Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

25 septembrie – termen pentru plata impozitului pe construcţii

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte principalele prevederi legale referitoare la impozitul pe construcţii reglementat de Titlul X „Impozitul pe construcţii” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt obligate la plata impozitului pe construcţii următoarele persoane:

– persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;
– persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
– persoanele juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Important! În cazul operaţiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operaţiunilor de leasing operaţional, calitatea de contribuabil o are locatorul.

Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 497 , din care se scade:
– valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor Titlului IX; intră sub incidenţa acestor prevederi şi valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;
– valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă;
– valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcţiilor, aflate sau care urmează să fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
– valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2 „Construcţii agricole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
– valoarea construcţiilor situate în afara frontierei de stat a României, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în zona contiguă a României şi zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, pentru operaţiunile legate de activităţile desfăşurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 şi 77 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996;
– valoarea construcţiilor din domeniul public al statului şi care fac parte din baza materială de reprezentare şi protocol, precum şi a celor din domeniul public şi privat al statului, închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”;
– valoarea construcţiilor deţinute de structurile sportive definite potrivit legii.

În situaţia în care, în cursul anului curent, se înregistrează operaţiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 497 , impozitul pe construcţii nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor. Cheltuiala cu impozitul calculat este cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal reglementat de Titlul II – Impozit pe profit.

Plătitorii prevăzuţi mai sus au obligaţia să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul.

Prin excepţie, contribuabilii care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi a plăti impozitul pe construcţii până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat.

Impozitul pe construcţii trebuia declarat prin formularul 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – până la data de 25 mai inclusiv a anului 2016.

De asemenea, impozitul pe construcţii se plăteşte în două rate egale, astfel: până la data de 25 mai şi 25 septembrie inclusiv.

Formularul 100 se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil pe portalul ANAF, www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii şi trebuia depus la organul fiscal în raza căruia contribuabilul are domiciliul fiscal, fie pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.