1

Legislatia pescuitului in Romania ( III )

       Protecția fondului piscicol

       Art. 44. – (1) Autoritatea publică centrală de protecție a mediului și autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentație și silvicultură, împreună cu administratorii statului, încurajează și promovează programele de redresare a populațiilor unor specii valoroase sau periclitate, prin:
a) identificarea, amenajarea și protecția zonelor naturale de reproducere;
b) înființarea de pepiniere pentru producerea puietului de sturioni, păstrav, lipan, lostrița și alte specii cu valoare economică și științifică ;
c) organizarea de centre pentru creșterea și înmulțirea chefalului, cambulei, anghilei, scoicilor și racilor;
d) organizarea activității de monitoring asupra efectivelor piscicole din apele aparținând domeniului public și stabilirea măsurilor de refacere a populațiilor periclitate.
(2) în caz de necesitate administratorii statului au obligația să ia măsuri pentru completarea fondului piscicol prin repopulări. 
       Art. 45. – (1) Autoritatea publică centrală de protecție a mediului, împreună cu autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentație și silvicultură, va putea declara regiuni de cruțare anumite părți din Dunăre, râuri, pâraie, lacuri, canale, precum și zone de la țărmul Mării Negre, ce vor fi constatate ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea și hrănirea puietului și adulților speciilor de organisme acvatice, cu excepția perimetrelor care intra în competența Rezervației Biosferei”Delta Dunării”, conform prevederilor legale.
(2) în apele declarate regiuni de cruțare se interzic, pe toată perioada anului, orice gen de pescuit, inclusiv cu undița, precum și alte activități cum sunt recoltarea vegetației, extragerea balastului, vânatul, creșterea animalelor, turismul.
(3) Administratorii au obligația să marcheze perimetrele regiunilor de cruțare și să asigure paza sau controlul respectării prevederilor legale. 
       Art. 46. – (1) în scopul protecției fondului piscicol sunt supuse interdicției următoarele acțiuni și activități:
a) mutarea, deteriorarea sau distrugerea semnelor indicatoare de reglementare a pescuitului, amplasate în zona bazinelor piscicole;
b) recoltarea stufului, papurei, rogozului și a altor plante acvatice din bazinele piscicole, fără autorizarea proprietarului sau beneficiarului de folosință piscicolă;
c) circulația cu ambarcațiuni cu motor în Delta Dunării și în Complexul de lacuri Razelm-Sinoe în afara traseelor aprobate de Administrația Rezervației Biosferei”Delta Dunării”. Se exceptează circulația pe că ile navigabile și pe cele de acces la localitățile care nu au alte că i de comunicație, precum și circulația ambarcațiunilor autorizate în condițiile legii;
d) circulația cu autovehicule și scoaterea materialului lemnos prin albiile apelor curgătoare din zona de munte, precum și circulația cu ambarcațiuni cu motor în bazinele piscicole din zona de munte fără autorizația autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
e)închiderea cu garduri și prispe pescă rești sau cu alte unelte de pescuit de orice fel a gârlelor de legătură, a bălților și terenurilor inundabile, dacă prin aceasta se împiedică accesul sau se pescuiesc peștii care migrează în timpul viiturilor de apă sau în perioada de reproducere, precum și scurgerea liberă a apelor o dată cu fondul piscicol din ele. Fac excepție închiderile pescă rești și stuficole din Delta și Lunca Dunării, în perioadele de viituri, autorizate în condițiile și în locurile stabilite de autoritatea publică centrală de protecție a mediului și de Administrația Rezervației Biosferei”Delta Dunării”;
f) modificarea regimului de scurgere a apei în scopul practică rii pescuitului, fără acordul administratorului;
g) distrugerea sau degradarea din culpă a trecă torilor pentru pești, a pintenilor, a cascadelor, toplițelor și a altor instalații și amenajări cu scop piscicol;
h) înființarea de pepiniere și crescă torii piscicole fără avizul autorității publice centrale pentru agricultură și alimentație;
i) distrugerea sau degradarea digurilor, barajelor și canalelor pescă rești, taluzurilor și malurilor inierbate, precum și distrugerea, degradarea sau micșorarea zonelor de protecție a apelor;
j) așezarea uneltelor de pescuit fixe sau plutitoare în derivă pe mai mult de două treimi din lățimea râurilor, gârlelor sau canalelor;
k) reducerea din culpă a debitelor de apă in apele naturale, daca prin aceasta se periclitează existența fondului piscicol;
l) deschiderea, închiderea sau obturarea canalelor și manipularea instalațiilor hidrotehnice de orice fel în alt mod decât cel stabilit prin normele tehnice;
m) pescuitul în zonele de protecție specială pentru iernarea peștelui;
n) folosirea cu orice titlu de năvoade, voloace, setci, ave, prostovoale, varse, vintire, precum și alte tipuri de unelte de pescuit comercial de că tre persoane fizice sau persoane juridice neautorizate, aruncarea sau depozitarea rumegușului, deșeurilor menajere și zootehnice și a orică ror materii și materiale, produse și substanțe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălților și amenajărilor piscicole;
o) folosirea armelor de foc pentru capturarea delfinilor și peștilor;
p) accesul cu animale și mijloace de transport de orice fel pe diguri și în incintele amenajărilor piscicole;
r) pescuitul reproducă torilor în perioada de prohibiție și distrugerea icrelor acestora din zonele de reproducere naturală special marcate.
(2) Popularea sau aclimatizarea de specii ori de hibrizi noi pentru fauna și flora acvatică a țării este permisă numai cu avizul autorității publice centrale de protecție a mediului.

            ANUNț IMPORTANT

         În data de 24 iunie 2006, pe celebrul lac Sărulești din județul că lărași va avea loc concursul de staționar organizat de Asociația Pescari4Ever cu participarea componenților Federației Pescarilor Sportivi din România, Federație din care face parte și asociația de pescuit sportiv/recreativ PROFISH Vâlcea. Stilul de pescuit va fi „la alegere”, echipamentul nefiind impus de că tre organizatori. Participanții vor putea folosi numai 3l de nada pe parcursul fiecă reia dintre cele două manșe. Se va pescui pe parcursul a două manșe de liber a câte trei ore fiecare. Este permis antrenamentul în ziua de vineri (23 iunie). Pe lângă speciile de răpitori, în lacul Sărulești există următoarele specii de pești: crap, cteno, platică , caras și babușca.

Imediat după terminarea concursului va urma festivitatea de premiere și masa festivă. În acest concurs nu sunt acceptați decât componenții asociațiilor ce fac parte din Federația Pescarilor Sportivi din România. Pentru relații suplimentare puteți suna la numărul de telefon: 0741 061 203 (Alexandru Drăghicescu).

Bogdan Popescu