Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

RESTRUCTURARE LA RAJDP: 95 de oameni pleacă acasă

Problemele economice al RAJDP Vâlcea, instituţie subordonată Consiliului Judeţean s-au agravat, în ultimii ani, societatea înregistrând pierderi considerabile. Un raport al Consiliului Judeţean Vâlcea, care urmează să fie votat de consilierii judeţeni marţi, 31 martie a.c. arată că este impetuos necesar pentru ca societatea să devină viabilă să aibă loc restructurări de personal. În acest sens, specialiştii CJ Vâlcea au întocmit un plan de reorganizare care va fi supus atenţiei aleşilor judeţeni. Dacă acesta va trece la vot, 95 de angajaţi de la RAJDP Vâlcea vor fi restructuraţi, ei fiind nevoiţi să plece acasă.

Fără salarii compensatorii

Prin analiza efectuată la întocmirea BVC-ului RAJDP VALCEA pe anul 2015, cât şi prin aprecierea evoluţiei principalilor indicatori pe anii următori, au fost întocmite noua Organigramă si Statul de funcţii ale regiei. în elaborarea programului de disponibilizare s-au avut in vedere corelarea cheltuielilor totale cu veniturile totale şi obţinerea de profit, pentru recuperarea în următorii ani a pierderilor înregistrate in anii 2013-2014.
Programul de disponibilizare al RAJDP VALCEA a fost întocmit iniţial în baza prevederilor OUG 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în baza planurilor de disponibilizare.
În urma corespondenţei purtate între Consiliul Judeţean Vâlcea, pe de o parte, şi Ministerul Finanţelor Publice si Ministerul Muncii pe de altă parte, regia nu a îndeplinit criteriile de disponibilizare în condiţiile acestei ordonanţe, pentru a beneficia de salarii compensatorii din partea guvernului.

Fără păcăleală! Disponibilizarea începe la 1 aprilie

Perioada de aplicare a concedierii colective este 01.04.2015 – 30.04.2015, într-o singură etapă. Planul de disponibilizare a salariaţilor se va desfăşura, respectând câteva criterii convenite.
Convenirea cu partenerii sociali, respectiv sindicatul, asupra necesităţii modificării structurii organizatorice şi implicit reducerea a 103 posturi din care 8 posturi vacante si 95 posturi active. Se va notifica sindicatul privind intenţia de concediere a celor 95 salariaţi, prin care se va prezenta numărul şi categoriile de salariaţi afectaţi de concedierea colectivă si noua structură organizatorică, avizarea Planului de disponibilizare de către Consiliul de Administraţie, aprobarea Planului de disponibilizare prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, dar şi întocmirea BVC pe anul 2015, conform schemei de personal aprobate ca urmare a aprobării Planului de disponibilizare. De asemenea, despre disponibilizări vor fi notificaţi sindicatul din cadrul regiei, precum şi ITM Vâlcea şi AJOFM Vâlcea privind concedierea salariaţilor în condiţiile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, inclusiv acordarea de plăţi compensatorii prevăzute de acesta;
Prezentul program de restructurare este o variantă prin care se asigură locuri de munca pentru 193 din actualii salariaţi ai regiei la data punerii în aplicare a Programului de restructurare şi continuarea activităţii unităţii privind administrarea drumurilor judeţene.
Oricare altă variantă privind restructurarea regiei, trebuie să aibă ca finalitate aceleaşi niveluri ale principalilor indicatori economico-financiari, cât şi corelaţiile dintre ele (Cifra de afaceri, Cheltuieli totale, Fond salarii, Productivitatea muncii.etc.).

Cauzele dezastrului de la RAJDP

Din analiza indicatorilor economico – financiari se constată că activitatea desfăşurată s-a redus considerabil în anii 2013-2014; o problemă deosebită o reprezintă de asemenea producţia neîncasată la timp, cu implicaţii majore asupra nivelului cheltuielilor, prin plata de penalităţi şi majorări de întârziere la plată a obligaţiilor faţă de Bugetul de Stat, cât şi către colaboratori, inclusiv dobânzi bancare pentru împrumuturile la care a apelat RAJDP Vâlcea.
O problemă deosebită o reprezintă subfinanţarea contractelor în derulare, regia fiind nevoită sa execute prin efort propriu o serie de lucrări contractate.
Bugetul regiei pe anii 2013 – 2014 nu a putut fi realizat la capitolul venituri, in principal datorită reducerii sumelor alocate pe piaţa construcţiilor în anii respectivi.
Necesitatea întocmirii unui program de restructurare este evidentă şi reprezintă ultima soluţie de rezolvare a actualelor probleme privind situaţia economico-financiară a RAJDP VÂLCEA.

În raportul întocmit de specialiştii Consiliului Judeţean Vâlcea se arată că principalele motive care au condus la situaţia actuală:

– lipsa surselor financiare pe piaţa construcţiilor, mai ales pe plan local, la nivel de judeţ;
– imposibilitatea corelării portofoliul de lucrări anual cu fondul de salarii ( in acest sens este necesara reducerea salariilor întregului personal sau concedieri colective la salariaţii indirect productivi);
– participarea la licitaţii în care preţul de pornire a fost subevaluat de proiectanţi, cu implicaţii asupra încadrării in cheltuielile de execuţie. Acest lucru a condus la greutăţile întâmpinate de RAJDP VÂLCEA in executarea lucrărilor si achitarea tuturor cheltuielilor necesare, din încasările efectuate;
– rezultate nesatisfăcătoare privind participarea la puţinele licitaţii de execuţie lucrări din ultimii doi ani. datorită creşterii concurenţei, dar mai ales datorită modului de organizare a licitaţiilor de către beneficiari, care au dezavantajat RAJDP Vâlcea:
– imposibilitatea accesării unui credit de nevoi temporare de la o bancă comercială. Banca finanţatoare din ultimii ani, Banca Transilvania, a refuzat solicitarea RAJDP VALCEA din iunie 2014, privind finanţarea deficitului de capital de lucru, având in vedere pierderea înregistrată in anul 2013 (3,88 mii lei) si 2014 (3,64 milioane lei). De asemenea s-a invocat în refuzul băncii, nivelul scăzut al indicatorilor economico-financiari la zi, gradul redus de finanţare al portofoliului de lucrări contractate, cât şi neaprobarea unui Program de restructurare;
– Pierderi înregistrate de regie in fiecare an, la activitatea de iarnă, prin neplata în întregime şi la termen a manoperei muncitorilor care participă la intervenţiile de deszăpezire de către administratorii drumurilor (plata doar a orelor de intervenţie efectivă la deszăpezire, nu şi a orelor de pregătire şi de aşteptare);
– Consiliul Judeţean Vâlcea nu a asigurat plata cheltuielilor cu paza bunurilor regiei, in perioada când acestea îi aparţineau, regia fiind obligată sa suporte din fonduri proprii aceste cheltuieli;
– Aceeaşi situaţie se regăseşte şi pentru cheltuielile ce privesc reparaţiile curente la clădirile ce reprezintă sediul secţiilor, bazele de deszăpezire, care in conformitate cu Legea 10/11995 privind calitatea în construcţii, cu modificările si completările ulterioare, art.25 si HG 766/1197 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii, art.22, proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi:
– efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere si reparaţii prevăzute conform normelor legale;
– asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante;

Întrucât proprietarul clădirilor nu a prevăzut fonduri pentru întreţinerea şi repararea clădirilor, acestea au fost suportate de RAJDP Vâlcea.
Aceste aspecte au influenţat capacitatea regiei de a-şi onora contractele, de a-şi finanţa executarea lucrărilor până la încasarea de la beneficiari, fiind nevoie de împrumuturi sau linii de credit, lucru ce a generat cheltuieli suplimentare cu dobânzi, comisioane bancare pe de o parte sau cu majorări de întârziere la plata impozitelor.
De asemenea, regia nu a mai putut sa-şi modernizeze parcul auto şi de utilaje (regia are utilaje vechi de 28-30 ani cu durata de exploatare expirată), cu influenţe asupra productivităţii muncii si a cheltuielilor cu întreţinerea, repararea şi exploatarea acestora.
Un aspect de semnalat este şi aprovizionarea pe banii proprii ai regiei cu materiale, antiderapant, piese auto, efectuarea reviziilor şi reparaţiilor la toată gama de auto şi utilaje specifice sezonului de iarnă. Toate aceste cheltuieli, inclusiv intervenţiile propriu-zise. au fost decontate cu întârziere. Aceste aspecte au influenţat la rândul lor, în mod negativ situaţia economică a regiei, concomitent crizei economico-financiare la nivel judeţean şi naţional.
Lipsa surselor de finanţare pe piaţa lucrărilor de construcţii in judeţ, acolo unde îşi desfăşoară activitatea cu prioritate RAJDP VÂLCEA, nu creează motive pentru a privi cu optimism perioada următoare. Ţinând cont de principiul prudenţei in activitatea economică, propunem luarea de măsuri pentru redresarea situaţiei regiei, în acest sens este necesară urgentarea aprobării Programului de restructurare, cu măsuri aparent dure, dar necesare,
În următorii ani R.A.J.D.P. VÂLCEA trebuie în esenţa să devină profitabilă, astfel încât să recupereze pierderile înregistrate anterior şi să-şi refacă capitalul de lucru, putând astfel să-şi plătească datoriile din creanţele încasate si pentru a evita o situaţie şi mai dramatică decât cea existentă.
R.A.J.D.P. Vâlcea a întâmpinat mari greutăţi în îndeplinirea PROGRAMELOR DE INVESTIŢII anuale ale perioadei analizate, lipsa surselor de finanţare atrase ( Fonduri ale Consiliului Judeţean, împrumuturi bancare ), cat şi blocarea celor proprii în producţia neîncasată, făcând practic imposibilă încheierea de contracte, achiziţii utilaje, auto etc.