Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

FINANŢELE VÂLCEA ne informează: Regimul fiscal al microîntreprinderilor

În documentarul fiscal de mai jos, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte principalele prevederi legale referitoare la regimul fiscal al microîntreprinderilor reglementat de Titlul IV^1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
– realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6) din Codul Fiscal;
– realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
– a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;
– capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.
– nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este obligatoriu pentru entităţile care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus. Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus.
Nu sunt obligate să aplice acest sistem de impunere persoanele juridice române care:
– desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
– desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
– desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc.

O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia privind capitalul social este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.
Prin excepţie de la prevederile de mai sus, nu intră sub incidenţa impozitului pe veniturile microîntreprinderilor persoana juridică română nou-înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţile pentru care nu este obligată să aplice acest sistem de impunere.
De asemenea, persoana juridică română nou-înfiinţată care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile Titlului II „Impozit pe profit”. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 112^1 din Codul Fiscal. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării persoanei juridice. Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile menţionate mai sus.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se aplică asupra bazei de impozitare constituită din veniturile din orice sursă, din care se scad:
– veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
– veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
– veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
– veniturile din subvenţii;
– veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
– veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
– veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
– veniturile din diferenţe de curs valutar;
– veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;
– valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată potrivit prevederilor de mai sus, se adaugă următoarele:
– valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;
– în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.

În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune.
Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.
Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3% care se aplică asupra bazei de impozitare.
Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute în prezentul articol, luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.
Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, selectând rândul „impozit pe veniturile microîntreprinderilor”, formular 100.
În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.