Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ministerul Educaţiei scoate la concurs 42 de funcţii de inspector general

Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţifice anunţă scoaterea la concurs a 42 de funcţii vacante de inspector școlar general din inspectoratele școlare.
Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

a) Este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;

b) Este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;

c) Este personal didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ și are gradul didactic I sau titlul știinţific de doctor;

d) Are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani , dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani:

e) A obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancţionat disciplinar în anul școlar curent.

f) Are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universităţii sau organului de conducere al instituţiei în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii în concurs;

g) Nu a desfășurat poliţie politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală,

h) Este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

i) La data susţinerii concursului nu a îndeplinit vârsta standard de pensionare.

Dosarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se depune, în perioada 18-23 februarie 2015, la sediul inspectoratului școlar pentru a cărui funcţie de inspector școlar general candidează.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 11-20 martie 2015 la sediul Ministerului Educaţiei și Cercetării Știinţifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa postului și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educaţiei și Cercetării Știinţifice, cât și la al fiecărui inspectorat școlar.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 021 / 4056380, de luni până vineri, între orele 10.00-15.00.