Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primarul Oprea își înșeală concetățenii

” În comuna N. Bălcescu

Comuna Nicolae Bălcescu, prin primarul ales Constantin Oprea, riscă săajungăîn cartea recordurilor, la capitolul intitulat „Oameni care-și înșealăconcetățenii”. Se știe bine că orice localitate din țară , nu se poate dezvolta, dacă nu primește bani de la bugetul statului sau dacă nu accesează, prin proiecte riguros definite, fonduri europene. Ca reprezentant al acestei primării, Constantin Oprea s-a înscris pe linia nouăa accesării programului Sapard și beneficiind de un proiect făcut de predecesorul său a demarat procedura pentru obținerea de fonduri necesare alimentării cu apăpotabilăa comunei în fruntea că reia se aflăîn calitate de prim gospodar. Încă din anul 2002, proiectul alimentării a devenit viabil, însă , din motive puțin cunoscute de public, el nu s-a pus în operă. Dacă în prezent acest proiect este aproape de inițializare, meritul nu este al primarului, care, cu mai multăseriozitate și corectitudine, totuși, își putea face concetățenii fericiți. Și dacă nu a putut face ca săse pornească investiția, de ce nu s-ar da rănit în fața concetățenilor lui.

Stare de fapt

În urmăcu câteva luni, în paginile ziarului nostru am prezentat situația licitației execuției proiectului la care ne referim, menționând că se contureazăsuficiente suspiciuni de favorizarea constructorului ofertant GOVORA SA, defavorizându-se celălalt competitor, Energomontaj SA. Evident, temerile s-au adeverit și a fost făcutăo contestație care, până la rezolvarea ei, întârzie demararea lucrărilor, conducând, din acest motiv la intrarea în crizăde timp. După ce am prezentat opiniei publice cazul, am rămas în espectativă, așteptând soluția ce o va da Comisia Antifraudădin cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Ruralăși Pescuit, că reia i s-a adresat SC Energomontaj SA. Dar în locul unei tăceri onorabile, primarul Constantin Oprea s-a dedat la zgomot public, apelând la presa locală, în speranța că își va putea convinge consilierii locali și pe concetățenii săi că nu are nici o vinăcă la 30 iunie expirătermenul până la care (cităm) „beneficiarul este obligat sădepunăfișele de avizare a procedurilor și dosarelor de achiziții publice, precum și declarația de eșalonare”, După cum scrie în actul adițional de prelungire a contractului dintre Consiliul Local și ANPDPR. Asta, în condițiile în care puțini sunt aceia care știu că dumnealui a generat criza în care se aflăexecuția proiectului, dar și datorităfaptului că rezultatul contestației nu a venit până acum.

Lansarea ceții

O fostă colegăde redacție, aflatăacum la un alt ziar, s-a lăsat amăgităde cântecul de lebădăal primarului și, sub semnătura sa, a găzduit în cotidianul la care lucreazăun fel de disculpare a domnului Constantin Oprea Față de locuitorii ce-i reprezintă, lansând ceața precum că nu ar fi dumnealui vinovat degringolada punerii în aplicare a proiectului și capotarea lui previzibilă. Sub genericul „Din cauza birocrației, locuitorii din Nicolae Bălcescu nu pot avea apăcurentă”, prin articolul vizat, sunt prezentate zisele primarului, meșteșugit croșetate pe câteva adevăruri cunoscute, în fapt niște  neadevăruri crase, adăugate unor situații cunoscute de cetățeni. Dacă locuitorii comunei N. Bălcescu ar cunoaște întregul adevăr despre întârzierea demarării proiectului, și-ar da seama că declarația primarului este inoportună, deoarece, în acest moment, se consumăo etapălegală- cea a contestației, După o licitație ținutăși suspicionatăconform legii.

