
4. Formarea obişnuinţelor de alegere corespunzătoare a aplicaţiilor în abordarea sarcinilor de lucru;
5. Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general;
6. Manifestarea disponibilităţii de a evalua/autoevalua activităţi practice;
7. Manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate;
8. Formarea capacităţii de a utiliza instrumente informatice;
9. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional;
10. Înţelegerea impactului tehnologiilor informatice în societate.

Competenţe specifice şi conţinuturi
Primii pași în cunoașterea calculatorului și tehnoredactarea textelor îi reprezintă:

1. Dezvoltarea deprinderilor de utilizator
a) Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal (Unitatea centrală, Dispozitive de intrare, Dispozitive de ieşire, Memorii, Conceptul de sistem de operare);
b) Descrierea funcţionării unui calculator personal. Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal;
c) Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor (Drepturi de acces, Viruşi informatici şi antiviruşi);
d) Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului, din punct de vedere al sănătăţii (Ergonomia postului de lucru, Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului, Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat).

2. Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru.
a) Operarea corectă la nivel elementar (Pornirea/oprirea calculatorului)
b) Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele hardware şi software ale calculatorului (versiune sistem de operare, tipul procesorului, memorie instalată)
c) Descrierea interfeţei sistemului de operare (Desktop: data şi ora, volumul etc.)
d) Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern – Disc logic, director, fişier: identificare, proprietăţi, vizualizare conţinut;
e) Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fişiere.

3. Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea
a) Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text (Lansarea unei aplicaţii de procesare de text; deschiderea unui document existent – modificarea şi salvarea lui, crearea unui document nou, închiderea unui document, utilizarea „Ajutor”-ului);
b) Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului (Iniţializarea paginii de lucru, introducerea informaţiilor în text, funcţia „Anulare”, selectarea informaţiilor – caracter, cuvânt, paragraf, întregul document, copierea, mutarea, ştergerea – folosirea comenzilor „ Copiere”, „Lipire”, „Decupare” – Căutarea şi înlocuirea – utilizarea comenzilor „Găsire” şi „Înlocuire”);
c) Utilizarea avansată a editorului de texte – Folosirea listelor (numerotare, marcatori) – Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare – Inserarea tabelelor într-un document, operaţii.

Sugestii metodologice

Activităţile din cadrul modulului vor fi orientate pe rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizându-se preponderent metoda învăţării şi a formării deprinderilor prin rezolvarea unei game cât mai variate de aplicaţii practice şi punându-se accent pe realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor sarcinilor de lucru. Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă.

Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului.

Inspector școlar,
Prof. Isabella Ioniță,
responsabil activități de informare și publicitate.