Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANGAJĂRI: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea scoate 11 posturi la concurs

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
Echipa mobilă de prevenirea abandonului – Râmnicu Vâlcea
• 1 post asistent social specialist – cod COR – 263501
Centrul de îngrijire şi asistenţă Bistriţa
• 1 post asistent social debutant – cod COR – 263501
• 1 post psiholog stagiar cod COR – 263402
Centrul de îngrijire şi asistenţă Lungeşti
• 1 post asistent social debutant cod COR – 263501
Centrul de îngrijire şi asistenta Milcoiu
• 1 post asistent social principal – cod COR – 263501
Centrul de recuperare şi reabilitare Govora
• 1 post psiholog practicant cod COR – 263402
Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihică Măciuca
• 1 post psiholog specialist cod COR – 263402
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
• 1 post interpret mimico-gestual – studii postliceale cod COR – 235202
• 1 post asistent social specialist – cod COR – 263501 C.R.R.N. nr. 1 Băbeni
• 1 post psiholog stagiar cod COR – 263402
Centrul de criză şi respiro Băbeni
• 1 post psiholog practicant cod COR – 263402
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
psiholog specialist, psiholog practicant, psiholog stagiar – cod COR 263402 studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie, atestat de liberă practică (cu gradul corespunzător postului, respectiv practicant, stagiar), eliberat de colegiul psihologilor,
asistent social specialist, principal şi debutant – cod COR 263801 absolvent studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale, specialitatea asistenţă socială, aviz de exercitare a profesiei (gradul corespunzător postului, respectiv: specialist, principal şi debutant) eliberat de colegiul asistenţilor sociali, pentru postul de debutant nu este necesara vechime în profesie;
kinetoterapeut şi kinetoterapeut debutant – cod COR 226405, absolvent de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea kinetoterapie, pentru postul de debutant nu este necesară vechime în funcţie;
interpret mimico-gestual – cod COR 235202, absolvent de studii postliceale, specializare limbaj mimico gestual, vechime în funcţie minimum 6 luni;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
16 noiembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu sediul în Râmnnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28, te. 0250/734.758.