Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

TEROARE ÎN MÂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN

” am primit la redacție un memoriu care descrie atmosfera din Mânăstirea Dintr-un Lemn și atitudinea dictatorialăa maicii starețe Emanuela-Stana Oprea: „De ce Stareța, când este în stare de ebrietate, îl lovește pe Arhimandritul Chesarie Gheorghescu cu capul de ușă, în fața maicilor, la sufragerie (trapeză), sau în chilie la Maica Epiharia Diaconeasa, și nu vrea sărecunoască că este brutalăși agresivă, și că lovind un preot, ea, că lugărița teroristă, va fi trasăla răspundere de autoritățile competente, iar mâna ei afurisită, care l-a lovit pe acest Preot-martir, sau pe alte că lugărițe neapărate de nimeni, se va usca încă de pe acum, iar După moartea agresoarei i se va cutremura mormântul ca semn de dreptate și din partea Maicii Domnului care este ocrotitoarea și Acoperământul Preotului persecutat de o astfel de tirană”?

 

Vâlcea a intrat în U.E. nepregătită, nereformatănedezbaratăde vechile obiceiuri și, mai ales, necurățată de slugarnicii vechii orânduiri. Sondajele ne tot aruncă în Față că românii au încredere în armatăși biserică . Armata care a făcut posibilălovitura de stat din ’89 și biserica, rămasăcu aceeași conducere spălătoare de creiere și de transformare a oamenilor în oi becaliene. Cum se implică Episcopia Râmnicului și Oltului în educația tinerei generații? Luptând doar pentru niște locuri de atârnare a odajdiilor pe pereții școlilor. Cum se implică BOR în economia națională? Simplu: ajungând cel mai mare evazionist fiscal. Începând cu acest număr, inaugurăm un serial având ca temăstarea de fapt și armonia din interiorul bisericilor județene, dar și rolul Eparhiei Râmnicului în societatea vâlceană, plecând de la curiozitatea sintetizatăîntr-o propoziție: care este rolul Bisericii în societate? În marea lor majoritate, nici ei, preoții, nu știu! De când cu scandalul Tipografiei Episcopiei Râmnicului, o serie de întrebări stăruie pe buzele cititorilor noștri: cum se implică preoții în viața familiilor vâlcenilor din județ? Doar încercând menținerea unor fetișuri care săle aducă lor mult râvnitele avantaje materiale, nu este normal. Cu ce e obligat cetățeanul plătitor de impozite săsuporte sfaturile religioase, când vedem zi de zi comportamentul materialist și chiar satanist al unui mare număr de preoți? Doar pentru că religia și biserica au devenit instrumente de manipulare în mâna politrucilor pesediști, liberali și ai lui Becali? Din păcate, ideea de „mesageri ai Domnului” s-a perimat groaznic sau mai bine zis au pervertit-o în ultimul hal. Vreau săvăd și eu măcar un preot care sădea nu săia, care sămoarăde foame pentru că și-a dat ultima bucatăde pâine unui sărman, nu săi-o smulgă. În loc de predici fade și pline de pilde teoretice despre sacrificiile altora (de mult morți) și terminate invariabil cu „ajutați biserica” (presărate din plin de colectarea unor așa zise taxe fărăeliberare de chitanțe), vreau săvăd preoți printre oameni, ajutându-i și îndrumându-i atunci când au nevoie, ducându-se ei la enoriași și nu doar atunci când își țin slujba (ca pe o obligație și nu ca pe o vocație!). Cam asta ar fi, După capul meu, în mare, spiritul creștinesc. Poate greșesc eu sau poate unii și-au greșit credința. Eu sau ei.

Odiseea părintelui Arhimandrit Chesarie 

La Mânăstirea Dintr-un Lemn se consumămomente triste și raze de luminădin viața Arhimandritului dr. Chesarie Gheorghescu, distins teolog și smerit preot monah al Bisericii Ortodoxe, fost deținut politic, ce se plânge că este marginalizat și persecutat, chiar și în biserica pe care o slujește cu devotamentul său. Din motive de neînțeles, preotul amintit este ignorat de Episcopia Râmnicului, fiind privat chiar și de cele mai elementare drepturi cuvenite unui slujitor devotat al Bisericii, suferind umilințe nedrepte, răbdând până la sfârșit, în speranța mântuirii sale. Iatăce se spune despre dânsul, dar nu de că tre episcopul Gherasim sau de sfătuitorii săi, ci de un fost ucenic – Irineu Pop, actualul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe din Cluj-Napoca: „Îl prețuim și îl respectăm, păstrându-l viu exemplu în ceea ce privește dragostea pentru studii, setea de cunoaștere, înflăcă rarea pentru slujirea cu loialitate a Bisericii și a Patriei, râvna mistuitoare pentru promovarea și înflorirea monahismului nostru, un adevărat model de muncă și slujire.”

Faceți dreaptăjudecată

Declanșarea criticilor la adresa conducerii Episcopiei Râmnicului a dus la ivirea multor nemulțumiri ale enoriașilor, dar și ale preoților ce se simt persecutați. Unul dintre aceștia, este preotul Chesarie Gheorghescu, despre care un cititor ne-a scris că este în pericol, cerându-ne săintervenim pentru a se calma și instaura liniștea la Mânăstirea Dintr-un Lemn. Am intrat în posesia unui memoriu adresat forurilor superioare bisericești – Sfintei Episcopii – dar și conducerii administrative județene. Din amplul document primit, am spicuit câteva fragmente pe care le dăm publicității, în speranța că , acum, de când Prea Sfinția Sa Gherasim Cristea încearcă și reușește cu succes sărezolve necazurile mai vechi sau mai noi ale activității Episcopiei, apropiindu-se și de viața comunității monahale, va găsi timp pentru a rezolva și nemulțumirea arhimadritului, întronând armonia la renumita mânăstire. Fragmente din memoriu: „Ca o ultimăîncercare înainte de moarte, Arhimandritul Chesarie se adreseazăîn mod revențios, prin noi, Autorităților bisericești oficiale, în primul rând PS Episcop Gherasim, dar și administrației locale și centrale, pentru a fi informați (informate) exact, și pentru ca săse instaureze astfel pacea și respectul Față de Regulamentele vieții monahale, Față de Preoție, Față de Preot și Față de lucrurile sfinte în general, dar și buna armonie în Comunitatea Sfintei Mânăstiri Dintr-un Lemn:

1. Solicităm ca Maica StarețăEmanuela, împreunăcu „colaboratoarele” sale, săarate de ce nu se respectăîn această mânăstire regulile vieții monahale prevăzute în regulament?

2. De ce, iatăde peste 12 ani împliniți, nu s-a ținut și nu se ține în mânăstire nici un fel de îndrumări duhovnicești pentru monahii și pentru surorile începătoare? Iar dacă arhimandritul Chesarie ar propune săse facă ceva în acest scop este refuzat, disprețuit, calomniat și chiar reclamat la Episcopie că „face smintealăîn mânăstire”? Or se știe că arhimandritul Chesarie a fost și este monah cu profunde cunoștințe teologice și duhovnicești. Iar Regulamentul actual al vieții monahale spune că preotul duhovnic-monah dintr-o mânăstire de că lugărițe este chiar obligat săîmpărtășească din cultura sa teologică și spiritualăcâte ceva, tuturor viețuitoarelor din acea chinovie.

3. De ce Maica Starețăa instaurat în această mânăstire dictatura absolutistăși teroarea în obștea monahală, încât bietele că lugărițe și surori au ajuns sătremure de groazăîn fața ei și a celor 2-3 individe scandaloase și neduhovnicești din preajma stareței?

4. De ce maicile învinuite pe nedrept de Starețănu au voie săse apere conform Sfintelor Canoane și ale regulamentelor monahale? Și de ce aceste smerite că lugărițe sunt găsite de fiecare datănumai ele „vinovate”? Iar Preotul Duhovnic, la care se mărturisesc peste 40 de maici și surori, dacă vrea săamelioreze starea de lucruri, este găsit de Starețăși el „vinovat” și reclamat la Sfânta Episcopie că se „amestecă ” în treburile ei? Oare îndrumările preoțești-teologice și cele duhovnicești pot fi socotite „treburi” ale stareții?; oare preotul slujitor nu este învățător, sacrificator al celor sfinte și părinte îndrumător al tuturor?

5. De ce Stareța de la Dintr-un Lemn, Emanuela-Stana Oprea, când este în stare de ebrietate, îl lovește pe Arhimandritul Chesarie Gheorghescu cu capul de ușă, în fața maicilor, la sufragerie (trapeză), sau în chilie la Maica Epiharia Diaconeasa , și nu vrea sărecunoască că este brutalăși agresivă, și că lovind un preot, ea, că lugărița teroristă, va fi trasăla răspundere de autoritățile competente, iar mâna ei afurisită, care l-a lovit pe acest Preot-martir, sau pe alte că lugărițe neapărate de nimeni, se va usca încă de pe acum, iar După moartea agresoarei i se va cutremura mormântul ca semn de dreptate și din partea Maicii Domnului care este ocrotitoarea și Acoperământul Preotului persecutat de o astfel de tirană?

6. De ce se trece cu vederea marea fărădelege a acestei că lugărițe cu accentuate manifestări anormale, când După ce calcă în picioare obștea blândelor monahii și surori și aruncă la pământ tot ce-i adevăr și sfânt, îndrăznește sămintă, cu nerușinare, și sădezinformeze chiar pe venerabilul Chiriarh al Episcopiei – PS Episcop Gherasim?

7. De ce întristeazăEmanuela-Stana Oprea și pe Arhimandritul Vartolomeu de la Cozia, spunând că ar înstrăina veniturile bănești ale mânăstirii, când ea în ultimii ani a primit pe Pomelnicele de la biserică , prin Părintele Chesarie, suma de șapte miliarde și cinci sute de milioane lei, susnumita „Stareță” refuzând sădea măcar o semnăturăpentru confirmarea acestor bani primiți de la pomelnicele slujite de Arhimandritul Chesarie?

8. De ce la 7-8 septembrie 2003, Stareța Emanuela, când au avut loc festivitățile Hramului și ale resfințirii Bisericii de piatră, când, numai de la pomelnicele slujite de PC Arhimandritul Chesarie, s-a adunat la casa Stăreției suma de una sutăși nouăzeci de milioane lei, de ce Emanuela Oprea a trecut în acte numai 12.700.000 lei? Ce s-a întâmplat cu restul sumei de 177.300.000 lei? Știe oare Sf. Episcopie de aceste afaceri dubioase și total ilegale?

Atât Maica StarețăEmanuela-Stana Oprea, cât și Arsenia Anistoroaiei „casieră”, ar trebui săfie somate și trase la răspundere ca săprezinte acte justificative pentru aceste sume însemnate de bani, și sănu mai calomnieze cu nerușinare pe Preotul mânăstirii, care este cunoscut de marele public închinător la acest Sfânt Altar, ca un monah foarte auster cu viața, chiar sărac, și nicidecum „iubitor de argint”, cum vor să-l prezinte că lugărițele corupte pentru a-și camufla mârșăviile lor în fața Autorităților.

9. De ce Maica Emanuela-Stana Oprea a înstrăinat din mânăstire peste 450 de icoane de artă, zugrăvite pe lemn de maicile pictorițe, și ea nu face nici o justificare în fața comunității din mânăstire despre înstrăinarea acestui tezaur sacru (icoane și alte lucrări de valoare) care se ridică la sume de sute de milioane lei? Cine se crede această că lugăriță, care trăiește, ca și noi, într-un stat democrat-civilizat, ca ea să-și permităatâtea acte de samavolnicie, de corupție, de terorism și de dispreț Față de maici și surori, devenind astfel ea însăși de nesuferit în fața opiniei publice?

10. Rugăm în mod stăruitor a se lua în seamăîn primul rând faptul că , majoritatea monahiilor din mânăstire, dar și numeroși îchinători, văzând starea precarăa sănătății Duhovnicului Chesarie și suferințele necruțătoare la care a ajuns, din cauza celor care-l întristeazăși calomniază, sunt îngrijorați și neliniștiți gândindu-se la intrigările care se tot ivesc pe parcurs, intrigări cultivate de monahiile din „Conducere”, iar în deosebi oamenii de bunăcredințăau în vedere acel deznădământ fatal, stingerea din viață, poate din clipăîn clipă, a Părintelui Arhimandrit Chesarie Gheorghescu, victimăa că lugărițelor neduhovnicești știute… După trecerea sa la cele veșnice, avem ferma convingere că opinia publică va vorbi și despre Părintele Chesarie Gheorghescu, acest preot al suferințelor, așa cum se vorbește în prezent despre Părintele Arsenie Boca, despre Părintele Sofian Boghiu, despre Părintele Ilarion Argatu, iar că lugărițele tirane de la Mânăstirea Dintr-un Lemn se vor tângui, dar va fi prea tzârziu…

11. Adresându-se, prin noi, Prea Sfințitului Părinte Gherasim – Episcopul Râmnicului, cu astfel de plângeri, precum și Autorităților de Stat, Arhimandritul Chesarie Gheorghescu se roagălui Dumnezeu și Maicii Domnului, în mod concret în fața Icoanei făcă toare de minuni din mânăstire, în fața că reia el, numai la Dintr-un Lemn a oficiat cu drag și cu smerenie mai multe mii de Sfinte Liturghii, (se roagă) săse instaureze și aici pacea, încrederea și viața normală(în mânăstire) și în sufletele acelor că lugărițe care, După ce au provocat dezbinarea… se văd lipsite și de Harul divin, ele uitând din această cauzăcă Domnul Iisus Hristos este „Calea, Adevărul și Viața” noastrăa tururor (Iona 16, 6), și El va pedepsi fărăcruțare pe acele că lugărițe sperjure și imorale, care își bat joc de preot și de cele sfinte. până când se va tolera dictatura, minciuna și corupția în Biserică ?”

Răspunsul la întrebări poate rezolva neliniștea Arhimandritului și pune capăt stărilor de lucru neconforme, cunoscute de PS Gherasim de mulți ani și, din motive, cu siguranță, obiective, nerezolvate. Sigur, a venit vremea împăcă rii cu toatăsuflarea preoțească . Toți cei aflați în conflicte mocnite sau directe, sunt prea în vârstăca sămai existe timp de împăcare. Iar Dumnezeu ne va măsura pe toți, cu aceiași unitate de apreciere, atunci când ajungem la El!

Romeo Popescu