Istoric

După întocmirea caietului de sarcini, în competiția execuției proiectului aprovizionării cu apăa comunei N. Bălcescu s-au înscris un număr de cinci firme și, parcurgându-se câteva etape eliminatorii, au mai rămas în competiție doar trei: Energomontaj, Hidroconstrucția și Govora SA. Vorbind despre această etapăcu colega noastră, primarul Oprea afirmăcă Hidroconstrucția și-a retras scrisoarea de garanție bancară, renunțând, astfel, de bunăvoie, la oferta sa. Afirmația este cu totul inexactă(evităm folosirea termenului meritat!) pentru că la deschiderea ofertelor (18.01.2007) această firmăa fost consideratăneconformă , fiindu-i respinsăoferta prezentatăpe motiv că cele patru copii ale ofertei sale nu au fost sigilate conform instrucțiunilor de licitare. Deci, birocrație crasă! Rămânând în competiție Energomontajul și Govora SA, s-a trecut la aprecierea ofertelor și s-a constatat că este câștigă toare prima firmă, aceasta având cea mai bunăofertă. Valoarea ofertelor prezentate de concurenți este cuprinsăîn procesul verbal de deschidere a licitației și avantajeazăfărătăgadăEnergomontaj SA. Cu privire la acest aspect, în confesiunile sale că tre ziaristă, primarul dezvăluie noi aspecte, necunoscute până acum de nici o parte concurentă, dând o nouăturnură(acuzatoare) comportării sale. De la început trebuia menționat că primarul a refuzat săfie președintele comisiei de licitare, renunțând – suspicionant – la o obligație moralăce o avea Față de acțiunea desfășuratăîn folosul comunității ce o reprezintăși Față de locuitorii că rora li se adresa rezultatul licitației. În consecință, primarului i-a scă pat afirmația că „ulterior, comisia a observat (?!) că în caietul de sarcini lipsea câte ceva” și că s-a recalculat oferta Energomontaj „de că tre comisia de evaluare (nu se știe din ce motive și pe ce criterii – n.r.), constatându-se o nouăstare de fapt a ofertei”. Din cele ce se remarcă la dosar, oferta Energomontaj-ului este conformă din punct de vedere tehnic și economic, acestei firme netransmițându-i-se, până acum, nici o altăconcluzie sau observație. În procesul verbal de deschiderea licitației, valoarea ofertei Energomontaj este cea mai mică și cu toate acestea a fost preferatăGovora SA. În fața unei astfel de evidențe și constatând că s-a favorizat oferta cea mai mare, firma declaratăînvinsăs-a considerat îndreptățităsăconteste soluția comisiei de licitare, respectând instrucțiunile din manualul Sapard. În urma contestației depusăla Comisia Antifraudă- SAPARD, s-a dispus schimbarea comisiei și reanalizarea ofertelor. Constituirea unei noi comisii și dispunerea reanalizării ofertelor nu s-a făcut prin anunțarea ambilor parteneri aflați în dispută, SC Energomontaj aflând despre cele întâmplate, cu totul și cu totul întâmplător. Cum și la a doua comisie primarul a refuzat săfie președinte și a dat dovadăde lipsăde transparență, neinformând competitorii despre cererile suplimentare solicitate de comisie, devine ciudatăafirmația primarului făcutăîn ziar precum că „s-a dat câștig de cauzătot Govora SA” și că „au fost cerute diferite suplimentări, Față de cele solicitate de prima comisie”. Cum și de ce Energomontaj-ului nu i s-au transmis noile hotărâri și nu i s-a asigurat accesul egal în analizarea și evaluarea ofertelor? Aici ar trebui să-i punăîntrebări locuitorii comunei N. Bălcescu primarului care se plânge că -i expirătermenul din contract. De ce? Se poate, totuși, observa că , din interes sau din necunoaștere, Constantin Oprea a avantajat (fie și prin lipsa transparenței) ofertantul Govora SA, susținând oferta cea mai costisitoare. În fața noii situații, a devenit evident că SC Energomontaj SA a făcut o altăcontestație la CNSC, de unde se așteaptăconcluziile și acum. Legea îi permite orică rui ofertant săse adreseze organelor de specialitate ale statului în cazul în care se considerăafectat în interesele sale. În concluzie, toate aceste nereguli generate de nepăsarea, intenția sau birocrația comisiei de licitație, a primarului sau a funcționarilor primăriei N. Bălcescu, au condus la „intrarea în crizăde timp” și nicidecum nu s-a pierdut timpul datorităcontestațiilor firmei care a avut cea mai avantajoasăofertăși a fost declarată, inițial, câștigă toarea licitației. Este îndreptățit săse sesizeze factorii responsabili Sapard din moment ce s-a ajuns până acolo încât săfie dezavantajată, prin metode și mijloace dubioase, de un drept al său, firma cea mai bună.

Final temporar

Nu știm cât de bine i-a reușit primarului schema lansării ceții spre alte cauze și persoane despre care lasăsăse înțeleagăcă ar fi vinovate de înmormântarea proiectului de alimentare cu apăpotabilăa localității ce o conduce administrativ. Starea de fapt, derularea evenimentelor și neangajarea sa în desfășurarea unei competiții fărăsuspiciuni, dar mai ales lipsa unei transparențe impuse de lege, îl fac vinovat Față de locuitorii comunei. Cosmetizarea imaginii sale (posibil din motive electorale), prin presă, nu poate ascunde responsabilitatea ce-i revine și dezavantajarea concetățenilor ce-i reprezintă. De la data ținerii licitației (18.01.2007) au trecut 5 luni de zile și a existat timp berechet pentru limpezirea legală, eficientăși la lumina zilei a situației create. Dacă în ultimul ceas, primarul ce se aratăgrijuliu, acum, cu soarta alimentării cu apăa comunei sale, are curajul transmiterii adevărului concetățenilor săi, trebuie săle spunăcă SC ENERGOMONTAJ SA a avut o ofertăcompletăde licitare (cu valoarea cea mai mică și perioada de execuție cea mai mică ) și că ea este firma câștigă toare cu adevărat, dar că , din motive care-i scapă(dacă chiar nu știe?), s-a produs un dezavantaj pentru care aceasta este îndreptățită(legal) săcaute reparația. Nu îi va fi greu, cu atât mai mult cu cât numai cine nu muncește nu greșește și primarul nici nu a făcut parte din comisia de analizăa ofertelor. Cu alte cuvinte, dacă nu este parte interesatăîn avantajarea SC Govora SA, Constantin Oprea trebuie săaibăcurajul de a spune că „nici usturoi nu a mâncat și nici gura nu-i miroase”. Altfel… nu mai trebuie să-și dezinformeze concetățenii prin presăși nici sănu se mai plângăpe la toate colțurile că pierde banii de proiect, nefiind absolvit moral de situația stupidăcreatăFață de locuitorii comunei.