Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

NOUA LEGE A PESCUITULUI IN ROMANIA VI

TITLUL VI

Organizarea pieței produselor pescă rești

CAPITOLUL I

Principii generale

 

Art. 48. Instrumentele politicii de comercializare și procesare a produselor de pescuit și acvacultură

Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură stabilește măsuri privind comercializarea și procesarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură în special pentru:

a)     respectarea standardelor de calitate a produselor pescă rești pe toată durata procesului de comercializare pentru a asigura transparența pe piață și pentru a face posibilă informarea corespunzătoare a consumatorilor, în special în ceea ce privește natura produsului;

b)     respectarea normelor tehnice privind comercializarea produselor rezultate din pescuit și acvacultură în concordanță cu normele de conservare și protecție a resurselor acvatice vii;

c)     încurajarea și sprijinirea procesării produselor;

d)     îmbunătățirea calității și promovarea acestor produse.

 

CAPITOLUL II

Comercializarea produselor pescă rești

Art. 49. (1) Pe parcursul întregului proces de comercializare, produsele trebuie să fie identificate corect și trebuie să îndeplinească normele privind comercializarea, stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

(2) Normele privind comercializarea produselor pescă rești, se referă în principal, la prospețime, calibraj, denumirea speciei, originea produsului, prezentare și etichetare.

Art. 50. Importul și exportul produselor pescă rești

(1) Agenții economici care importă sau exportă produse pescă rești, trebuie să anunțe Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, în termenii stabiliți de aceasta, referitor la operațiunea ce urmează a se efectua.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de vamă stabilesc modalitatea de monitorizare a importurilor și exporturilor produselor pescă rești.

(3) ÃŽn vederea stimulării creșterii consumului de produse pescă rești din producția internă, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură analizează periodic posibilitatea modifică rii tarifului vamal, în concordanță cu acordurile comerciale încheiate cu alte state, pentru anumite produse pescă rești.

Art. 51. Interziceri

Este interzisă comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, de orice origine sau proveniență, a că ror mărime sau greutate este mai mică decât cea prevăzută în reglementări sau al că ror mod de obținere nu este în conformitate cu normele stabilite sau contravin normelor sanitar-veterinare

 

CAPITOLUL III

Procesarea produselor de pescuit și acvacultură

Art. 52. (1) Prin procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură se înțelege ansamblul operațiunilor care modifică caracteristicile fizice sau chimice ale acestor produse, având drept scop pregătirea lor pentru comercializare.

(2) Noțiunea de procesare se referă la operațiunile de preparare, tratare, conservare și ambalare.

Art. 53 Sprijinirea procesării

(1) Guvernul încurajează și sprijină operațiunile de procesare a produselor obținute din pescuit și acvacultură.

(2) Măsurile de sprijinire vor fi îndreptate în mod special spre:

a)     diversificarea produselor;

b)     îmbunătățirea calității;

c)     implementarea de tehnologii noi;

d)     folosirea resurselor excedentare sau subutilizate;

e)     utilizarea subproduselor;

f)       încurajarea organizațiilor interprofesionale;

g)     reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

 

TITLUL VII

Cercetarea științifică

Art. 54. ÃŽncurajarea cercetării

Pentru a compatibiliza exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii cu cerințele legate de mediul înconjurător, inclusiv conservarea biodiversității, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură sprijină și încurajează cercetarea științifică .

Art. 55. Obiective

Cercetarea științifică are drept obiective esențiale:

a)     Cunoașterea mediului marin și al apelor continentale și relația acestuia cu resursele acvatice vii.

b)     Cunoașterea biologiei speciilor ce populează aceste medii și interacțiunea lor.

c)     Evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor marine și a apelor continentale de activitatea de pescuit și acvacultură.

d)     Evaluarea periodică a stării resurselor acvatice vii ce sunt de interes pentru sectorul românesc al pescuitului și al acvaculturii.

e)     Punerea la dispoziția autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură a informațiilor necesare pentru orientarea acțiunilor.

f)       că utarea de noi zone și resurse acvatice vii ce pot fi exploatate.

g)     Dezvoltarea acvaculturii.

Art. 56. Modalități de efectuare a activității de cercetare

(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură, stabilește criteriile de acreditare a instituțiilor de cercetare în domeniul pescă resc și ține evidența acestora într-un registru special.

(2) ÃŽn cazul în care în activitatea de cercetare este necesar utilizarea unor echipamente interzise pentru pescuitul comercial, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură poate elibera pe baza criteriilor stabilite de aceasta și pe baza fundamentării elaborate de instituțiile de cercetare recunoscute oficial, o autorizație specială de pescuit în scop științific, netransmisibilă.

(3) Navele/ambarcațiunile care aparțin instituțiilor de cercetare se supun regulilor stabilite pentru navele/ambarcațiunile de pescuit comercial și sunt înscrise în fișierul Navelor și Ambarcațiunilor de Pescuit într-un segment separat.

(4) Cantitățile de produse obținute în urma pescuitului științific, nu fac obiectul comercializării.

(5) Anual, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură în colaborare cu instituțiile de cercetare, stabilește strategia și obiectivele cercetării.

Art. 57. Finanțarea activității de cercetare

Anual, prin bugetul alocat, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură finanțează activitățile de cercetare.

Art. 58. Colaborarea cu sectorul

Organizațiile profesionale din sectorul pescuitului și acvaculturii precum și celelalte entități asociative colaborează cu instituțiile de cercetare pentru îndeplinirea obiectivelor cercetării științifice, participând la acțiuni și furnizând informațiile necesare.

Bogdan Popescu