Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Drept la replică

În legătura cu articolul „Drama unui vâlcean care şi-a pierdut casa, iar acum spune că e jecmănit de fosta soţie”, publicat în Vocea Vâlcii, nr.1.310/9 februarie 2015, p. 1-9, în virtutea dreptului la replică, pentru completa informare a opiniei publice, vă solicităm publicarea celor de mai jos.

În temeiul Legii nr.314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, ca efect al nemajorării capitalului social în termenul legal impus de aceasta de 60 de zile de la data intrării în vigoare, SC Adriatica SRL s-a dizolvat de drept şi, ulterior, s-a radiat din oficiu de către Registrul Comerţului.

Întrucât bunurile din patrimoniul SC Adriatica SRL până la data dizolvării de drept nu au intrat în patrimoniul altor persoane, după radierea societăţii, în temeiul art.7 din Legea nr.314/2001 coroborate cu art.4 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 si art. 1 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 şi art. 477 din Codul Civil, acestea au trecut în proprietatea privată a statului. În acest sens, AJFP Vâlcea a emis Decizia nr.22/28.01.2008, care a fost menţinută ca fiind temeinică şi legală, irevocabilă, de instanţa de judecată. În consecinţă, în baza acestei decizii, la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară(OCPI) Vâlcea a fost înscris dreptul de proprietate al statului fără a fi înscrise alte sarcini asupra bunurilor imobile.

În concluzie, AJPF Vâlcea a aplicat dispoziţiile imperative ale legii sus menţionate care nu lasă loc de interpretări şi nu a „profitat de ordonanţa de guvern”, aşa cum menţionează eronat autorul articolului.

Bunurile imobile devenite proprietatea statului înscrise la OCPI Vâlcea au fost valorificate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 şi a Hotărârii Guvernului nr. 731/2007, cu respectarea strictă a procedurilor de valorificare prevăzute de acestea, implicit şi a procedurii de publicitate. Cu alte cuvinte, a fost valorificat, în temeiul actelor normative, un bun proprietate a statului şi nu un bun proprietate persoană juridică /persoană fizică, faţă de care nu era instituit nici un drept de preemţiune, iar sumele obţinute din valorificarea acestor bunuri au constituit venit la bugetul statului. Mai mult decât atât, licitaţia la care au fost valorificate bunurile a făcut obiectul unei acţiuni în instanţă formulată de dl. Popescu Adrian, prin acre acesta a solicitat anularea licitaţiei, soluţia fiind de respingere a acţiunii.

Chiar dacă ulterior valorificării bunurilor, urmare a unei acţiuni în instanţă formulată de dl. Popescu Adrian în contradictoriu cu statul român, s-a dispus obligarea acestuia din urmă să îi plătească contravaloarea îmbunătăţirilor făcute la imobilul proprietatea SC Adriatica SRL, deţinând un drept de creanţă în acest sens, această împrejurare nu este de natură a implica AJFP Vâlcea în neînţelegerile/litigiile apărute în plan familial, cât şi ulterior, cu privire la suma ce i-ar reveni unuia sau altuia dintre soţi. Cu alte cuvinte, partajarea sumei priveşte strict care au făcut cheltuielile(soţ, soţie), iar AJFP Vâlcea nu are nici un amestec.

Cu stimă, Hrebenciuc Ioan – şef administraţie