1

Seriozitate și siguranță

interviu cu Gilles Sohm, director general AG2R

Creat în 1951 de că tre angajatori și salariați, AG2R Prevoyance a fost fondat pentru a asigura pensiile din regimul complementar obligatoriu, așa cum este numit în Franța Pilonul II. Este cel mai mare grup de pensii și prevedere din Franța, cu 5 milioane de participanți și 2,7 milioane de pensionari care primesc deja pensii prin AG2R. Grupul deține poziția de lider în ceea ce privește cota de piațăși calitatea serviciilor. Actualmente, 70% din activitatea grupului e reprezentatăde diferitele forme de pensii. Cu o cifrăde afaceri la nivelul anului 2006, de 8 miliarde de euro, grupul este specialist în pensii, meserie pe care o face de 60 de ani. În tot acest timp, grupul nu a înregistrat nici un incident de plată. Pentru modul de administrare a economiilor salariaților, AG2R a fost recompensat de că tre presa economică francezăcu medalia Corbeille d’Or în 2005 și Corbeille d’Argent în 2006.

AG2R Fond de Pensii SA, filiala Grupului AG2R Prevoyance Franța propune angajatorilor și salariaților din România, prin ALFA Fond de Pensii administrat privat, experiența sa, garanții de seriozitate și siguranță, valori de performanțăși solidaritate pe care le-a dezvoltat de mai bine de 60 de ani în Franța. Domnul Gilles Sohm, director general al AG2R Fond de Pensii, a avut amabilitatea săne răspundăla câteva întrebări:

” Care credeți că sunt motivele pentru care ar trebui săalegem AG2R Fond de Pensii?

” Gilles Sohm: Sunt mai multe motive importante. AG2R plaseazăîn centrul gestiunii sale participanții. Constituim activități transparente, prin asocierea partenerilor sociali la consiliul de administrație. Consiliul de administrație va avea reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor române, pentru a asigura o totalătransparențăcă tre participanți. De aceea am și asociat acești parteneri sociali la inițiativa noastră, de aceea am făcut parteneriatul cu Cartel ALFA și cu UGIR 1903. AG2R Fond de pensii este o societate cu experiențăfoarte mare în domeniul pensiilor și suntem specialiști în pensii. Facem această meserie de aproape 60 de ani, iar în tot acest timp n-am înregistrat absolut niciun incident de plată. În consecință, cu AG2R salariații români au o garanție de a avea pensia fără probleme. Un alt motiv de a alege AG2R Fond de pensii este că asigurăm în același timp securitatea și performanța investițiilor. Banii pensiilor sunt bani destinați cheltuielilor vieții cotidiene atunci când oamenii nu mai lucrează, iatăde ce nu trebuie săne jucă m cu acești bani atunci când îi plasăm. Noi facem ceea ce numim investiții la orizont, adică investiții cu riscul modulat în funcție de vârsta participantului, ceea ce creeazăpremisele unui echilibru foarte important între securitate și performanță. Alt element este că însoțim salariatul pe întreaga perioadă a cotizației sale, dar și pe întreaga perioadă a pensiei sale. Noi nu ne concentram doar pe momentul capitalizării. Pentru noi, un participant este participant începând din momentul în care aderăla noi și inclusiv pe întreaga perioadă în care îi plătim pensia. Iar un alt motiv de a alege AG2R: avem comisioane reduse pentru a demonstra că suntem în serviciul salariaților români. Legea prevede plafon maxim de comision 0,6% pe an, iar AG2R se situeazădeja cu 10% sub acest nivel, la 0,054%. Iar când regimul va fi bine instalat și rodat, vom încerca săscă dem și mai mult aceste comisioane. Avem ca misiune sălucrăm pentru a-i da participantului cea mai bunăpensie posibilă.

” Credeți că un număr de 18 administratori este un număr prea mic/prea mare/potrivit pentru potențialul pieței românești? Care credeți că ar fi un număr potrivit pentru mărimea pieței locale?

” G.S.: Este adevărat că 18 operatori pe piața românească pe pilonul doi de pensii, pe o piațăcu 3 milioane-3,5 milioane de participanți este un număr care poate părea ridicat. Istoria ne aratăcă pe acest tip de piață, dacă luăm în considerare prima piațăpe care a fost creat un sistem de acest gen, în Chile, constatăm că la momentul respectiv, în 1981, erau 23 de operatori pe piață, iar acum, în momentul în care trebuie săse plătească primele pensii, nu mai existădecât șase. În același fel, în Polonia, în momentul lansării sistemului, erau 18 operatori, iar acum nu mai sunt decât 12, iar în Bulgaria, erau 9 și acum sunt 6. În România, o cifrăde 10-12 operatori ar părea mai rezonabilă. Acest număr de 10 operatori, este, dacă memoria nu măînșeală, chiar cifra care a fost reținută de că tre experții Băncii Mondiale încă de la începutul lucrărilor în privința reformei pensiilor private. Faptul că există18 fonduri de pensii interesate de piață, adică un număr destul de important, relativizeazădiscursurile unor anumiți actori asupra comisioanelor care, După părerea lor, ar trebui săfie mai ridicate.

AG2R Fond de Pensii a decis săaplice comisioane mai scă zute, de 0,54% din stocul de capital pe an, în loc de 0,60%, limita maximăprevăzutăde lege. această diferențănu este, bineînțeles, pe cât de importantăam dori săfie, dar trebuie în primul rând săasigurăm buna funcționare a sistemului. Acest comision mai scă zut este pentru noi, modul de a arăta că vom încerca săavem politică de comisioane cea mai profitabilăposibil pentru salariații români care vor avea încredere în noi. Bineînțeles, dorința noastrăeste sămai scă dem aceste comisioane. Ne putem gândi că unii jucă tori pe piața fondurilor de pensii au creat firme numai pentru a avea posibilitatea După 3 ani de a revinde portofoliul.

” Credeți că vom asista în viitor la un proces de consolidare pe piața pensiilor private (achiziții, fuziuni între fonduri)? În cât timp de la lansarea sistemului credeți că vom asista la primele ieșiri de pe piațăale unor jucă tori?

” G.S.: Dacă luăm numărul de participanți și îl împărțim la numărul de operatori, ajungem la un număr de participanți pentru fiecare fond care e prea scă zut, și ar conduce la o gestiune ineficace. În consecință, ne putem gândi că în anii viitori vor exista regrupări. Cine se va regrupa, sub ce modalitate, sub ce formă , vom vedea. Dar suntem îndreptățiți săgândim că pe termen mediu nu vom rămâne cu 18 operatori. Este posibil săavem o primăieșire a unor jucă tori, rapidă, dacă unii nu vor reuși săconstituie numărul minim de participanți prevăzut de CSSPP (50.000), în cursul primilor trei ani. Apoi, După , este dificil săestimăm, însă ceea ce putem gândi este că va exista o a doua fazăde regrupare, previzibilă, în momentul în care ne vom apropia de plata primelor pensii, unde un anumit număr de operatori, nespecialiști ai pensiilor, După ce vor fi pus în mișcare activitatea lor de gestiune Financiară , se vor retrage în favoarea adevăraților profesioniști în pensii.

” Credeți că vom vedea și falimente ale unor fonduri în viitorul apropiat? Când? Care dintre ele? Dacă nu, de ce nu?

” G.S.: Aș spune că nu, nu e de dorit pentru nimeni. E destul de puțin probabil, că ci instrumentele de control care au fost instituite de că tre statul român și de că tre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru a evita falimentul și a lua măsuri pentru a proteja banii salariaților români, înainte de asemenea probleme. Nu cred că vor fi falimente. Cred doar că dacă anumite fonduri nu vor fi atins anumite criterii de rentabilitate, Comisia va fi aici pentru a aplica legea.

” Care credeți că este motivul pentru care majoritatea administratorilor de fonduri s-au concentrat pe investiții cu grad mediu de risc, neglijând oarecum investițiile cu grad ridicat de risc?

” G.S.: Nu pot răspunde în numele celorlalți operatori. Ceea ce pot săvăspun, este filozofia AG2R, aceea de a se înscrie de asemenea într-o investiție de grad mediu de risc, pentru că pensiile sunt ceea ce se numește tehnic venituri înlocuitoare, adică ceea ce va înlocui salariul persoanei când aceasta va fi atins vârsta pensiei, iar acești bani sunt necesari pentru a asigura nevoile vieții cotidiene (chirie, masă, cheltuielile curente etc). Deci este normal săvizezi un grad mediu de risc, când cauți un asemenea tip de venituri. Pentru oameni care au o capacitate de economisire superioară, și cu voințăde a obține randamente, vom propune, la momentul potrivit, și produse cu mai mult risc. Dar când administrezi economiile oamenilor destinate traiului După o viațăde muncă , e important săai o parte asigurată, și o parte cu mai mult risc. Iar cum pilonul II este pentru viața cotidiană, nu poți avea riscuri excesive, ci trebuie înainte de tot săgarantezi salariaților că atunci când vor fi la vârsta pensiei, vor avea cu ce să-și plătească cheltuielile cotidiene. În ce privește fondurile facultative, ne vom lansa și în această direcție, dar cred că trebuie săstudiem întâi foarte bine ceea ce se întâmplăcu pilonul II, înainte de a convinge salariații români de a adera la un fond facultativ. Abia în câteva luni, când vom știi exact numărul de participanți la fond, vom putea săle comunică m cât de mare va fi pensia lor. Abia atunci fiecare dintre ei va putea decide dacă acești bani îi ajung pentru pensie, sau dacă trebuie săfacă acum un mic efort, că ci considerăcă va avea nevoie de pensia facultativă.

” Dați-mi, vărog, câteva date în ceea ce privește activitatea AG2R pe acest segment al pensiilor private.

” G.S.: AG2R deține astăzi cota cea mai mare de piațăîn Franța (aproximativ 14%). Pânăacum, în afarăde Franța, aveam o strategie de parteneriate, unde aducem, în cadrul unui acord cu un operator local, experiența noastră, know-how-ul în materie tehnică , și competența echipelor noastre. Avem parteneriate de acest tip în Maroc, Algeria, Rusia, Vietnam, Bulgaria. În prezent lucrăm pentru dezvoltarea în Serbia și China. Îinând cont de importanța pieței românești și de dinamismul economic al țării, am decis pentru prima datăsăfim prezenți direct sub numele nostru. Un detaliu deloc neglijabil pentru această decizie au fost și apropierile culturale dintre cele douățări (Franța și România).

” În România, care este suma pe care o veți investi în intervalul 17 septembrie – 17 ianuarie pentru promovarea fondului de pensii? Care este numărul de agenți cu care veți lucra în acest interval?

” G.S.: Investiția de creare a filialei în România este de 8 milioane de euro. Numărul de agenți este în jur de 1000. În ce ne privește, privilegiem recrutarea participanților prin ceea ce numim affinity groups.

” Prin ce vădiferențiați de concurență?

” G.S.: Eu pot spune ceea ce suntem noi, iar salariații români pot judeca diferențele. Noi suntem o întreprindere care a fost creatăde că tre sindicate și organizații patronale, în scopul de a asigura pensiile francezilor. Suntem specialiști în pensii, am fost creați acum aproape de 60 de ani pentru acest lucru, și chiar și astăzi, 70% din cifra noastrăde afaceri vine din domeniul pensiilor. Când spun că facem pensii, acest lucru înseamnăcă noi lucrăm cu un salariat, bineînțeles în toatăperioada de cotizație pe care o are, dar și în timpul perioadei sale de pensie. Pe măsurăce AG2R s-a dezvoltat, am creat o mulțime de produse și servicii pentru salariați și pensionari, că ci îi însoțim pe parcursul întregii vieți profesionale, dar și pe parcursul vieții lor la pensie. Deci iatăceea ce suntem, și puteți judeca diferențele.

” Cum văveți diferenția de concurențăpe segmentul pensiilor obligatorii? Aveți în vedere reducerea unor comisioane în perioada următoare? Aveți în vedere introducerea altor tipuri de stimulente pentru clienti?

” G.S.:Diferențierea pe care o avem în domeniul pensiilor obligatorii este calitatea serviciilor, și o viziune pe termen lung, adică propunem plasamente care asigurăechilibrul între performanțăși siguranță, că ci pensiile obligatorii sunt de fapt economii care vor servi săasigure viața pensionarului. Existămulte alte produse financiare care pot fi subscrise, care pot servi la alte scopuri, care pot folosi la un proiect personal. Dar pensiile obligatorii sunt segmentul care asigurăsupraviețuirea După ieșirea la pensie, minimul pensionarului, pentru a-și plăti facturile. Ca alt element de diferențiere, noi propunem un comision mai scă zut decât limita maximăprevăzutăde lege, pentru a putea convinge cât mai mulți salariați și a aduce cât mai mulți bani în fond, pentru ca pensia săfie cât mai bună. Alt tip de stimulare pentru clienți este stabilirea unui raport de încredere cu clientul, pe care încercă m să-l clădim cu acesta, în cadrul parteneriatelor pe care le-am făcut, vom încerca săfim cei mai apropiați posibil de participanți. Avem un parteneriat cu o organizație sindicală, Cartel ALFA, și cu organizația patronalăUGIR 1903. Aceste parteneriate ne aduc cât mai aproape de clienți, de așteptările lor, de nevoile lor, că ci suntem într-adevăr în serviciul lor. Dorim săne facem cât mai bine munca, și sărăspundem așteptărilor clienților.

” La cât credeți că se va ridica nivelul activelor strânse de fondurile de pensii private în primul an și care va fi numărul contribuabililor? Dar în următorii ani? (La cât se va ridica toatăpiața?) Ne puteți oferi estimări separat pentru pensiile facultative și separat pentru cele obligatorii?

” G.S.: Cred că în primul an, pentru pensiile obligatorii, piața va fi între 200 și 250 de milioane de euro de cotizații. Apoi, piața va crește gradual. În ce privește pensiile facultative, azi consider că piața este destul de slabă. Cred că acest lucru este normal, că ci trebuie întâi ca salariatul român săștie ce pensie asiguratăde sistemul obligatoriu din pilonul II va avea, ca săpoatăsăjudece dacă dorește o pensie facultativă. După aceea, putem gândi că mai mulți salariați vor alege, fie prin contracte personale, fie prin contracte colective, săaibăo pensie facultativă. Cifrele vor fi destul de mici, probabil, dar vor crește ulterior, pe măsura evoluției nevoilor salariaților români. Deci o piațămică la început, dar care va crește în următorii ani.

” Cum considerați limitele comisioanelor impuse de lege, atât pentru sistemul facultativ cât și pentru cel obligatoriu? Ce ar trebui modificat, de ce?

” G.S.: Considerăm comisionul impus de lege, de 0,6%, pentru regimul obligatoriu, de o mărime normalăpentru Europa. Avem în Franța un comision destul de apropiat de acesta, un pic mai jos, datorităfaptului că fondurile au o anumităduratăde existență. Noi propunem un comision inferior cu 10% fațăde limita prevăzutăde lege, tot pentru a arăta că suntem în serviciul salariaților, pensionarilor și întreprinderilor. În domeniul pensiilor facultative, comisioanele sunt mai confortabile. În ziua în care vom propune acest serviciu, în ipoteza în care AG2R ar decide sădepunădosarul de autorizare pe pilonul III, vom încerca săfim la fel de interesanți pe piață, propunând comisioane foarte competitive.