Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENŢIE: Se fac angajări la Spitalul Judeţean Vâlcea!

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, organizează concurs în conformitate cu prevederile HGR 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în clădirea situată în str. Remus Bellu nr. 3, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante și temporar vacante:

DURATA NEDETERMINATĂ:

– ASISTENT ȘEF:

• 1 post, Serviciul de Anatomie Patologică – 10.01.2017
• 1 post, Secția Chirurgie și ortopedie pediatrică – 10.01.2017

– INFIRMIER:

• 1 post, Secția Pediatrie – 10.01.2017
• 1 post, Secția Ortopedie – 10.01.2017
• 1 post, Secția Medicală – 10.01.2017
• 1 post, Secția Urologie – 10.01.2017

– ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE:

• 1 post, Compartiment ATI – 10.01.2017
• 1 post, Ambulatoriu de specialitate – 10.01.2017
• 1 post, Secția Gastroenterologie – 10.01.2017
• 1 post, Secția Cardiologie – 10.01.2017
• 1 post, Secția Boli Infecțioase – 10.01.2017

– ASISTENT GENERALIST:

• 1 post, Secția Pediatrie – 11.01.2017
• 2 posturi, Secția Psihiatrie I – 12.01.2017

– BRANCARDIER:

• 1 post, UPU SMURD – 13.01.2017

– LIFTIER:

• 1 post – 13.01.2017

– MECANIC LIFT:

• 1 post – 13.01.2017

– ECONOMIST:

• 1 post Serviciul ATAP – 16.01.2017

MAGAZINER: • 1 post ,

Serviciul ATAP

– 17.01.2017

– INSTALATOR

. 1 post – 18.01.2017

– ASISTENT GENERALIST:

• 1 post Secția Cardiologie – Compartiment USTACC -19.01.2017

– MERCEOLOG

• 1 post Serviciul ATAP -20.01.2017

– MUNCITOR NECALIFICAT

• 1 post Bucătăria I -20.01.2017

– KINETOTERAPEUT

• 1 post Secția Neurologie -23.01.2017

DURATA DETERMINATĂ:

– ASISTENT GENERALIST:

• 1 post Secția Cardiologie -19.01.2017
• 1 post Compartiment Chirurgie Vasculară -19.01.2017

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

CONDIȚII GENERALE:

• candidatul are cetățenie română, cetățenie a statelor membre U.E. sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
• candidatul are domiciliul în România;
• candidatul cunoaşte limba romana vorbit şi scris;
• candidatul are capacitate deplină de exercițiu;
• candidatul are o stare de sănătate corespunzătoare postului;
• candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

CONDIȚII SPECIFICE:

pentru postul de kinetoterapeut:

– diploma de licență în specialitate;

pentru postul de economist:

– diploma de licență în specialitate
– curs operare PC

pentru postul de asistent șef Serviciul de Anatomie Patologică :

– asistent principal laborator;
– minim 5 ani vechime în Serviciul de Anatomie Patologică

pentru postul de asistent șef – Chirurgie și Ortopedie Pediatrică:

– asistent medical principal;

pentru postul de asistent generalist:

– diploma de scoala sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare sau diploma de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate sau diploma de licență în specialitate;

pentru postul de magaziner și merceolog:

– diploma de bacalaureat;
– curs operare PC;

pentru postul de infirmier :

– diploma de școala generală și curs de infirmier organizat de OAMGMAMR sau de furnizorii autorizați de MMFPS cu aprobarea MS-Directia Generală Resurse Umane certificare.

pentru postul de mecanic lift:

– școala generală;
– certificat de calificare montator, reglor și depanator ascensoare;

pentru postul de liftier :

– școala generală;
– curs liftier;
– autorizație ISCIR vizata la zi;

pentru postul de instalator:

– școala generală;
– certificat de calificare ca instalator sanitar;

pentru postul de îngrijitor curățenie brancardier și muncitor necalificat:

– școala generală;

Concursurile se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Str. Remus Bellu nr. 3 la datele menționate mai sus, începând cu orele 10.00 .

Tipul probelor:

– pentru posturile de asistent șef și asistent generalist: proba scrisă, proba practică și interviu;
– pentru posturile de kinetoterapeut, economist, merceolog, magaziner, instalator, mecanic lift, liftier, brancardier, infirmier, îngrijitor curățenie și muncitor necalificat: proba scrisă și interviu.

Dosarele se depun la serviciul RUJC, de luni până vineri între orele 10.00-14.00 după cum urmează :

– pentru posturile vacante până la data de 03.01.2017
– pentru posturile temporar vacante până la data de 23.12.2016

Dosarele trebuie să conțină în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art 6 din HGR nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Înscrierile se fac pe grupa de posturi din ziua concursului, iar alegerea posturilor se va face după analizarea concursului în ordinea descrescătoare a mediilor.

Bibliografia , tematica de concurs și relații suplimentare se pot obține la serviciul RUJC din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea – sau la nr. de telefon 0250.748001 interior 3268.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

• cerere tip de Înscriere (se completează la serviciul RUJC);
• copie BI/CI;
• diploma de studii (original şi copie xerox)
• carnetul de muncă/după caz adeverința care atestă vechimea în muncă (meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie) ;
• cazier judiciar în copie;
• adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
• curriculum vitae;
• 10 coli xerox;
• taxa de înscriere – 50 RON.