Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

FINANŢELE VÂLCEA: 30 mai 2016 – termen limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabilii interesaţi că 30 mai 2016 este termenul limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente anului 2015 de către societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

Operatorii economici încadraţi ca microentităţi întocmesc situaţii financiare anuale aferente anului 2015, compuse din: – bilanţ prescurtat, F10; – contul prescurtat de profit şi pierdere, F20; – date informative, F30; – situaţia activelor imobilizate, F40.

Operatorii economici încadraţi ca entităţile mici întocmesc situaţii financiare anuale aferente anului 2015, compuse din: – bilanţ prescurtat, F10; – contul de profit şi pierdere , F20; – date informative, F30; – situaţia activelor imobilizate, F40; – note explicative la situaţiile financiare anuale; – opţional, se pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

Operatorii economici încadraţi ca entităţi mijlocii şi mari întocmesc situaţii financiare anuale aferente anului 2015 compuse din: – bilanţ, F10; – contul de profit şi pierdere , F20; – date informative, F30; – situaţia activelor imobilizate, F40; – situaţia modificărilor capitalului propriu (situaţia fluxurilor de trezorerie; notele explicative la situaţiile financiare anuale).

Situaţiile financiare anuale se completează cu ajutorul programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit, de unităţile fiscale, sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii, meniul Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2015.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2015 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, împreună cu formularele listate sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă.