1

VOCEA VALCII publica in premiera incheierea sedintei publice a Tribunalului Valcea

 

      Tribunalul Vâlcea Secția Penală

     Dosar nr. 1316/P/2006

 

 

     ÎNCHEIERE

     Ședința publică din 13 septembrie 2006

    Tribunalul constituit din președinte Adriana Dinescu Mărăcinescu, grefier Radu Maria Magdalena

 

    Ministerul Public Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Direcția NaționalăAnticorupție Secția de combatere a corupției a fost reprezentat prin procuror Mihaela Focică

 

   Pe rol soluționarea cauze privind pe inculpații:

– GUTĂU MIRCIA, fiul lui Gheorghe și Margareta, născut la 27.04.1957, în comuna Satu Mare, județul Suceava, domiciliat în Rm. Vâlcea, strada Cpt. D. Mărășeanu, nr. 3, județul Vâlcea, CNP 1570427384195, trimis în judecată, în stare de arest preventiv, prin rechizitoriul din 27 iulie 2006, dat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Direcția NaționalăAnticorupție Secția de combatere a corupției în dosarul nr. 126/P/2006, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mităprevăzutăde art. 254 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, și

– DICU NICOLAE, fiul lui Nicolae și Elena, născut la 12.01.1953, în comuna Stoenești, județul Vâlcea, domiciliat în Rm. Vâlcea, strada Știrbei Vodă, nr. 3, bloc P2, scara B, ap. 18, județul Vâlcea, CNP 1530112384205, trimis în judecată, în stare de arest preventiv, prin rechizitoriul din 27 iulie 2006, dat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Direcția NaționalăAnticorupție Secția de combatere a corupției în dosarul nr. 126/P/2006, pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de luare de mită, prevăzutăde art. 20 Cod penal raportat la art. 254 aliniat 1 Cod penal și art. 6 din Legea nr. 78/2000.

La apelul nominal făcut în ședințăpublică au răspuns inculpații Gutău Mircia, personal și asistat de apărători aleși, avocat Doru Viorel Ursu, în baza împuternicirii avocațiale nr. 28429 din 02.08.2006, emisăde Baroul București și depusăla dosarul cauzei la fila 341, avocat Dan Apostol, în baza împuternicirii avocațiale nr. 33728, din 31.07.2006, emisăde Baroul București și depusăla dosarul cauzei la fila 340 și de că tre avocat Fieroiu Octavian, în baza împuternicirii avocațiale nr. 97 din 01.08.2006, emisăde Baroul Vâlcea și depusăla dosarul cauzei la fila 342, inculpatul Dicu Nicolae, personal și asistat de apărător ales, avocat Nazat Marian, în baza împuternicirii avocațiale nr. 206330 din 07.07.2006, emisăde Baroul București și depusăla dosarul cauzei la fila 343, martorii Mihăescu Toma, Jinaru Cristian, Mihăilescu Elena Liliana și Oprea Parasca, lipsind martorii Popescu Constantin și Toma Florin.

Procedura legal îndeplinită.

s-a făcut referatul cauzei de că tre grefierul de ședințăînvederându-se instanței că este prim termen de judecată, procedura de citare este legal îndeplinităconform dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare aflate la dosar, precum și faptul că lipsesc martorii Popescu Constantin și Toma Florin După care:

pentru a asigura ordinea și solemnitatea ședinței de judecată, președintele a solicitat persoanelor din salăsăelibereze culoarul dintre rânduri, săînchidătelefoanele și săpăstreze liniștea.

Instanța a pus în discuție cererea reprezentanților presei vizuale de a se filma în timpul desfășurării ședinței de judecată, astfel că , a acordat cuvântul inculpaților și apărătorilor acestora.

Inculpații, personal și prin apărători, au arătat că nu se opun filmării în timpul desfășurării ședinței de judecată.

Reprezentantul Direcției Naționale Anticorupție, având cuvântul, a arătat că se opune filmării în timpul ședinței de judecată.

Instanța dispune ca presa vizualăsăefectueze câteva filmări la începutul edinței, După care urmând sănu se mai filmeze pentru a nu tulbura ședința de judecată.

În conformitate cu dispozițiile art. 319 Cod procedurăpenală, instanța a solicitat martorilor prezenți săpărăsească sala de ședință, punându-le totodatăîn vedere sănu se îndepărteze fărăîncuviințarea sa.

Potrivit art. 300 Cod procedurăpenală, instanța, din oficiu, a verificat regularitatea actului de sesizare, respectiv rechizitoriul din 27 iulie 2006, dat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Direcția NaționalăAnticorupție Secția de combatere a corupției în dosarul nr. 126/P/2006, astfel că , a acordat cuvântul părților.

Avocat Doru Viorel Ursu, având cuvântul pentru inculpatul Mircia Gutău, a arătat că , din punct de vedere procedural, Tribunalul Vâlcea este legal sesizat în ceea ce privește aceastăînscenare.

Avocat Dan Apostol și Octavian Fieroiu, având cuvântul pentru inculpatul Mircia Gutău, au arătat că este legal sesizat Tribunalul Vâlcea. Avocat Nazat Marian, a arătat că Tribunalul Vâlcea este legal sesizat cu soluționarea cauzei.

Reprezentantul Direcției Naționale Anticorupție a pus concluzii în sensul constatării legalității sesizării instanței.

Inculpații Mircia Gutău și Dicu Nicolae, având cuvântul pe rând, au arătat că este legal sesizat Tribunalul Vâlcea cu soluționarea cauzei.

La întrebarea instanței adresatăinculpaților dacă au primit copie de pe rechizitoriu, în termenul prevăzut de dispozițiile legale, aceștia au declarat că li s-a comunicat în timp util, la locul de detenție copie de pe rechizitoriu și nu au ridicat probleme referitoare la acest aspect.

Având în vedere dispozițiile art. 300 Cod procedurăpenalăși fațăde complexitatea acestuia instanța a pus în discuție dacă este necesar săse dea citire întregului rechizitoriu.

Avocatul Nazat Marian, având cuvântul pentru inculpatul Dicu Nicolae, în opinia sa, a arătat că este utilădoar citirea acelei părți care e referăla starea de fapt cu încadrarea juridică de la fila 17 din dosar.

Apărătorii inculpatului Mircia Gutău și reprezentantul Direcției Naționale Anticorupție, cât și inculpații personal, au arătat că achieseazăla opinia domnului avocat Nazat Marian.

Președintele a dat citire filei 17 din dosarul de urmărire penală, astfel că a adus la cunoștințăinculpaților învinuirile ce li se aduc, precum și drepturile lor procesuale.

Înainte de a declara deschisăcercetarea judecă torească , instanța a întrebat părțile dacă au excepții de invocat sau cereri de formulat.

Avocat Marian Nazat, având cuvântul pentru inculpatul Dicu Nicolae, a solicitat instanței săconstate că lipsește denunțătorul Constantin Popescu. Pentru ca inculpații săbeneficieze de un proces echitabil, a solicitat instanței ca inculpatul Dicu Nicolae săfie audiat la același termen de judecatăcu denunțătorul, întrucât, audierea la termene separate, ar impieta dreptul la apărare, motiv pentru care s-ar impune amânarea soluționării cauzei, urmând ca la acest termen săse discute numai măsura arestării preventive a inculpaților.

Avocat Doru Octavian Ursu, arătat că nu va repeta concluziile apărătorului dinaintea sa, la care oricum achieseazăși a solicitat săfie avute în vedere dispozițiile art. 6 din Convenția Europeanăa Drepturilor Omului, în sensul unui proces echitabil, întrucât existădubii în ceea ce privește echitatea efectuării urmăririi penale întocmităde Direcția NaționalăAnticorupție.

De asemenea, a mai precizat că denunțătorul nu este prezent și este necesar ca, atât denunțătorul cât și inculpații, săfie audiați la același termen de judecată. Totodată, a susținut că DNA a formulat o cerere de strămutare care se aflăpe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu termen la 29 septembrie 2006 și are convingerea că 99,999% aceastăcerere va fi admisă. Având în vedere aceste douăargumente, pentru buna înfăptuire a justiției, pentru a se evita o nouădiscuție asupra actelor îndeplinite, a solicitat acordarea unui nou termen de judecată, precizând totodatăcă mai are și alte cereri de formulat.

Avocat Dan Apostol, având cuvântul pentru inculpatul Mircia Gutău, a arătat că ar fi incorect săse audieze astăzi martorii din moment ce însuși denunțătorul nu s-a prezentat, denunțător care, în cursul urmăririi penale a organizat chiar o conferințăde presă. A susținut că ar fi neechitabil, acesta ar avea posibilitatea săstudieze declarațiile inculpaților și ale celorlalți martori, astfel că a solicitat amânarea soluționării cauzei, un motiv în plus fiind și acela al soluționării cererii de strămutare.

Avocat Octavian Fieroiu, având cuvântul pentru inculpatul Mircia Gutău, a pus aceleași concluzii ca și apărătorii dinaintea sa, cu precizarea că , dacă domnul avocat Doru Octavian Ursu și-a exprimat îndoiala cu privire la faptul că DNA ar fi asigurat accesul la o justiție echitabilă, dumnealui, are convingerea că acest principiu nu a fost respectat.

A motivat că , în faza de urmărire penală, prevalându-se de dreptul pe care legea i-l acordă, a solicitat săfie înștiințat săse prezinte la efectuarea tuturor actelor de cercetare dar, tocmai la audierea denunțătorului, nu a fost înștiințat săse prezinte, ceea ce implică o atitudine protectoare a DNA asupra martorului Constantin Popescu, astfel că ideea unei eventuale confruntări nici măcar nu a fost pusăîn discuție. Din punct de vedere probator a precizat că la dosar existădoar denunțul și înregistrarea din 6 iulie 2006, astfel că , în legăturăcu una din aceste probe, pentru a se vedea ce va susține în continuare DNA-ul , este necesar ca denunțătorul săfie audiat la același termen că inculpații pentru a se evita o eventualășcolire a sa.

Reprezentantul DNA având cuvântul a pus concluzii în sensul admiterii ca întemeiate a cererilor de audiere a inculpaților la același termen cu denunțătorul, mai ales că pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție se aflăîn curs de soluționare cererea de strămutare.

Inculpații Mircia Gutău și Dicu Nicolae au arătat că -și însușesc concluziile apărătorilor săi.

În continuare, instanța a acordat cuvântul apărătorilor inculpaților și asupra celorlalte cereri.

Avocat Doru Viorel Ursu, având cuvântul pentru inculpatul Mircia Gutău, a arătat că , din moment ce cererea de strămutare are termen pe 29 septembrie 2006 iar termenul ce urmeazăa se acorda ar fi cam peste aceastădatăși astfel ar fi plasat peste termenul de 60 de zile în care instanța este datoare săverifice legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive, s-ar impune în conformitate cu dispozițiile art. 300 Cod procedurăpenală, săse punăîn discuție menținerea sau nu a acestei măsuri procesuale, astfel că a solicitat cuvântul pe măsura arestării.

A solicitat revocarea măsurii arestării preventive, iar dacă aceastăcerere va fi înlăturată, a solicitat în subsidiar înlocuirea acestei măsuri și într-un alt subsidiar, având în vedere modifică rile aduse Codului de procedurăpenală, urmeazăsădepună, cu acordul inculpatului Mircia Gutău, cerere de liberare provizorie sub control judiciar și cerere de liberare provizorie pe cauțiune.

A motivat că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de lege pentru a fi admise aceste ultime douăcereri, astfel: pedeapsa pentru infracțiunea pentru care este judecat nu depășește 18 ani, nu existăelemente care săducă la ideea că lăsat în libertate ar săvârși alte infracțiuni, nu va încerca săzădărnicească aflarea adevărului ci, din contrăse va prezenta de câte ori va fi chemat. Solicităinstanței săconstate că cel care sfideazăjustiția și nu mai vine în public este denunțătorul și nu inculpatul Gutău care s-a dus singur la carceră.

A criticat totodatăactivitatea DNA-ului care atunci când, denunțătorul Popescu Constantin a declarat că dorește să-și recupereze cei 5.000 de euro, a înscenat un  flagrant, urând ca acesta sămai ofere încă 40.000 de euro, astfel că , având în vedere că douăinstanțe de fond (Tribunalul București și Tribunalul Vâlcea) au considerat că nu este cazul ca inculpatul Gutău săfie arestat, a solicitat liberarea provizorie sub control judiciar în baza art. 160 Cod procedurăpenală.

A solicitat înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligatorie de a nu părăsi țara, sau înlocuirea cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea, neexistând pericolul ca inculpatul săse sustragăde la judecată. În măsura în care instanța va constata că nu sunt suficiente obligațiile la care l-ar supune pe inculpat în cazul liberării sub control judiciar, avocat Doru Viorel Ursu, a solicitat liberarea provizorie pe cauțiune. În concluzie, solicitărevocarea măsurii arestării preventive sau înlocuirea acestei măsuri cu măsura obligatorie de a nu părăsii localitatea sau cu obligarea de a nu părăsi țara, iar în cu totul subsidiar a solicitat liberarea provizorie sub control judiciar sau liberarea provizorie pe cauțiune.

Avocat Dan Apostol, având cuvântul pentru inculpatul Mircia Gutău, a arătat că susține concluziile colegului său, atât în ansamblu cât și în detaliu, adăugând în schimb că la dosar nu existănici o probăcertăcare săconducă la ideea că inculpatul ar periclita în vreun fel ordinea publică , întregul dosar fiind construit pe declarația unui denunțător care astăzi nu s-a prezentat, iar ceea ce se întâmplăîn salănu implică temere, fiind contrazise în totalitate dispozițiile art.148 lit. H Cod procedurăpenală.

Chiar dacă instanța va revoca măsura arestării preventive, sau o va înlocui cu o altămăsurăsau va dispune liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauțiune, avocat Dan Apostol a susținut că nici una din acestea nu ar impieta desfășurarea procesului penal, mai ales că în afara audierii inculpaților, martorilor și efectuării unei expertize a înregistrărilor, alte probe nu ar fi de administrat.

Din aceste puncte de vedere, dacă se are în vedere principiul echității apreciazăcă se impune judecarea în stare de libertate.

Avocat Octavian Fieroiu, având cuvântul pentru inculpatul Mircia Gutău, a arătat că , deși u ne aflăm în fața unei instanțe de control judiciar, tribunalul are competența săverifice legalitatea măsurii arestării preventive în condițiile art. 160 alin. 2 Cod procedurăfinală. A solicitat ca tribunalul săconstate dacă mai subzistătemeiurile care au fost avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive și dacă au apărut temeiuri noi, temeiuri pe care, în opinia sa, nici chiar DNA nu susține că au apărut. A susținut că măsura arestării preventive este strigător la cer de nelegală, contrar opiniei unora, textul de lege de la 148 lit. F Cod procedurăpenalăimpunând îndeplinirea cumulativăa douăcondiții: cea privitoare la nivelul de pedeapsăși o alta referitoare la faptul că lăsarea sa în libertate prezintăun pericol pentru ordinea publică . În ceea ce privește prima condiție apreciazăcă la dosar nu existădovezi din care sărezulte că inculpatul ar fi săvârșit infracțiunea de luare de mităci, dimpotrivă, a arătat că are certitudinea că este vorba de altceva decât de un proces echitabil în faza de urmărire penală. DNA a reținut în sarcina inculpatului Mircia Gutău infracțiunea de luare de mităsub forma pretinderii în sensul arătat la fila 4 din dosar în urma reliefării dificultăților în emiterea certificatului de urbanism  și a autorizației de construcție, i-a dat de înțeles că va răspunde pozitiv solicitării sale, în schimbul unei sume de bani, al că rui cuantum l-a lăsat la aprecierea denunțătorului – , astfel că se pune întrebarea dacă i-a dat de înțeles denunțătorului ori asta a înțeles el?

Făcând trimitere la organizarea conferinței e presăa denunțătorului care, la provocarea ziariștilor a răspuns „žcât voi sta eu pe acest scaun nu vei primi autorizația”¦”, avocat Octavian Fieroiu a arătat că inculpatul Gutău a refuzat de plano eliberarea actelor, astfel că se pune încă o datăîntrebarea cu privire la logica DNA-ului, denunțătorul a înțeles el sau i s-a dat de înțeles?

În motivarea nelegalității măsurii arestării preventive, a criticat rechizitoriul DNA-ului, arătând că , în opinia sa, conține mai multe „žscă pări” ale unui procuror neexperimentat că ruia i-au scă pat mai multe aspecte: astfel, la fila 85, După sub primul rând de planșe fotografice, se spune: foto nr. 12-24 reprezintă10 dintre bancnotele ce compun suma de 20.000 euro ce urmeazăa fi înmânate de că tre denunțătorul Popescu Constantin numiților Mircia Gutău și Dicu Nicolae, motiv pentru care considerăcă nu este nici un argument în sensul existenței și comiterii infracțiunii. De asemenea, a solicitat instanței săconstate că nu se spune despre care certificat de urbanism este vorba: „žEste vorba despre douăterenuri în legăturăcu care s-a pus problema eliberării certificatelor de urbanism.” În ceea ce privește primul teren, a arătat că nu existăinfractor, întrucât Mircia Gutău, în calitatea sa de primar și în baza atribuțiilor de serviciu, trebuia săîl informeze pe solicitant care sunt condițiile pentru a se elibera. Denunțătorul Popescu Constantin voia un certificat pentru P+6, ceea ce nu se putea întrucât planul urbanistic de zonănu permite decât P+3 pentru că așa prevede legea, certificat pe care l-a eliberat așa cum rezultădin adresa primăriei Rm. Vâlcea pe care a depus-o la dosar ceea ce conduce la ideea că nu existăun mobil pentru care săse solicite o asemenea sumădenunțătorului. A precizat că însuși denunțătorul Popescu Constantin având convingerea că nu poate obține P+6, a renunțat și a încercat modificarea planului urbanistic de zonă, prin aceea că a formulat cerere la Consiliul Local, cu documentația de rigoare, astfel că a fost stabilităo ședințăla Consiliul local, iar cu douăore înaintea acesteia  denunțătorul  și-a retras cererea, astfel că acest teren este unul despre care DNA-ul nu spune nimic în rechizitoriu.

 S-a reținut în schimb de că tre DNA că , în 30 iunie 2006, denunțătorul Popescu Constantin, convins că nu poate obține certificatul, s-ar fi adresat primăriei pentru a i se elibera certificat pentru terenul din strada Stoianovici, dar în legăturăcu acest teren nici măcar denunțătorul nu a stat de vorbăîntrucât pe 28 iunie nu a formulat denunțul.

În legăturăcu cea de-al doilea teren a arătat că a avut loc o discuție cu viceprimarul, care i-a solicitat primarului Gutău săîl ajute cu privire la obținerea certificatului de urbanism, acesta spunându-i în schimb că trebuie săobținăacordul vecinilor. De asemenea, considerăcă nu este vorba decât despre o răfuialăpolitică , în sensul că arestarea sa este singurul mod în care primarul Mircia Gutău nu mai poate participa la următoarele alegeri.

A criticat urmărirea penalăîn sensul că aceasta nu a fost efectuatăcorect, la dosar existând douănote diferite ale transcrierii convorbirii purtate între denunțător și Mircia Gutău. Astfel, nota de la file 142-143 conține negația „žNU!” care reprezintătocmai refuzul primarului la tentativa denunțătorului și se pune întrebarea de ce a mai fost întocmităo a doua transcriere a aceleiași convorbiri în care dispare acel semn al exclamării. A considerat că transcrierea nu a fost contrafăcutănumai sub acest aspect ci și prin modificarea conținutului notei contrafăcute, prin fragmentarea în douăpropoziții, cea de-a doua parte a ofertei apărând După acel nu. De asemenea, a solicitat săse constate că în nota originalăapar trei note de subsol referitoare la sunete ambientale, iar în cea contrafăcutăse mai introduc alte douănote referitoare la gesturi cu conotații aprobative și considerăcă nu este admisibil săse facă modifică ri pe un mijloc de probă. pe un mijloc de probă.  A făcut referire și la planșele fotografice ce-l reprezintăpe primar, de la filele 95-96, în care nu apare niciun semn cu mâna dreaptăsau stângă, astfel că nu se poate ține un om în penitenciar pe baza unui limbaj surdo-mut. Avocat Fieroiu Octavian a arătat că denunțătorul a devenit cel mai bun martor al apărării precizând că , la întrebarea ziaristului a contestat faptul că , eu primarul Gutău Miricia aș fi dat afirmativ din cap. În continuare a depus adeverința medicalăemisăde Spitalul Militar Central din care reies că denunțătorul a fost internat la Secția Psihiatrie, cu diagnosticul „žreacție depresiv-anxioasă” și o hotărâre judecă torească datăde Tribunalul Botoșani, cu precizarea că este conformăcu originalul, prin care fratele denunțătorului a fost condamnat pentru art.20. rap. la art.174,175 și care, în apărare, a depus o adeverințămedicalăși a susținut că suferăde „žpsihozămaniaco-depresivă”.

Susține de asemenea, că unii au devalizat bănci și sunt în libertate, eventual prin Parlament, alții au delapidat cauzând prejudicii imense (cazul Ovidiu Tender, Dinu Patriciu), și au fost puți în libertate de instanțe din București sau, raportat la aceiași infracțiune cazul  doctorului Brădișteanu, care prezintăo mică diferențăfațăde cazul primarului Gutău și anume, s-ar face vinovat de luarea a 4,5 milioane de euro, astfel că și-a pus întrebarea dacă are DNA-ul o oca de măsurare a luării de mită.

A solicitat instanței săconstate că nu existăprobe certe din care sărezulte săvârșirea infracțiunii, iar pericolul public trebuie săfie concretizat și dovedit dar DNA-ul nu concretizează, ci transcrie textul de la art.148 lit.h, Cod procedurăpenală.

A depus la dosar copii de la mai multe decizii și a susținut că măsura arestării preventive trebuie săfie excepționalăși în niciun caz un mijloc de anticipare.

Avocatul Nazat Marian având cuvântul pentru inculpatul Dicu Nicolae a solicitat revocarea măsurii arestării preventive și a formulat, în baza art.139 alin1, Cod procedurăpenală, sau înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi țara, motivând că de la luarea măsurii arestării și până-n prezent s-au schimbat temeiurile. A precizat că ares