Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: scoaladragasani.ro

ADMITERE 2016 la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani

 Foto: scoaladragasani.roPentru sesiunea de admitere 2016, Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgăşani i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs 175 de locuri, din care 6 locuri pentru S.P.P, 3 locuri pentru cetăţeni de etnie romă şi 2 locuri pentru alte minorităţi.

Pentru a participa la concursul de admitere în Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică și psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani; nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile M.A.I. în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 8,00 (opt), cu excepția candidaților care au absolvit instituțiile de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii vor avea asupra lor: actul de identitate; diploma de bacalaureat în copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2016) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele probelor susţinute în cadrul examenului de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu; foaia matricolă a studiilor liceale în copie legalizată.

Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător şi vor prezenta legitimaţia de concurs şi actul de identitate.

În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor: legitimaţia de concurs; actul de identitate; pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră.

Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.

Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I. pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.

Cererile de înscriere se depun la Inspectoratele de Jandarmi Județene până pe data de 29.07.2016.

Candidaţii recrutaţi parcurg următoarele probe eliminatorii la unităţile teritoriale:

– Examinarea medicală – constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare şi se concretizează prin completarea fişei medicale. Fişa medicală se eliberează personal candidaţilor de unitatea care i-au recrutat;

– Evaluarea psihologică – se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI.

– Evaluarea psihologică este unică, indiferent de nivelul de învățământ, și se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tipul „Apt/Inapt”.