Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Pensia pe caz de boală 2024. Ce schimbări legislative au fost anunțate

Conform legii, persoanele cu invalidități sunt eligibile pentru pensia de boală. Aceasta se acordă atât celor care au suferit accidente de muncă, cât și celor care au boli ce le împiedică să muncească.

Conform Legii 360/2023, pensia de invaliditate este disponibilă pentru cei care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii, nu au atins vârsta standard de pensionare și au capacitatea de muncă redusă din cauza accidentelor de muncă, bolilor profesionale sau altor afecțiuni. Stagiile de cotizare realizate după 1 ianuarie 2018 pe baza unui contract de asigurare nu sunt luate în considerare.

De asemenea, elevii, ucenicii și studenții cu capacitatea de muncă redusă din cauza accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul practicii profesionale au dreptul la pensie de invaliditate. Invaliditatea este clasificată astfel:

 1. Gradul I: Pierderea totală a capacității de muncă și autoîngrijire;
 2. Gradul II: Pierderea totală a capacității de muncă, dar păstrarea capacității de autoîngrijire;
 3. Gradul III: Pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, dar persoana poate lucra jumătate din timpul normal de muncă.

Pensia de invaliditate se calculează pe baza perioadei de contribuție și a veniturilor realizate, în funcție de gradul de invaliditate și de valoarea punctului de pensie. Pentru a solicita pensia de invaliditate, este necesară completarea unei cereri-tip, însoțită de următoarele documente, după caz:

 • Carnetul de muncă (original și copie);
 • Carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • Alte acte care dovedesc vechimea în muncă;
 • Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);
 • Livretul militar (original și copie);
 • Diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverință de la instituția de învățământ superior;
 • Dovada echivalării cursurilor desfășurate în instituții de învățământ universitar din străinătate;
 • Adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • Adeverință privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale (original);
 • Procură specială pentru mandatar (original și copie);
 • Acte care dovedesc calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 și/sau al Legii nr. 341/2004;
 • Alte acte necesare stabilirii drepturilor de pensie (de exemplu, Certificatul de încadrare în grad de handicap);
 • Decizia medicală asupra capacității de muncă (original);
 • Adeverință care indică data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau copie a ultimului certificat de concediu medical;
 • Copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fișei de declarare a cazului de boală profesională (BP2).

Legea nr. 9/2023 elimină obligativitatea beneficiarilor de a prezenta copii ale documentelor necesare pentru casele teritoriale de pensii, acestea fiind fotocopiate gratuit de instituțiile în cauză.