Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL Râmnicu Vâlcea angajează electricieni

ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

2 posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale
a) Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să deţină capacitate deplină de exercițiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime și alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Sa nu fie condamnat/ă definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice
– Studii medii- scoală profesională sau liceu cu profil electric cu diplomă de bacalaureat;
– Certificat de calificare profesională în domeniu;
– Permis de conducere categoria B;
– Vechime minimă în meserie 3 ani;
– Autorizare ANRE grad ll B
SAU
– Să îndeplinească condițiile de calificare profesională acceptabile pentru obținerea autorizării ANRE (ORDIN 11/2013; 116/2016) în perioada de probă (un an).

Pentru verificarea încadrării în condițiile de calificare profesională acceptabile pentru obținerea autorizării ANRE (ORDIN 11/2013; 116/2016) sunt obligatorii următoarele documente: copie integrală după carnetul de muncă și copii ale actelor și diplomelor care atestă pregatirea profesională.

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor autorizări;
d) cazierul judiciar;
e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
f) curriculum vitae, model European;
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj);

Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Desfăşurarea concursului

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 07.01.2019 ;
– proba scrisă va avea loc în data de 10.01.2019, ora 09.00;
– interviul și proba practică vor avea loc loc în data de 14.01.2019, ora 09.00.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 04.01.2019 ora 12.00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admiși la proba precedentă.

Concursul constă în probă scrisă, interviu și probă practică care se vor desfășura la Sectorul Stație Epurare Ape Uzate Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr.23, Rm. Vâlcea.

Tematică și Bibliografie

Tematica
Domeniul tematic Electrotehnica:
Manualele și cărțile din literatura tehnică de specialitate;

Domeniul tematic Legislatie:
Legile și reglementările aprobate prin hotărâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.
Reglementările ANRE (regulamente, coduri etc), aprobate prin Ordin al președintelui ANRE sunt publicate pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro și pot fi descărcate gratuit.

Domeniul tematic Norme tehnice:
Normele tehnice care au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al președintelui ANRE, sunt publicate pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro și pot fi descărcate gratuit.
Normativele tehnice ce au indicativ PE(prescripție energetică) se pot procura de la Editura ICEMENERG, Oficiul de Documentare în Energetica ODE, Bd. Energeticienilor 8, sector 3, telefon 021-346.27.69 sau 021-346.27.04.

Bibliografia:
Legea nr.123 din 10.07.2012 publicată în Monitorul Oficial al României nr.485 din 16.07.2012;
Ordinul ANRE nr.11 din 13.03.2013 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr.152 din 21.03.2013; Ordinul ANRE nr.116 din 20.12.2016 publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l. nr.9 din 05.01.2017;
Normativ I-7/2011, Ordin MDRT.

Calendarul concursului:
04.01.2019, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
07.01.2019, ora 14.00: selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor selecției dosarelor
08.01.2019, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
09.01.2019, ora 12.00: soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
10.01.2019, ora 09.00: proba scrisă
11.01.2019, ora 12.00: afișare rezultate probă scrisă
14.01.2019, ora 09.00: Interviu și probă practică
15.01.2019, ora 14.00: afișare rezultate interviu și probă practică
16.01.2019, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea contestațiilor
17.01.2019, ora 14.00: soluţionarea contestaţiilor și afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL și pe site-ul www.apavil.ro

Informații suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 08:00 – 16:30; vineri, între orele 08:00 – 14:00