Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APIA caută director adjunct la Vâlcea! VEZI AICI condițiile de participare la concurs

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (aparat central), cu sediul în Bulevardul Carol I, nr.17, sector 2, Bucureşti, organizează concurs de promovare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv adjunct, gradul II (coordonator al Serviciului control pe teren, al Serviciului economic, recuperare debite și resurse umane și al Centrelor locale) în cadrul Centrului județean Vâlcea al APIA.
Concursul va avea loc la sediul aparatului central al APIA din Bucureşti (Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2) şi constă în proba scrisă (în data de 19.04.2021 ora:10ºº) şi interviu care se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Postul este cu durată normală a timpului de muncă – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Dosarele de înscriere pentru participare la concurs se depun la sediul aparatului central din Bucureşti, Bulevardul Carol I nr.17, sector 2, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituției (www.apia.org.ro), respectiv în perioada 18.03.2021 – 06.04.2021.
Persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Roxana Constantinescu, consilier: email [email protected], telefon 0213025423

I. Director executiv adjunct – Centrul județean Vâlcea al APIA
➢ Condiţii de participare:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 483, alin. (2), lit. a) – e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice de conducere: minimum 7 ani;
– să fie absolvenți cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:
▪ Constituţia României, republicată;
▪ titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.
BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE:
▪ Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Regulamentul nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările si completările ulterioare;
▪ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare si control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitate, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, cu modificările si completările ulterioare;
▪ Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instrumentele de aplicare a acestora, cu modificările si completările ulterioare;
▪ Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările si completarile ulterioare;
▪ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022;
▪ Ordinul MADR nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru
aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022;
▪ Regulamentul nr. 2220/2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022.
TEMATICĂ DE SPECIALITATE:
▪ Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
▪ Organizarea şi conducerea contabilităţii; registrele de contabilitate; situaţii financiare; contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice; contravenţii şi infracţiuni;
▪ Ordonatori de credite, rol şi responsabilităţi; execuţia bugetară;
▪ Sprijinul pentru dezvoltare rurală;
▪ Acreditarea şi retragerea acreditării agenţiilor de plăţi şi a organismelor de coordonare; Gestionarea financiară a FEGA şi FEADR, Sisteme de control şi sancţiuni, ecocondiţionalitatea;
▪ Dispoziţii generale privind plăţile directe, schema de plată de bază, schema de plată unică pe suprafaţă şi plăţile conexe, sprijinul cuplat, schema pentru micii fermieri Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice (OMFP 1954/2005);
▪ Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice (Norme metodologice la
OMFP 1917/2005);
▪ Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; (OMFP nr. 1792/2002);
▪ Schemele de plăţi, instrumentele de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022; criterii de eligibilitate, condiţii specifice şi modul de implementare a schemelor de plăţi;
▪ Dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022.
➢ Atribuțiile postului:
1. Este înlocuitorul directorului executiv şi are drept de semnatură pentru documentele emise în cadrul Centrului judeţean pe perioada cât acesta nu-şi poate îndeplini atribuţiile, dacă conducerea APIA nu stabileşte altfel și răspunde în faţa directorului executiv pentru activitatea compartimentelor din subordine;
2. Administrează, gestionează şi răspunde de controale pe teren, serviciul economic, achiziții publice, administrare patrimoniu, recuperare debite, resurse umane și centre locale pe linia sa de competență;
3. Colaborează cu compartimentele de specialitate ale APIA în vederea realizării sarcinilor ce îi revin și răspunde de încadrarea în termenele stabilite prin actele normative sau suplimentar de APIA-aparat central, M.A.D.R., în ceea ce priveşte implementarea diverselor forme de sprijin cu finanțare din FEGA, FEADR, buget național;
4. Răspunde de asigurarea unui sistem eficient de acordare a formelor de sprijin din bugetul naţional în calitate de ordonator terţiar de credite;
5. Răspunde de realizarea managementului privind resursele umane, resursele financiare şi materiale alocate centrului judeţean;
6. Răspunde de realizarea unui management axat pe identificarea de soluţii care să conducă la ameliorarea bazei materiale şi a condiţiilor locative, implicit reducerea costurilor de funcţionare;
7. Răspunde de protejarea intereselor financiare naţionale şi ale U.E., prin promovarea unor strategii şi măsuri care să permită atingerea unor indicatori cantitativi şi calitativi conform cadrului normativ, respectiv conform fişei de post, implicit eliminarea riscului de corecţii financiare;
8. Asigură, prin referat întocmit către directorul executiv, emiterea tuturor deciziilor necesare pentru buna desfășurare a activităților tuturor birourilor și serviciilor din subordine, așa cum sunt prevăzute în manualele de proceduri și legislația națională;
9. Coordonează şi urmăreşte realizarea unor programe/proiecte de colaborare cu organe ale administraţiei publice locale în vederea soluţionării unor situaţii intervenite în buna desfăşurare a activităţii centrului judeţean şi răspunde de derularea acestora;
10. Poate delega unui funcționar public din cadrul centrului județean o parte din atribuțiile și responsabilitățile pe care le dețin potrivit prevederilor Regulamentului – cadru și/sau fișei de post numai cu respectarea prevederilor subpct.4.2.7 la Standardul 4 – Structura organizatorică din anexa nr.1 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza unei justificări scrise aprobate, în prealabil, de către directorul general.
11. Asigură implementarea standardelor de control intern managerial în conformitate cu prevederile OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Asigură efectuarea controlului intern și a controalelor de supraveghere privind respectarea procedurilor în mod efectiv și continuu;
13. Participă la întâlniri de lucru, workshop-uri, seminarii pe teme privind politica agricolă comunitară, conformitate încrucișată, precum și alte teme specifice, organizate de APIA sau alte organisme abilitate naționale sau europene;
14. Participă la expoziții, colocvii, seminarii, simozioane, târguri de profil etc.;
15. Participă, la solicitarea APIA – aparat central, la actualizarea permanentă a protocoalelor interinstituționale existente pentru a asigura respectarea reglementarilor europene și a cerințelor de audit;
16. Monitorizează, alături de directorul executiv, implementarea ghidurilor solicitanților privind măsurile de dezvoltare rurală pentru măsurile de dezvoltare rurală: M10 (cu excepția pachetului 8) 11, 13,8.1 și 15.1 cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
17. Monitorizează, alături de directorul executiv, la nivelul centrului județean neclaritățile apărute în gestionarea măsurilor de dezvoltare rurală delegate;
18. Efectuează, alături de directorul executiv la cererea APIA- aparat central, analiza permanentă a cerințelor Uniunii Europene referitoare la schemele de plată gestionate și a politicii agricole comune;
19. Monitorizeză, alături de directorul executiv si DEA1 gestionarea fondurilor alocate pentru Măsura 14 corelată cu Măsura 215 din FEADR – plăți privind bunăstarea animalelor, pentru ajutoarele de stat, ajutoarele minimis și ajutoarele excepționale;
20. Monitorizează, alături de directorul executiv și DEA1, verificarea efectuării corecțiilor datelor bancare în urma reconcilierii pentru Măsura 14 corelată cu Măsura 215 din FEADR – plăți privind bunăstarea animalelor, pentru ajutoarele de stat, ajutoarele minimis și ajutoarele excepționale;
21. Participă la instruiri/videoconferințe pentru îndrumarea/consilierea cu privire la prevederile legislative, proceduri de lucru și instrucțiuni de utilizare a aplicațiilor electronice pentru schemele de plată gestionate;
22. Participă, alături de directorul executiv, la solicitarea APIA – aparat central, la întâlnirile de lucru organizate de MADR și alte instituții privind problematica dezvoltării agriculturii românești și a sprijinului acordat fermierilor;
23. Transmite către APIA-aparat central, la solicitarea aceteia, observații și propuneri referitoare la strategii, rapoarte, studii, analize cu privire la derularea și gestionarea fondurilor europene pentru agricultură;
24. Monitorizează, alături de directorul executiv, lista asociațiilor acreditate pentru gestionarea animalelor de rase în pericol de abandon și fișierele cu beneficiari și animale înscrise în registrele de rasă în vederea implementării în sistemul informatic pentru M10 – P8 cu finanțare din FEADR;
25. Îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de superiorul ierarhic care au legătură cu scopul principal al postului.
