Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Iată ce şcoală trebuie să faci pentru a deveni pompier!

Tinerii interesaţi să devină cadre militare (ofiţeri, maiştrii militar sau subofiţeri), se pot înscrie pentru a urma cursurile următoarelor şcoli şi facultăţi: Academiei de Poliţie „Alex. Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri din Bucureşti sau Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” Boldeşti. Interesaţii trebuie să ştie că ce pot înscrie până la data de 02 iunie 2014, iar candidaţii pentru facultate trebuie să se înscrie la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Vâlcea (Rm. Vâlcea str. Decebal nr.7), iar pentru şcoală până la data de 30 iunie 2014. Facultatea de Pompieri din Bucureşti este o instituţie militara de învăţământ superior din cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, cu durata de şcolarizare de 4 ani – cursuri de zi, în specializarea Instalaţii pentru construcţii – pompieri. Este acreditata prin H.G.R. nr.135/1999. În schimb, şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” Boldeşti este organizata si funcţionează ca instituţie de învăţământ postliceal, cu durata de şcolarizare de 2 ani – cursuri de zi. Ea formează maiştri militari auto si subofiţeri pompieri.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidatul trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– sa aibă cetăţenie româna şi domiciliu în România

– să cunoască limba română scris şi vorbit

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu

– sa fie declarat apt medical, fizic şi psihic (apt psihotehnic – pentru maiştri militari auto si subofiţeri pompieri)

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului

– sa fie absolvent de liceu, cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate

– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7ani

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege

– sa aibă vârsta de până la 27 de ani;

– sa fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generala de minimum 8.00

– să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ

– sa aibă înălţimea de minimum 1,70 m

Coordonate ale vieţii de elev

– încazarmare pe toata durata studiilor

– program zilnic riguros (06.00 deşteptare, 08.00-14.00 activităţi didactice, 16.00-20.00 studiu obligatoriu, 22.00 stingere) si program la dispoziţie sâmbăta si duminica

– învoiri în cursul după amiezilor, condiţionate de rezultatele obţinute la învăţătură

– activităţi cultural-sportive

Avantaje sociale la absolvire

– loc de munca asigurat pe durata a cel puţin 10 ani (semnare contract)

– salarizare corespunzătoare normelor M.A.I., cu sporuri specifice activităţii operative

– obţinerea permisului de conducere auto profesionist

– recunoaşterea stagiului militar

– dreptul de încadrare pe funcţii civile echivalente în cazul părăsirii structurilor M.A.I.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 24.06.2014 – pentru facultate şi până în data de 30.06.2014 – pentru şcoală, cu toate documentele solicitate, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Vâlcea şi vor ţine legătura cu acesta în vederea planificării datei şi locaţiei pentru susţinerea testării psihologice.

Concursul de admitere se desfăşoară în două etape:

A. Probe eliminatorii (contravizită medicală şi verificarea aptitudinilor fizice);

B. Probe de verificare a cunoştinţelor (discipline matematică şi fizică).

La Şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” Boldeşti, evaluarea fizică se poate face pe 04.06.2014 şi/sau 30.06.2014 dacă până la aceste date se efectuează înscrierea şi controlul medical conform fişei medicale.

Pentru informaţii suplimentare, va puteţi adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea, compartimentului Resurse Umane (telefon 0250/748201 şi 0250/748202) sau accesând paginile de internet: www.academiadepolitie.ro, www.isuvl.ro, www.scoaladepompieri.ro/

Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice