Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
foto arhiva

PROCEDURA DE DISTRIBUIRE A DIVIDENDELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2018 CĂTRE ACȚIONARII SOCIETĂȚII UNIVERS S.A.

foto arhivaUNIVERS S.A. aduce la cunostinta actionarilor societatii urmatoarele informatii privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018:

– plata dividendelor se realizeaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin intermediul Depozitarului Central
– dividendul brut pe actiune este de 2,9 lei, suma din care se va retine la sursa impozitul pe dividend, in cotele prevazute de legislatia in vigoare;
– data platii dividendelor este 15.04.2019;
– data de inregistrare este 27.03.2019 (ex date 26.03.2019) – data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. din 18.02.2019;
– comisioanele aferente distriburii dividendelor vor fi suportate de catre actionari, conform hotararii A.G.O.A.;
– agentul de plata este BANCA TRANSILVANIA SA;

Distribuirea dividendelor se face incepand cu data de 15.04.2019 catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Univers S.A. la data de 27.03.2019 prin urmatoarele modalitati de plata :

1. Plata in numerar

Distributia dividendelor in numerar se va face catre actionarii nereprezentati de Participant, persoane fizice, cu exceptia acelora care opteaza pentru plata prin virament bancar in conditiile prevazute la punctul 2 din prezenta procedura, cu respectarea prevederilor legale incidente platilor in numerar, prin intermediul DEPOZITARULUI CENTRAL S.A., la ghiseele BANCII TRANSILVANIA S.A. din tara incepand cu data de 15.04.2019. Orarul de ridicare a dividendelor este orarul de functionare al unitatilor bancare.
Plata dividendelor la unitatile BANCII TRANSILVANIA S.A. se face doar catre actionarii persoane fizice, astfel :
– in cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P. ).
Identificarea actionarilor nereprezentati de Participant in Fisier se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat C.N.P..
– in cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza pasaportului a carui serie şi numar trebuie sa corespunda cu cele din Fisier.
– in cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face reprezentatului legal in speta- tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de naştere al actionarilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P. ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).
-in cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand instituita curatela,plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.- ul +1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru con formitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).
– in cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor eliberata cu nu mai mult de trei ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata +1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).
Orice plata efectuata la ghişeu va fi confirmata prin semnatura de persoana care ridica efectiv sumele de bani, pe chitanta aferenta platii respective.
Documentele prezentate intr- o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.
Situatii exceptionale: nu se va efectua plata dividendelor la ghiseu in urmatoarele cazuri:
a) catre actionarii nereprezentati de Participant al caror C.N.P. din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in Fisierul transmis de catre Depozitarul Central, acestia urmand a fi indrumati catre Depozitarul Central.
b) catre mostenitorii actionarilor nereprezentati de Participant decedati inscrisi in Fisierul transmis de catre Depozitarul Central, decat dupa ce indeplinesc formalitatile de la punctul 6 din procedura.
c) in orice alta situatie exceptionala, care nu se incadreaza in situatiile prevazute mai sus, caz in care Detinatorii nereprezentati de Participant se vor adresa Depozitarului Central.

