Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ședință GLM la Prefectura Vâlcea: Strategii pentru incluziunea și combaterea discriminării Romilor

Pe 25 iunie 2024, la sediul Instituției Prefectului județul Vâlcea, a avut loc ședința Grupului de Lucru Mixt pentru romi (GLM), prezidată de prefectul Mihai Oprea. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre combaterea discriminării și îmbunătățirea condițiilor din așezările informale. Reprezentanți ai Poliției, Inspectoratului Școlar și Consiliului Județean au adus clarificări importante, subliniindu-se necesitatea colaborării instituționale pentru identificarea și soluționarea problemelor comunității rome.

Reamintim care sunt principalele activităţi ale Biroul judeţean pentru romi (BJR):

a) Cooperarea cu instituțiile descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte instituții ale administrației publice locale cu responsabilități în implementarea Planului General de Măsuri al Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome și cu consilierii consiliului județean;

b) Organizarea periodică a întâlnirilor Grupului de Lucru Mixt, înființat la nivel județean cu parteneri ai Instituției Prefectului, Biroul Județean pentru Romi, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, precum și cu autoritățile administrației publice județene/locale și ai organizațiilor neguvernamentale care se ocupă de problemele minorității romilor;

c) Asigurarea secretariatului tehnic al GLM;

d) Elaborarea Planului Judeţean de Măsuri privind incluziunea minorităţii rome prin armonizarea principalelor nevoi ale comunităţilor locuite de cetăţeni aparţinând minorităţii rome (identificate prin procesul de facilitare comunitară sau identificate de către autoritățile publice locale) cu măsurile prevăzute în Strategia Guvernului;

e) Introducerea măsurilor din Strategie în planurile de dezvoltare a judeţelor sau, după caz, în planurile integrate de dezvoltare urbană, planurile de dezvoltare regională;

f) Monitorizarea implementării măsurilor din aria de activitate a serviciilor deconcentrate ale ministerelor de resort şi a partenerilor sociali pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Strategia Guvernului;

g) Sprijinirea implementării măsurilor stabilite în planurile judeţene prin acordarea de consultanţă reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate şi prin facilitarea accesului acestora în cadrul comunităţilor cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome;

h) Întocmirea rapoartelor semestriale de progres referitoare la implementarea Planului Judeţean de Măsuri privind incluziunea minorităţii rome şi înaintarea lor atât către DGRIP-MAI, cât şi către Agenţia Naţională pentru Romi;

i) Stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare cu organizații guvernamentale și neguvernamentale și cu organisme internaționale ce au ca atribuții soluționarea problemelor referitoare la respectarea drepturilor omului, în general, a drepturilor minorităților romilor în special;

j) Întocmirea, actualizarea și ținerea evidenței datelor primite de la instituțiile administrației publice și organizațiile neguvernamentale;

k) Identificarea, evaluarea și prioritizarea problemelor cu care se confruntă membrii comunităților de romi;

l) Identificarea situațiilor de risc din comunitate.