26. Asigură, în colaborare cu DPD-SV și DPD-SZ, pentru măsurile gestionate numai la nivelul APIA aparat central, efectuarea controalelor la beneficiarii şi, după caz, la subcontractanţii acestora de sprijin financiar din FEGA, FEADR şi de la bugetul de stat din judeţ sau care au accesat alte măsuri gestionate de Agenţie;
27. Verifică sesizările şi petiţiile repartizate de Direcţia antifraudă, control intern din cadrul aparatului central privind nerespectarea prevederilor legale din domeniile de activitate ale centrului judeţean sau ale altor centre judeţene, prin efectuarea controalelor pe teren;
28. Coordonează întocmirea de rapoarte, acte şi informări cu privire la aspectele constatate în urma controalelor efectuate şi face propuneri şi recomandări către directorul executiv în vederea stabilirii de măsuri şi acţiuni de remediere a deficienţelor constatate şi de eficientizare a activităţii centrului judeţean;
29. Colaborează cu compartimentele de specialitate ale Agenţiei în vederea realizării sarcinilor ce îi revin și răspunde la solicitările departamentelor de specialitate, din cadrul APIA aparat central cu privire la furnizarea de date, informaţii care fac obiectul documentelor întocmite la nivelul Centrelor locale;
30. Asigură respectarea termenelor stabilite prin Regulamentele UE, legislaţia naţională precum şi cele stabilite de directorul general, directorul executiv in ceea ce priveste gestionarea formelor de sprijin cu alocare din FEGA, FEADR, buget național, dar si a celorlate activitați instituționale;
31. Se asigură de efectuarea corectă a măsurătorilor pentru Măsura 8 – “Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilitărții pădurilor” la eliberarea Notei de constatare pentru accesarea măsurii;
32. Verifică la fiecare cerere de plată dacă s-au măsurat unităţile amenajistice create de beneficiarii din eșantionul de control pentru Măsura 8 – „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor”;
33. Verifică la fiecare cerere de plată dacă s-au măsurat unităţile amenajistice create de beneficiarii din eșantionul de control pentru Măsura 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatic și conservarea pădurilor”;
34. Răspunde de relaţia A.P.I.A. – structurile teritoriale ale A.N.C.P.I., în vederea furnizării spre APIA a evidenţelor cadastrale, în vederea corelării cu ortofotoplanurile;
35. Asigură şi răspunde de derularea judicioasă a procesului de control la nivel judeţean și monitorizează respectarea termenelor de realizare, prin realizarea unei strategii adaptate teritorului supus controlului;
36. Analizează procedurile existente și funcționalitățile programelor informatice privind controlul administrativ și face propuneri pentru îmbunătățirea funcționalităților;
37. Îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de superiorul ierarhic care au legătură cu scopul principal al postului.
38. Coordonează informarea în cadrul centrului județen și a centrelor locale asupra activităţilor definite în actele normative şi a manualelor de procedură, pe domeniul său de activitate şi răspunde de implementarea acestora;
39. Asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind protecţia informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu, precum şi colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul Romaniei, a corespondenţei clasificate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
40. Asigură alocarea personalului din subordine la nivelul posturilor sensibile;
41. Asigură supravegherea continuă a tuturor activităţilor structurilor din subordine şi are obligaţia de a acţiona corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operatiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic, ineficient, conform Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, modificată şi completată de Legea nr.84/2003;
42. Asigură încărcarea echilibrată a salariaţilor din subordine, se asigură de întocmirea fişei postului pentru posturile din structura pe care o coordonează în concordanţă cu prevederile manualelor de proceduri şi a Regulamentelor Europene, cu precădere față de respectarea principiului „celor 4 ochi”, în colaborare cu DEA 1;
43. Întocmește și verifică, după caz, fişele de post şi evaluările profesionale pentru personalul din compartimentele care îi sunt subordonate şi propune calificativele corespunzătoare, în colaborare cu DEA 1;
44. Verifică modul cum sunt utilizate resursele alocate şi răspunde de utilizarea acestora;
45. Organizează, controlează şi realizează activităţile definite în actele normative şi manuale de procedură şi răspunde de desfăşurarea acestora;
46. Asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile desfăşurate;
47. Repartizează spre rezolvare corespondenţa şi celelalte lucrări şi îndrumă în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit potrivit legii;
48. Răspunde de situaţiile statistice întocmite la nivel judeţean;
49. Asigură îndrumarea metodologică privind activitatea compartimentelor subordonate;
50. Asigură întocmirea și propune spre aprobarea directorului executiv, planul de pregatire și perfectionare a personalului din subordine, cu atribuții specifice și realizarea de instruiri cu tematica specifică pentru activitatea de control clasic/teledetecție pe teren;
51. Asigură respectarea standardelor privind resursele umane, în ceea ce priveşte evitarea conflictului de interese, printr-o politică de alocare şi rotaţie în timp a personalului implicat în activitatea de control pe teren;
52. Răspunde de elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget propriu având în vedere necesarul de fonduri pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor şi obiectivelor centrului judeţean;
53. Asigură transmiterea propunerilor de buget Direcţiei economice din cadrul aparatului central pentru realizarea proiectului de buget consolidat la nivelul Agenţiei;
54. Asigură și răspunde de activitatea de verificare a documentelor în vederea efectuării plăților și de efectuare a plăților de la nivel județean;
55. Răspunde de asigurarea unui sistem de acordare a formelor de sprijin din bugetul FEGA şi FEADR;
56. Coordonează şi verifică întocmirea proiectului de stat de funcţii, Regulament de Organizare şi Funcţionare propriu şi Structura Organizatorică, le prezintă spre avizare directorului executiv şi le transmite Direcţiei de Management Resurse Umane din cadrul aparatului central pentru a fi supuse aprobării directorului general;
57. Cu aprobarea directorului executiv, transmite Directiei Management Resurse Umane din cadrul aparatului central, date şi analize solicitate pentru menţinerea condiţiilor de acreditare;
58. Coordonează emiterea şi supune aprobării directorului executiv, adeverinţe pentru vechimea în specialitate şi în muncă ale personalului la plecarea din instituţie, sau după caz la solicitarea salariaţilor;
59. Anunţă DMRU asupra prevenirii/ apariţiei cazurilor de incompatibilitate;
60. Asigură informarea Direcţiei Management Resurse Umane cu privire la modificarea tranşei de vechime pentru directorul executiv, în vederea emiterii de către directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a deciziei privind trecerea într-o altă tranşă de vechime;
61. Poate asigura Coordonarea Grupului de monitorizare a gestionării recuperării creanţelor (GMGRC) judeţean din gestionarea plăților aferente bugetelor FEGA, FEADR și buget național;
62. Coordonează realizarea înregistrărilor în Registrul Pre-debitori, aferent derulării fondurilor europene (FEGA și FEADR) pentru agricultură în baza Regulamentului nr.907/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr.2799/98, (CE) nr.814/2000, (CE) nr.1290/2005 și (CE) nr.485/2008 ale Consiliului;
63. Coordonează realizarea înregistrărilor in Registrul Debitorilor, aferent derularii fondurilor europene (FEGA si FEADR) pentru agricultura în baza Anexei I, pct.2, lit. E la Regulamentul nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1290/2005 (art.32) în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR , în baza Regulamentului UE nr.1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr.165/94, (CE) nr.2799/98, (CE) nr.814/2000, (CE) nr.1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului și în baza art. 16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin H.G. nr.875/31.08.2011;
64. Coordonează gestionarea dosarelor debitorilor repartizate si verifică recuperarea debitelor aferentederularii fondurilor europene (FEGA si FEADR) in baza Regulamentului nr.907/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile imobiliare şi transparenţa, a art.19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin H.G. nr.875/31.08.2011 și a art.40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
65. Supravegheză întocmirea și transmiterea dosarului de debit repartizat către ANAF în baza art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene (FEGA, FEADR) şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
66. Coordonează activitatea de gestionare și urmărire a recuperării creanțelor rezultate din acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat în perioada anterioară dobândirii personalității juridice de către centrele locale județene APIA conform Deciziei nr.2474/15.08.2008 de delegare de competență aprobată de către Directorul General.
67. Coordonează activitatea de urmarire a recuperării sumelor stabilite prin titlurile de creanță întocmite pentru ajutoarele necuvenite stabilite conform OG nr.14/2010 privin măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, începând cu anul 2010 precum și în conformitate cu actele normative ulterioare ce reglementează acordarea diferitelor forme de ajutor de stat.
68. Urmăreşte recuperarea sumelor stabilite prin titlurile de creanţă întocmite pentru ajutoarele necuvenite stabilite conform O.G. nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 precum și în conformitate cu actele normative ulterioare ce reglementează acordarea diferitelor forme de ajutor de stat;
69. Urmăreşte înregistrarea în Registrul Debitorilor Naţionali şi comunicarea titlurilor de creanţă întocmite pentru ajutoarele necuvenite stabilite conform O.G. nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 precum și în conformitate cu actele normative ulterioare ce reglementează acordarea diferitelor forme de ajutor de stat;
70. Răspunde de transmiterea la ANAF a titlurilor de creanţă întocmite pentru ajutoarele necuvenite stabilite conform O.G. nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 precum și în conformitate cu actele normative ulterioare ce reglementează acordarea diferitelor forme de ajutor de stat;
71. Verifică emiterea şi înregistrarea deciziilor de soluţionare a contestaţiilor împotriva titlurilor de creanţă întocmite pentru ajutoarele necuvenite stabilite conform O.G. nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 precum si in conformitate cu actele normative ulterioare ce reglementeaza acordarea diferitelor forme de ajutor de stat;
72. Verifică emiterea şi înregistrarea oricăror acte administrative necesare aducerii la îndeplinire a activităţii de gestionare a recuperării creanţelor rezultate în urma acordării sprijinului financiar de la bugetul de stat;
73. Coordonează și răspunde de activitatea de achiziții, administrare patrimoniu, parc auto de la nivel județean;
74. Coordonează și răspunde de activitatea de arhivare conform procedurilor și normelor în vigoare pentru compartimentele din subordine;
75. Monitorizează funcționarea corectă a sistemului informatic și transmite către dezvoltatorul de soft eventualele disfuncționalități;
76. Îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de superiorul ierarhic care au legătură cu scopul principal al postului.
DOCUMENTELE NECESARE – DOSARUL DE CONCURS a) formularul de înscriere; b) curriculum vitae, modelul comun european; c) copia actului de identitate; d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; h) Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
i) cazierul administrativ;
j) dosar de plastic cu şina.