2. Plati prin transfer bancar (in conturi deschise in lei la o banca din Romania) pentru actionarii persoane fizice si juridice
Incepand cu data prezentului comunicat, actionarii persoane fizice si juridice nereprezentati de Participant care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita si transmite Depozitarului Central S.A. documentele necesare, plata dividendelor facandu- se de catre Depozitarul Central S.A. prin transfer bancar la data de 15.04.2019 (data platii), dupa primirea si verificarea documentatiei, astfel:
Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului(modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central- www.depozitarulcentral.ro), insotit de:
– copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal– certificata de titular „conform cu originalul”;
-extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original;
-copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul certificata de titular „conform cu originalul”;
-dovada achitarii tarifului perceput de catre Depozitarul Central pentru aceasta operatiune;
Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convenţional,vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului (modelul este disponibil pe site- ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:
-copie a certificatului de inmatriculare– certificata de titular „conform cu originalul”;
-copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta– pentru entitatile de nationalitate straina)- certificata de titular „conform cu originalul”;
– copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul– certificata de titular „conform cu originalul”;
– extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului-persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;
– dovada achitarii tarifului perceput de catre Depozitarul Central pentru aceasta operatiune;
Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.
Desfasurare proces:
a) Formularele de colectare cod IBAN insotite de catre documentele precizate anterior se vor transmite la adresa: Depozitarul Central S.A Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, sector 2, sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central.
b) Depozitarul Central verifica documentatia transmisa de actionarii Univers S.A. potrivit celor mentionate mai sus, iar in cazul in care documentatia nu este completa va solicita completarea acesteia.
c) In cazul in care se doreste plata prin virament bancar in data de 15.04.2019, formularele de colectare cod IBAN trebuie receptionate de catre Depozitarul Central cu cel putin 4 zile anterior de 15.04.2019.
d) In cazul formularelor de colectare cod IBAN receptionate ulterior termenului prevazut la punctul c), Depozitarul Central va verifica daca actionarii respectivi au incasat dividendele cuvenite. In acest caz, acționarii achita tarifele prevazute in anexa la Formularul de colectare. In cazul in care sumele de bani nu au fost incasate, Depozitarul Central va bloca plata acestora in numerar si in termen de 3 zile de la momentul blocarii va instructa plata prin virament bancar.
3. Plata in conturile Participantilor
Actionarii Univers S.A. – persoane fizice sau juridice- care la data de inregistrare de 27.03.2019 detin actiuni emise de societatea Univers S.A. in conturi deschise la Participantii sistemului Depozitarului Central S.A., cu exceptia celor carora le sunt incidente dispozitiile legale referitoare la poprire, vor primi dividendele aferente detinerilor respective in contul Participantilor la data platii–15.04.2019, fara prezentarea unor documente suplimentare.
4. Precizari privind plata dividendelor catre persoanele fizice/juridice nerezidente
In vederea aplicarii prevederilor din Codul fiscal (Legea nr.227/2015) si a ale Normelor Metodologice de aplicare a acestuia, pentru aplicarea acordurilor de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital si pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru actionarii rezidenti ai unor tari me mbre ale Uniunii Europene sau A.E.L.S., nerezidentul are obligatia de a depune/expedia la sediul societatii Univers S.A. din Ramnicu Valcea, str.Regina Maria, Judetul Valcea, certificatul de rezidenta fiscala in original, eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta.
In cazul in care actionarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitul retinut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabila actionarilor rezidenti.
5. Precizari privind plata dividendelor catre proprietarii actiunilor detinute in coproprietate
In cazul instrumentelor financiare detinute in coproprietate de doi sau mai multi detinatori de instrumente financiare, plata dividendelor se va realiza conform cu urmatoarele particularitati:
– in cazul platilor prin virament bancar, Depozitarul Central va vira sumele de bani cuvenite coproprietarilor in contul indicat de catre toti coproprietarii in baza solicitarii comune adresata Depozitarului Central.
– in cazul platilor in numerar, platile se vor face in numerar cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la ghiseele Bancii Transilvania, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional si sa prezinte documentele prevazute la punctul 1.
– in cazul platilor catre actionarii care au deschise conturi la Participanti, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai carui clienti sunt.
– in situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din indiviziune, in conformitate cu regimul juridic aplicabil, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de instrumente dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor pentru a fi efectuata recalcularea dividendelor cuvenite fiecarui fost coproprietar, iar ulterior, plata se va realiza de catre Depozitarul Central conform prevederilor prezentei proceduri.
6. Precizari referitoare la plata dividendelor cuvenite actionariilor decedati
In cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar, numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii au solicitat Depozitarului Central S.A. si s-a efectuat inregistrarea transferului actiunilor catre succesor(i) ca efect al succesiunii.
7. Orice modificare a datelor din registrul actionarilor UNIVERS S.A. (schimbari de nume, adrese, date de identitate etc.) se realizeza numai de catre Depozitarul Central, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr. 34-36, sector 2, la solicitarea actionarului/persoanei indreptatite.
8. Toate solicitarile actionarilor vor contine inclusiv adresa de email si numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii sau reprezentantii acestora, dupa caz, in eventualitatea unor clarificari.
Relatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor se pot obtine de la :
Depozitarul Central S.A. : email: dividende@depozitarulcentral.ro si de la Univers S.A. : 0250731895, email :universvalcea@yahoo.com.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
EC.TENEA AUREL