Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Calendarul examenului de definitivat 2015

Ministerul Educaţiei a aprobat şi publicat metodologia şi calendarul organizării examenului de definitivat din 2015. Candidaţii trebuie să se înscrie până la 21 noiembrie 2014.

Examenul de definitivat constă în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă şi susţinerea unei probe scrise pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Pentru a se înscrie la examenul de definitivat 2014-2015, participanţii vor depune până la 21 noiembrie 2014 un dosar cu următoarele documente:
– fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ – prevăzută în anexa nr. 1, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;
– copii legalizate ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
– document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;
– copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui.

Calendarul examenului de definitivat 2015:
– până la 31 octombrie 2014 – Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti
– până la 21 noiembrie 2014 – Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora
– 21 noiembrie – Înregistrarea candidaţilor în aplicaţie
– 19 decembrie 2014 – Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
– până la 5 iunie 2015 – Efectuarea inspecţiilor la clasă
– 8 – 30 iunie 2015 – Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică
– 9 iulie 2015 – Susţinerea probei scrise
– 14 iulie 2015 – Afişarea rezultatelor
– 14 – 15 iulie 2015 – Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestaţii
– 16 – 17 iulie 2015 – Soluţionarea contestaţiilor
– 18 iulie 2015 – Afişarea rezultatelor finale
– 20 – 31 iulie 2015 – Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale
– până la 1 septembrie 2015 – Eliberarea de către inspectoratele şcolare a certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ.